přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Na Chodovci

Ukončení  I. termínu zápisu dětí (z ČR a EU)

( předpoklad pro počet přijetí 34 dětí)

Výsledky zápisu se dozvíte v týdnu od 16.5.-20.5. on-line do Vašeho mobilu a zároveň budou zveřejněny na našich webových stránách v odkazu PRO RODIČE-VÝSLEDKY ZÁPISU.

V případě, že jste podávali žádosti do více mateřských škol a byli jste zde umístěni, potvrdíte nejpozději do 3.6. 2022 mateřské škole, kterou jste si vybrali, že do ní nastoupíte. Zároveň nahlásíte mateřským školám do které nenastoupíte!

Do konce června se ředitelka mateřské školy Na Chodovci s Vámi spojí a sdělí vám termín úvodní schůzky.

Upozorňuji, že při rozhodování o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy ředitelka postupovala nejen podle níže uvedených kritétií, ale zároveň i podle zákona LEX UKRAJINA (viz přijímání dětí mladších 3 let).

 

Kritéria (podmínky) přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu

 • Podmínka trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu mateřské školy je explicitně zákonným kritériem pro přijetí dítěte s povinností předškolního vzdělávání a dětí s právem přednostního přijetí na základě věku.
 • Školským obvodem Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540 je rozhodnutím Rady Městské části Praha 4 celá Městská část Praha 4.

Věk dítěte

 • Věk je spolu s místem trvalého pobytu přednostním kritériem, které uvádí školský zákon.
 • Právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31. 8. věku 5 let nebo dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky na následující školní rok, z důvodu povinnosti plnění povinné docházky k předškolnímu vzdělávání
 • Právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31. 8. věku 4 let
 • Právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31. 8. věku 3 let
 • Pokud v místě Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540 vznikne přetlak dětí starších tří let, tak se upřednostní umístění dětí, u nichž se předpokládá větší potřeba předškolního vzdělávání s blížícím se nástupem do základní školy. Takto lze postupovat pouze tehdy, pokud má odmítnuté dítě právo přednostního přijetí i v jiné mateřské škole (tj. má více spádových mateřských škol). Jako pomocné kritérium (při rovnosti bodů) lze uplatnit kritérium staršího sourozence v mateřské škole.
 • Pokud má mateřská škola volnou kapacitu, lze kritérium věku použít bez omezení i u nespádových dětí. Podle „veřejného ochránce“ je možné upřednostnit starší nespádové dítě na úkor mladšího nespádového dítěte.
 • Zásadně nelze přijmout starší nespádové dítě na úkor dítěte mladšího spádového s právem přednostního přijetí.

Přijímání dětí mladších 3 let

 • V řádném zápisu pro školní rok 2022-2023 nebudou přijímány děti které dovrší 3 let od 1.9. 2022 a dále. Mateřská škola v případě volných míst ponechá tato místa pro tzv. II. zápis pro děti uprchlíků z UKR z důvodu válečného konfliktu.
 • Pokud by ovšem v průběhu školního roku vznikla v MŠ volná kapacita, můžeme přijmout i dítě mladší 3 let tj. dítě, které dovrší do 31. 12. daného kalendářního roku věku 3 let a má trvalý pobyt v MČ Praha 4. Pro mladší děti nemáme finančně zajištěné personální podmínky.
 • V případě přijetí dítěte mladšího 3 let v průběhu školního roku, se sleduje legitimní cíl dosažení určitých dovedností u dítěte, které jsou předpokladem řádného výkonu docházky do mateřské školy. Mateřská škola je vzdělávací zařízení, není primárně sociální institucí, ani pečovatelskou službou.

Zaměstnanost rodičů

 • Podle školského zákona mateřská škola poskytuje dětem předškolní vzdělávání, nikoli službu hlídání dětí (byť fakticky má umístění dětí v mateřské škole i tento benefit. Kritérium zaměstnanosti vč. zaměstnanosti podle konkrétního typu zaměstnavatele, není kritériem paušálním. Lze ho použít pouze podpůrně (např. při rovnosti bodů).
 • Mateřská škola umožňuje dětem realizovat právo na vzdělání zakotvené v Listině základních práv a svobod.

Sociální situace

Případy, které představují nepříznivou sociální situaci:

 • Osiřelé dítě
 • Dítě, kterému hrozí sociální vyloučení
 • Podmínkou je, že je toto dítě je spádové a má právo na přednostní přijetí

 Sourozenec v mateřské škole

 • Kritérium se uplatňuje jako podpůrné (při přetlaku spádových dětí) a tehdy, pokud má dítě právo na přednostní přijetí.

Povinné očkování dítěte

 • Požadavek povinného očkování je plnění zákonné povinnosti.
 • Pokud dítě není očkované a chce docházet do mateřské školy, musejí jeho zákonní zástupci doložit doklad:
  • že je proti nákaze imunní (doložení zdravotního stavu imunity)
  • nebo že se nemůže očkování podrobit kvůli trvalé kontraindikaci (anafylaktický šok po předchozí dávce určité vakcíny, závažné poruchy imunity) a to i když není kontraindikace trvalá (poruchy, které brání podání očkovací látky po dobu měsíců či let, např. epilepsie, nádorová onemocnění, leukémie, generalizovaný atopický ekzém, progresivní encefalopatie nebo relaps roztroušené sklerózy).
 • Toto pravidlo se nevztahuje na přijímání dětí k povinné předškolní docházce.
 • Současná právní úprava neumožňuje ředitelce mateřské školy přijmout dítě, které není očkované z důvodu svého světonázoru nebo světonázoru rodiny.

Losování

 • V případě, že na poslední volné místo v MŠ připadají dvě děti spádové se stejným datem narození, rozhodne o umístění podpůrné kritérium nebo i varianta losování, která je za dané situace nejobjektivnější a nejspravedlivější (za účasti všech stran).
 • Mateřská škola předem upraví podmínky losování (čas a místo konání, kdo a jakým, způsobem losování uskuteční) a s dostatečným časovým předstihem o nich informuje rodiče.

Virtuální prohlídka školy

Podívejte se na naši virtuální prohlídku (záložka o škole – virtuální prohlídka), dny otevřených dveří proto neorganizujeme.

Doporučení:

 • Vzhledem k tomu, že MŠ zřizované MČ Praha 4 mají spádový obvod území celé naší MČ, je na zvážení rodičů, kterou MŠ si pro své dítě vyberou. Doporučujeme však, aby rodiče žádali o přijetí dítěte pouze v jedné MŠ.
  • Průběh zápisu a rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 • Ředitelka mateřské školy
  • Rozhoduje o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení.
  • Před zápisem obdrží od svého zřizovatele seznam spádových dětí.
  • Předem, na webových stránkách a v budově školy, informuje rodiče o kritériích, podle kterých bude rozhodovat.
  • Při zápisu postupuje otevřeně, nemůže v průběhu zápisu zákonné zástupce ústně odmítat. Rozhoduje o každé podané žádosti.
  • Organizuje zápis v elektronické podobě, před školkou se tak netvoří nedůstojné fronty.
  • V případě, že rodič nemůže provést zápis elektronicky, ředitelka rodiči pomůže s vyplněním žádosti v papírové podobě. Ta obsahuje pouze údaje, které jsou nezbytné k rozhodnutí.
  • Nemá-li žádost předepsané náležitosti, anebo trpí jinými vadami, ředitelka školy musí pomoci zákonnému zástupci odstranit nedostatky buď na místě, nebo ho vyzvat k jejich odstranění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu.
  • Účastníkem správního řízení je pouze dítě, které v zastoupení svých zákonných zástupců podává přihlášku do mateřské školy.
  • Ředitelka rozhoduje bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu a zdravotního stavu dítěte.
  • Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podléhá správnímu řízení.

  Rozhodnutí o přijetí

  • Vyhoví-li ředitelka žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, oznámí své rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam musí umístit na veřejné přístupné místo ve škole a zároveň jej zveřejní elektronicky ve školní mobilní aplikaci Lyfle, a to alespoň na dobu patnácti dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
  • Pokud ředitelka školy přijímá do mateřské školy dítě s postižením, musí správnímu rozhodnutí předcházet:
   • Vydání doporučení školského poradenského zařízení, v němž je jednoznačně doporučeno vzdělávání dítěte v takové mateřské škole.
   • Seznámení zákonného zástupce s organizací předškolního vzdělávání, dopady na vzdělávání v takové mateřské škole na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu dítěte,
   • Podpis písemného vyhotovení poučení uvedeného v bodě (B) zákonným zástupcem, který tím stvrzuje, že informacím porozuměl.
   • Posouzení, zda je zařazení dítěte do takové mateřské školy v souladu s jeho zájmem. (§16 odst. 9 školského zákona).

          Rozhodnutí o nepřijetí

  • Pokud ředitelka školy žádosti o přijetí nevyhoví, musí vydat zamítavé správní rozhodnutí. To kromě výrokové části musí obsahovat také řádně odůvodnění poučení o možnosti se proti němu odvolat.
  • Rozhodnutí o nepřijetí je zákonnému zástupci doručeno doporučeným dopisem nebo datovou schránkou, pokud ji zákonný zástupce má zřízenou.