• Postupná adaptace dítěte je dobrovolný proces, kterým rodina i škola dítěti vstup do mateřské školy usnadňuje.
  • O plánu adaptace zákonné zástupce informujeme před zahájením adaptace, zpravidla na úvodní schůzce s rodiči (po přijímacím řízení dítěte pro nový školníé rok.
  • Plán adaptace je zveřejněn ve Školním řádu a ve Školním vzdělávacím programu předškolního vzdělávání MŠ Na Chodovci.
  • Jednotlivé stupně adaptace
  • V žádném případě učitelky neodebírají plačící dítě zákonným zástupcům z náručí.
  • V prvních dnech (zpravidla 1 – 2 týdny) je zákonný zástupce dítěti nablízku v době hry a aktivit (čeká v šatně u třídy).
  • Určující pro délku adaptace jsou režimové momenty školy (např. pár dnů dítě pobývá v mateřské škole pouze do odchodu na pobyt venku. Následně zůstává v mateřské škole i v době pobytu venku a oběda, jde domů po obědě).
  • Později dítěti prodlužujeme dobu pobytu v mateřské škole až do odpoledních hodin a ukončení provozu mateřské školy.
  • Další možností pro zvládnutí adaptace dětí, které nastupují do mateřské školy během roku, je možnost docházení zákonných zástupců se svým dítětem na školní zahradu, kde se zapojí do aktivit s vrstevníky. Dítě a zákonný zástupce tím pozná budoucí učitele a děti.
  •  Dítě, které nedovrší 3 let k 31.8. kalendářního roku se doby dovršení 3 let může účastnit pobytu v mateřské škole formou adaptačních dnů a to v době nejdéle do 9:30 hod.
  •  Období adaptace platí rovněž pro všechny děti (bez rozdílu věku), které jsou beženci a nastupují poprvé do mateřské školy na území ČR.