Vše, co je potřeba vědět k zápisu

Informace k zápisu dětí do mateřské školy

Rada MČ Praha 4, usnesením 4. zasedání ze dne 20.2. 2019 číslo 4R-123/2019 odsouhlasila termín zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2019/2020:

Výdej přihlášek pro zápis dětí do MŠ Na Chodovci na školní rok 2019/2020 je ve dnech 24. dubna  – 25. dubna 2019 od 13 do 18 hod. v ředitelně MŠ Na Chodovci. V průběhu těchto dnů je možno samostatně nahlédnout do tříd pouze v době od 15-17 hod.

Podání žádosti můžete učinit osobně, písemně, nebo ústně do protokolu, ve dnech 14. května – 15. května 2019 od 13 do 18 hod. Není dána povinnost podávat žádost osobně. Je ovšem nutné zplnomocnění zákonného zástupce dítěte třetí osobou pro podání žádosti.

Formulář Žádosti si rovněž můžete stáhnout a vytisknout z našich webových stránek www.msnachodovci.cz v odkazu „dokumenty“.

Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání povinně učiní zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dítě, které dovrší 5 let k 31.8.2019) a to i v případě, že bude požadovat tzv. individuální vzdělávání v domácím prostředí, v dětské skupině, lesní mateřské škole, soukromé mateřské škole nezařazené do sítě škol MŠMT apod. zařízení.

Při podání žádosti k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce:

 • předá vyplněnou přihlášku s povinnými osobními údaji nutnými pro zpracování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, vč. prohlášení o poučení dle správního řádu.
 • na přihlášce bude písemné potvrzení od lékařky o řádné proočkovanosti dítěte a potvrzení o zdravotním stavu dítěte.
 • povinnost očkování se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.
 • u dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami podle § 16 ŠZ, odst.9, doloží vyjádření školského poradenského zařízení.
 • upozorňujeme, že pokud bylo dítěti některé z povinných očkování odloženo (např. pro momentální nepříznivý zdravotní stav dítěte) a dítě nebude mít ke dni zápisu všechna povinná očkování, bude řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přerušeno do doby, než bude dítě mít všechna povinná očkování.
 • v případě cizinců, doloží povolení k trvalému pobytu na území ČR.
 • při podání žádosti obdrží zákonný zástupce registrační číslo dítěte. Pod tímto registračním číslem bude do 29. května 2018 zveřejněno kladné rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a to na této webové stránce. www.msnachodovci.cz  v sekci zápis.
 • Záporné rozhodnutí o přijetí resp. nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci doručeno poštou nebo datovou schránkou, pokud ji má zákonný zástupce zřízenu.
 • O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Na Chodovci rozhoduje ředitelka Mateřské školy Na Chodovci, jako orgán veřejné moci,a to podle příslušných zákonů (zejména podle správního řádu a školského zákona).
 • Rodné číslo dítěte a další osobní údaje potřebné pro vedení MATRIKY (§ 28 Školského zákona) předá rodič ředitelce MŠ až v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Právo na přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31. 8. věku 5 let nebo dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky na školní tok 2019/2020, z důvodu povinnosti (plnění povinné docházky)k předškolnímu vzdělávání
 • právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31. 8. věku 4 let
 • právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31. 8. věku 3 let
 • teprve následně, pokud má MŠ volnou kapacitu míst na daný školní rok, může přijmout i dítě mladší 3 let tj. dítě, které dovrší do 31. 12. 2019 věku 3 let. Pro mladší děti nemáme finančně zajištěné personální podmínky.
 • v případě přijetí dítěte mladšího 3 let, musí dítě splňovat kritéria samostatnosti v sebeobsluze, citové a sociální zralosti. Mateřská škola je vzdělávací zařízení, není sociální institucí, ani pečovatelskou službou.
 • právo na umístění dvouletého dítěte, tj. dítě, které dosáhne 3 let až ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (tzn. od února 2019) bylo zákonem v roce 2018 zrušeno.

 

V případě, že na poslední volné místo v MŠ připadají dvě děti se stejným datem narození, rozhodne o umístění tzv. losování, za účasti všech stran.

 

 

Makovičková Miloslava, PaedDr., ředitelka MŠ                                             Praha 25. února 2019

zpět nahoru

Kritéria zápisu

Č.j. ŘMŠ1/2019
Praha 15.02. 2019

Na základě ustanovení § 2, odst.1, písm.a), § 34, § 165, odst.2, písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s ohledem na „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování rovného přístupu k předškolnímu vzdělávání“ www.ochrance.cz ISBN 978-80-87949-81-8, Brno, 22. března 2018 a v souladu se zákonem 198/2009 Sb. (antidiskriminační zákon), při dodržení § 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a ve smyslu čl. 2, odst. 2 Listiny základních lidských práv

stanovuje ředitelka Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540
PaedDr. Miloslava Makovičková

následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 1. Děti s trvalým pobytem v Městské části Praha 4 (spádová oblast)
 2. Věk dítěte

Na základě podaných žádostí bude při uplatnění daných podmínek kritérií stanoveno pořadí žadatelů, které bude uveřejněno na www.msnachodovci.cz a na úřední desce MŠ.(Hlavní vstup do budovy.)

zpět nahoru

Podmínky pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 • Přijímány jsou děti podle § 34, odst.1 školského zákona zpravidla ve věku od 3 let do začátku povinné školní docházky, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP.
 • Nezbytné je dodržení podmínky ustanovení § 50, zákona č. 258/25000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění: Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním dle českého očkovacího kalendáře, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo vzhledem ke kontraindikaci má stanoven individuální očkovací kalendář.
 • Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
 • V případě přijímání dítěte s potřebou podpůrných opatření je nutné doporučení školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.
 • Pro přijímací řízení na školní rok 2019/2020 je stanoven celkový počet volných míst: bude doplněno po uzavření žádostí o odklad školní docházky.

zpět nahoru

Doložení trvalého pobytu dítěte v městské části Praha 4

 • občanským průkazem dítěte nebo
 • tiskopisem „Poskytnutí údajů z registru obyvatel fyzické osobě“ – výpis vám vyhotoví na pracovištích Czechpointu (např. ulice Hlavní na Spořilově)
 • Není nutné navštěvovat Odbor správních agend úřadu MČ Praha 4 v ulici Antala Staška

 

 

Účinnost od 1.4. 2019         PaedDr. Miloslava Makovičková