• veškeré informace o provozu škol, testování najdete na adrese https://testovani.edu.cz

 • základní vymezení a režimová opatření

  DOCHÁZKA bude obnovena v 1. fázi návratu dětí do MŠ pouze pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj děti narozené do 31.8. 2015 a starší (děti s odkladem PŠD) a dále pro děti:

 • Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou
  ▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  ▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  ▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  ▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  ▪ příslušníci ozbrojených sil,
  ▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  ▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  ▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  ▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  ▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.


  V případě potřeby umístění dítěte zaměstatnců vybraných profesí předloží zákonný zástupce ředitelce školy potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele výše uvedených profesí. S účinností od 12.4. již takto zařazené dítě do docházky MŠ, které není předškolák a jehož rodič je zaměstnancem výše uvedených profesí, hradí školné i stravné.

   

  PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: bude probíhat ve skupinách maximálně do 15 dětí a to prezenčně, bez rotací (tzn. pravidelně, každodenně).

  OCHRANA NOSU A ÚST: všichni povinně ochrana nosu a úst.
  DĚTI V MŠ: bez roušky
  ZAMĚSTNANCI V MŠ: respirátory (standardy dle MO MZd).
  TESTOVÁNÍ: povinné neinvazivní testování pro MŠ:

  • antigenní testování 2x týdně v případě každodenní výuky (pondělí + středa/čtvrtek)
  • antigenní testování 1x týdně v případě nekaždodenní výuky(docházky dítěte do MŠ) 2 a méně po sobě jdoucích dní
  • průběh testování a jeho bezpečné zajištění zašleme přes LYFLE

  VĚTRÁNÍ: každých 30 minut po 5 minutách větráme
  VÝUKA: v přiznivých klimatických podmínkách bude realizována VENKOVNÍ VÝUKA V MAXIMÁLNÍ MÍŘE
  HOMONEGITA: od 12.dubna zřizujeme povinnou homogenitu 2 skupin do 15 dětí,které plní povinné předškolní vzdělávání: modrá a červená skupina (nemíchání skupin dětí) platí i při stravování, pobytu venku, venkovní výuce atp.
  STRAVOVÁNÍ: při denní presenční výuce platí pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb

  • rozestupy mezi dětmi
  • organizační opatření při čekání na výdej stravy, výdej stravy a její konzumaci bude probíhat púo skupinách tak, aby nedocházelo k prolínání dětí z různých skupin
  • stejná pravidla jsou i pro konzumaci přesnídávek a odpoledních svačin (děti svačí ve třídách/skupinách), oběd ve školní jídelně po skupinách a po 3 dětech u stolků

  VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH MŠ: mimo děti a zaměstnance MŠ v době provozu MŠ – je zakázán! Vstup bude umožněn pouze do místnosti/sborovny, kde probíhá ANTG testování

 •  omluvy dětí se zdůvodněním zasílájí rodiče přes aplikaci LYFLE
 •  podrobné informace budou zasílány do vašeho mobilu „LYFLE školka do kapsy“ (organizační záležitosti, otázky k testování, adaptace dětí po návratu do MŠ, plnění vzdělávácího programu: zasílá ředitelka školy; individuální konzultace/dotazy k dětem zasílají rodiče jednotlivým učitelkám přes aplikaci LYFLE).