Posláním programu je podporovat zdravý životní styl a předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí v mateřských školách v Praze.

Program Primární prevence pro mateřské školy je realizován v blocích po zhruba 45 minutách. Všechny bloky jsou realizovány v 5 ti týdnech za sebou, aby byla zajištěna návaznost mezi jednotlivými setkáními. S třídním kolektivem pracuje vždy jedna lektorka, která se s dětmi setkává na všech blocích. Program probíhá v prostorách tříd mateřské školy. Je určen pro děti z předškolních tříd.

Práce s jednotlivými tématy se opírá vždy o pohádku nebo příběh, na jehož základě pomocí dalších pomůcek a diskuse se vysvětlují potřebná fakta o vybrané tématice. Při programu jsou používány obrázky, maňásci, omalovánky a další pomůcky. Pracujeme takovou formou, aby předávané informace dokázaly děti uplatnit ve svém chování, a to nejen v době realizace programu, ale i v budoucnu. Z každého realizovaného bloku jsou vyhotovovány zprávy, které mateřská škola obdrží e-mailem.Třídní učitel informuje lektora před vstupem do třídy o aktuální situaci ve třídě.

Harmonogram aktivit je uveden v sekci KALENDÁŘ.