ROZHODNUTÍ
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, jako věcně příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla podle § 69
odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:
Právnické osobě Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, příspěvková organizace,
IČO: 61384119 se sídlem Měchenická 2540/5, 141 00, Praha 4 – Záběhlice (dále též „účastník řízení“)
se v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-
nCoV)
n a ř i z u j e
plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie do 21. 2. 2021, spočívající v:
– uzavření školského zařízení Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, příspěvková
organizace, na adrese Měchenická 2540/5, 141 00, Praha 4 – Záběhlice
Odůvodnění:
Na základě skutečnosti, že byl dne 11. 2. 2021 na základě epidemiologického šetření zjištěn výskyt
infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) v kolektivu výše uvedeného školského
zařízení a karanténa byla nařízena v zařízení u více než 30% dětí a pedagogických pracovníků, dále
s přihlédnutím k cestě přenosu daného infekčního onemocnění a charakteru školského zařízení, bylo
rozhodnuto o přijmutí opatření uvedeného ve výroku rozhodnutí.
Správní orgán uvádí, že odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí dle § 69 odst. 2 zákona
č. 258/2000 Sb. je vyloučen přímo ze zákona, a to ve větě čtvrté § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 s 83 zákona č. 500/2004 Sb. odvolat do 15 dnů od doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR – hlavnímu hygienikovi ČR, podáním
u Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. Dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
odvolání nemá odkladný účinek.
Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: — –
Naše č. j.: HSHMP 09716/2021
Sp. zn: S- HSHMP 06204/2021/00279
Vyřizuje: Renáta Barková
Tel.: 281 000 468
V Praze dne: 12. 2. 2021
Počet listů/příloh: 1/0
Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4,
Měchenická 2540, příspěvková organizace
Měchenická 2540/5
141 00 Praha 4 – Záběhlice
IČO: 61384119
ID schránky: 2t9ygm7
Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze – pobočka Sever Měšická 646/ 5, 190 00 Praha 9 tel.: 286 883 001-2 fax: 286 884 450
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú.: 65825011/ 0710 IČO 71009256 ID datové schránky: zpqai2i podatelna@hygpraha.cz www.hygpraha.cz
Ing. Magda Čermáková
pověřená zastupováním vedoucí oddělení pro pobočky Centrum, Východ a Jih