Podmínky pro podávání žádosti o:

 1. prominutí úplaty za předškolní vzdělávání a
 2. prominutí úplaty za stravování dítěte v mateřské škole.

 

 1. Oprávněným žadatelem o prominutí úplat za stravné a školné je zákonný zástupce dítěte.
 2. Žadatel podává žádost řediteli školy na předepsaném formuláři (ke stažení na internetové adrese:
  pomocprazanum.praha.eu

III. Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

– Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.
– Opatření spočívající v prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity
jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá
některou z následujících dávek:
o příspěvek či doplatek na bydlení;
o okamžitou dávku v hmotné nouzi;
o přídavek na dítě;
o dávky pěstounské péče;
o čelí exekuci/insolvenci;
o po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den
(u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku
hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

 1. Ředitel školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve
  školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona.V. O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitel vyrozumí žadatele. V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitel školy uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta.
 2. Na prominutí úplaty vyplývající z těchto Podmínek a usnesení ZHMP není žádný právní nárok.
  VII. Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.
 3. Podrobné informace o podávání žádosti zasíláme školní aplikací LYFLE přímo rodičům do jejich mobilu.