Informace k zápisu dětí do mateřské školy aktualizace ke dni 7.dubna 2020! Zápis probíhá bez přítomnosti dětí!

 

Vážení rodiče, na základě výzvy MŠMT ze dne 3.4.t.r., se doporučuje mateřským školám upravit organizaci „zápisu“ dětí k předškolnímu vzdělávání na nový školní rok 2020.2021.

Výdej „Žádostí o předškolní vzdělávání“ vč. Čestného prohlášení o proočkovanosti dítěte

on-line:

– Žádost a Čestné prohlášení o proočkovanosti dítěte si stáhnete z našich webových stránek, připravené verze v docx. pro vyplnění a pdf. pro ruční vyplnění.

Podání „Žádosti o předškolní vzdělávání“ on-line

 • vyplněnou Žádost a Čestné prohlášení o proočkovanosti, vč. přílohy „kopie očkovacího průkazu dítěte a rodného listu dítěte, odešlete on line přes svoji datovou schránku nebo e mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo poštou nebo vhozením do schránky na hlavní branc školky. Adresy pro doručení najdete našich webových stránkách KONTAKTY. Odesílat můžete průběžně od 24.dubna do 10. května 2020.

Výdej „Žádostí o předškolní vzdělávání“ osobním vyzvednutím v mateřské škole

– tiskopisy (Žádost a Čestné prohlášení) si 22.4.-23.4. od 13 – 18 hod. vyzvednete v plexi boxu, který bude umístěn na vstupní brance do MŠ Na Chodovci, zde naleznete i další informace. Pro případ potřeby rady, bude v kanceláři přítomna ředitelka školy.

Podání „Žádosti o předškolní vzdělávání“ můžete využít několik způsobů:

+ POŠTOU vyplněné tiskopisy (Žádost a Čestné prohlášení) vč. příloh „Kopie očkovacího průkazu dítěte a kopie „Rodného listu dítěte“ (stačí prosté kopie) zašlete poštou na adresu MŠ Na Chodovci nebo

+ OSOBNÍM PODÁNÍM, kdy je potřeba si čas na osobní předání zarezervovat. Systém „REZERVANDO“, je umístěn na našich webových stránkách. Tam si zarezervujete svůj osobní čas (15 minut) pro předání všech dokumentů. Osobní předání podle časového harmonogramu bude probíhat v ředitelně, za plexi zástěnou. Zákonní zástupci budou mít roušky. Toho způsobu mohou využít i Ti z Vás, kdo Žádost vyplní elektronicky a nebude ji chtít odesílat.

+ VHOZENÍM DO SCHRÁNKY, která je umístěna na hlavní vstupní brance doobjektu přímo z ulice Měchenická. Vhazovat můžeze průběžně až do 15. května do 18 hodin.

+ + OSOBNÍ PODÁNÍ do protokolu můžete učinit ve dnech 12. května – 13. května 2019 od 13 do 18 hod. Není dána povinnost podávat žádost osobně. Je ovšem nutné zplnomocnění zákonného zástupce dítěte třetí osobou pro podání žádosti.

Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání povinně učiní zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dítě, které dovrší 5 let k 31.8.2019) a to i v případě, že bude požadovat tzv. individuální vzdělávání v domácím prostředí, v dětské skupině, lesní mateřské škole, soukromé mateřské škole nezařazené do sítě škol MŠMT apod. zařízení.

Podání Žádosti o individuální vzdělávání podá zákonný zástupce výhradně osobně, nebo přes DS či e mailem se zaručeným el. podpisem. Formulář „Žádosti o individuální vzdělávání “ je rovněž umístěn na našich webových stránkách, v sekci Dokumenty ke stažení.

Shrnutí: při podání „Žádosti o předškolní vzdělávání“ kterýmkoliv způsobem zákonný zástupce:

 • předá/zašle/vhodí do schránky/ vyplněnou „Žádost“ s povinnými osobními údaji nutnými pro zpracování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, Čestné prohlášení o proočkovanosti dítěte, kopii očkovacího průkazu dítěte a kopii rodného listu dítěte
 •  v případě cizinců, doloží povolení k trvalému pobytu na území ČR.
 • v žádosti již NEBUDE písemné potvrzení od lékařky o řádné proočkovanosti dítěte a potvrzení o zdravotním stavu dítěte
 • povinnost předložit Čestné prohlášení o proočkování se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.
 • u dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami podle § 16 ŠZ, odst.9, doloží vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Ředitelka školy

 • v průběhu správního řízení zkontroluje proočkovanost dítěte podle očkovacího kalendáře. Upozorňujeme, že pokud bylo dítěti některé z povinných očkování odloženo (např. pro momentální nepříznivý zdravotní stav dítěte) a dítě nebude mít ke dni zápisu všechna povinná očkování, bude řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přerušeno do doby, než bude dítě mít všechna povinná očkování.
 • registračního číslo , nutné pro identifikaci dítěte zda bylo/nebylo přijato, vám bude zasláno emailem. O výsledků rozhodnutí vás budeme informovat do 30. května 2020 na webových stránkách školy pod registračními čísly a listinnou vývěskou, která bude umístěna na vstupní brance do objektu.
 • Zákonní zástupci do 31.7. obdrží poštou dopis s informacemi pro zahájení předškolní docházky
 • Záporné rozhodnutí o přijetí resp. nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci doručeno poštou nebo datovou schránkou, pokud ji má zákonný zástupce zřízenu.
 • O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Na Chodovci rozhoduje ředitelka Mateřské školy Na Chodovci, jako orgán veřejné moci,a to podle příslušných zákonů (zejména podle správního řádu a školského zákona).
 • Rodné číslo dítěte a další osobní údaje potřebné pro vedení MATRIKY (§ 28 Školského zákona) předá rodič ředitelce MŠ až v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na začátku školního roku.

Právo na přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: kritéria

 • právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31. 8. věku 5 let nebo dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky na školní tok 2019/2020, z důvodu povinnosti (plnění povinné docházky)k předškolnímu vzdělávání a trvalý pobyt v MČ Praha 4
 • právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31. 8. věku 4 let a má trvalý pobyt v MČ Praha 4
 • právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31. 8. věku 3 let a má trvalý pobyt v MČ Praha 4
 • teprve následně, pokud má MŠ volnou kapacitu míst na daný školní rok, může přijmout i dítě mladší 3 let tj. dítě, které dovrší do 31. 12. 2019 věku 3 let a má trvalý pobyt v MČ Praha 4. Pro mladší děti nemáme finančně zajištěné personální podmínky.
 • v případě přijetí dítěte mladšího 3 let, musí dítě splňovat kritéria samostatnosti v sebeobsluze, citové a sociální zralosti. Mateřská škola je vzdělávací zařízení, není sociální institucí, ani pečovatelskou službou.
 • právo na umístění dvouletého dítěte, tj. dítě, které dosáhne 3 let až ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (tzn. od února 2019) bylo zákonem v roce 2018 zrušeno.

 

V případě, že na poslední volné místo v MŠ připadají dvě děti se stejným datem narození, rozhodne o umístění tzv. losování, za účasti všech stran.

 

 

Makovičková Miloslava, PaedDr., ředitelka MŠ                                             Praha 7. dubna 2020

doplnění informací o možnosti vhození přihlášek do schránky provedeno: v Praze dne 17.dubna 2020.