Vše, co je potřeba vědět k zápisu

Informace k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021

Rada MČ Praha 4, usnesením 1. zasedání ze dne 8.1. 2020 číslo 1R-1/2020 odsouhlasila termín zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021:

Výdej přihlášek pro zápis dětí do MŠ Na Chodovci na školní rok 2020/2021 je ve dnech 22. dubna  – 23. dubna 2020 od 13 do 18 hod. v ředitelně MŠ Na Chodovci. V průběhu těchto dnů je možno samostatně navštívit jednotlivé třídy v době od 9.30 – 11.00 hod.

Podání žádosti můžete učinit osobně, písemně, nebo ústně do protokolu, ve dnech 12. května – 13. května 2020 od 13 do 18 hod. Není dána povinnost podávat žádost osobně. Je ovšem nutné zplnomocnění zákonného zástupce dítěte třetí osobou pro podání žádosti.

Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání povinně učiní zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dítě, které dovrší 5 let k 31.8.2019) a to i v případě, že bude požadovat tzv. individuální vzdělávání v domácím prostředí, v dětské skupině, lesní mateřské škole, soukromé mateřské škole nezařazené do sítě škol MŠMT apod. zařízení.

Při podání žádosti k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce:

 • předá vyplněnou přihlášku s povinnými osobními údaji nutnými pro zpracování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, vč. prohlášení o poučení dle správního řádu.
 • na přihlášce bude písemné potvrzení od lékařky o řádné proočkovanosti dítěte a potvrzení o zdravotním stavu dítěte.
 • povinnost očkování se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.
 • u dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami podle § 16 ŠZ, odst.9, doloží vyjádření školského poradenského zařízení.
 • upozorňujeme, že pokud bylo dítěti některé z povinných očkování odloženo (např. pro momentální nepříznivý zdravotní stav dítěte) a dítě nebude mít ke dni zápisu všechna povinná očkování, bude řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přerušeno do doby, než bude dítě mít všechna povinná očkování.
 • v případě cizinců, doloží povolení k trvalému pobytu na území ČR.
 • při podání žádosti obdrží zákonný zástupce registrační číslo dítěte. Pod tímto registračním číslem bude do 31. května 2020 zveřejněno kladné rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a to na této webové stránce. www.msnachodovci.cz  v sekci zápis.
 • Záporné rozhodnutí o přijetí resp. nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci doručeno poštou nebo datovou schránkou, pokud ji má zákonný zástupce zřízenu.
 • O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Na Chodovci rozhoduje ředitelka Mateřské školy Na Chodovci, jako orgán veřejné moci,a to podle příslušných zákonů (zejména podle správního řádu a školského zákona).
 • Rodné číslo dítěte a další osobní údaje potřebné pro vedení MATRIKY (§ 28 Školského zákona) předá rodič ředitelce MŠ až v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Právo na přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31. 8. věku 5 let nebo dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky na školní tok 2020/2021, z důvodu povinnosti (plnění povinné docházky)k předškolnímu vzdělávání
 • právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31. 8. věku 4 let
 • právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31. 8. věku 3 let
 • teprve následně, pokud má MŠ volnou kapacitu míst na daný školní rok, může přijmout i dítě mladší 3 let tj. dítě, které dovrší do 31. 12. 2020 věku 3 let. Pro mladší děti nemáme finančně zajištěné personální podmínky.
 • v případě přijetí dítěte mladšího 3 let, musí dítě splňovat kritéria samostatnosti v sebeobsluze, citové a sociální zralosti. Mateřská škola je vzdělávací zařízení, není sociální institucí, ani pečovatelskou službou.
 • právo na umístění dvouletého dítěte, tj. dítě, které dosáhne 3 let až ve druhém pololetí školního roku 2020/2021(tzn. od února 2021) bylo zákonem v roce 2018 zrušeno.

 

V případě, že na poslední volné místo v MŠ připadají dvě děti se stejným datem narození, rozhodne o umístění tzv. losování, za účasti všech stran.

 

 

Makovičková Miloslava, PaedDr., ředitelka MŠ                                             Praha 15. 01. 2020

zpět nahoru

Kritéria zápisu

Č.j. ŘMŠ1/2020
Praha 15.01. 2020

Na základě ustanovení § 2, odst.1, písm.a), § 34, § 165, odst.2, písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s ohledem na „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování rovného přístupu k předškolnímu vzdělávání“ www.ochrance.cz ISBN 978-80-87949-81-8, Brno, 22. března 2018 a v souladu se zákonem 198/2009 Sb. (antidiskriminační zákon), při dodržení § 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a ve smyslu čl. 2, odst. 2 Listiny základních lidských práv

stanovuje ředitelka Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540
PaedDr. Miloslava Makovičková

následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 1. Děti s trvalým pobytem v Městské části Praha 4 (spádová oblast)
 2. Věk dítěte

Na základě podaných žádostí bude při uplatnění daných podmínek kritérií stanoveno pořadí žadatelů, které bude uveřejněno na www.msnachodovci.cz a na úřední desce MŠ.(Hlavní vstup do budovy.)

zpět nahoru

Podmínky pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 • Přijímány jsou děti podle § 34, odst.1 školského zákona zpravidla ve věku od 3 let do začátku povinné školní docházky, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP.
 • Nezbytné je dodržení podmínky ustanovení § 50, zákona č. 258/25000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění: Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním dle českého očkovacího kalendáře, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo vzhledem ke kontraindikaci má stanoven individuální očkovací kalendář.
 • Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
 • V případě přijímání dítěte s potřebou podpůrných opatření je nutné doporučení školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.
 • Pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 je stanoven celkový počet volných míst: bude doplněno po uzavření žádostí o odklad školní docházky.

zpět nahoru

Doložení trvalého pobytu dítěte v městské části Praha 4

 • občanským průkazem dítěte nebo
 • tiskopisem „Poskytnutí údajů z registru obyvatel fyzické osobě“ – výpis vám vyhotoví na pracovištích Czechpointu (např. ulice Hlavní na Spořilově)
 • Není nutné navštěvovat Odbor správních agend úřadu MČ Praha 4 v ulici Antala Staška

 

 

Účinnost od 15.1. 2020         PaedDr. Miloslava Makovičková