Podmínky pro podávání žádosti o:

 1. prominutí úplaty za předškolní vzdělávání a
 2. prominutí úplaty za stravování dítěte v mateřské škole.

 

 1. Oprávněným žadatelem o prominutí úplat za stravné a školné je zákonný zástupce dítěte.
 2. Žadatel podává žádost řediteli školy na předepsaném formuláři (ke stažení na internetové adrese:
  pomocprazanum.praha.eu

III. Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

– Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.
– Opatření spočívající v prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity
jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá
některou z následujících dávek:
o příspěvek či doplatek na bydlení;
o okamžitou dávku v hmotné nouzi;
o přídavek na dítě;
o dávky pěstounské péče;
o čelí exekuci/insolvenci;
o po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den
(u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku
hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

 1. Ředitel školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve
  školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona.V. O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitel vyrozumí žadatele. V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitel školy uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta.
 2. Na prominutí úplaty vyplývající z těchto Podmínek a usnesení ZHMP není žádný právní nárok.
  VII. Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.