přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Na Chodovci

Podmínky pro podávání žádosti o:

 1. prominutí úplaty za předškolní vzdělávání a
 2. prominutí úplaty za stravování dítěte v mateřské škole.

 

 1. Oprávněným žadatelem o prominutí úplat za stravné a školné je zákonný zástupce dítěte.
 2. Žadatel podává žádost řediteli školy na předepsaném formuláři (ke stažení na internetové adrese:
  pomocprazanum.praha.eu

III. Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

– Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.
– Opatření spočívající v prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity
jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá
některou z následujících dávek:
o příspěvek či doplatek na bydlení;
o okamžitou dávku v hmotné nouzi;
o přídavek na dítě;
o dávky pěstounské péče;
o čelí exekuci/insolvenci;
o po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den
(u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku
hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

 1. Ředitel školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve
  školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona.V. O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitel vyrozumí žadatele. V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitel školy uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta.
 2. Na prominutí úplaty vyplývající z těchto Podmínek a usnesení ZHMP není žádný právní nárok.
  VII. Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.

Žádost lze podávat průběžně ve školním roce 2022/2023:

 

 1. Etapa přijímání žádostí ředitelkou Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540 do úterý 27.9. 2022 s vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školní rok 2022/2023 od 1.10. 2022.

 

 1. Etapa přijímání žádostí ředitelkou Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540 do čtvrtka 27. 10. 2022 s vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školní rok 2022/2023 od 1.11. 2022.

 

 1. Písemné žádosti předejte ředitelce školy buď prostřednictvím datové zprávy nebo osobně v úředních hodinách středa od 15:30-17:00 hodin nebo v poslední den 1. nebo 2. etapy přijímání žádosti od 12-14 hodin v kanceláři ředitelky školy. Zde můžete žádost i osobně vyplnit a rovněž odevzdat.

 

 1. Podmínky žádosti o 100% prominutí úplaty na školné a 100% prominutí úplaty za stravné:

 

 1. Dítě je zapsáno ke vzdělávání do Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540 a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP
 2. Dítě je zapsáno ke stravování ve školní jídelně Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540 a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP.

Posláním programu je podporovat zdravý životní styl a předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí v mateřských školách v Praze.

Program Primární prevence pro mateřské školy je realizován v blocích po zhruba 45 minutách. Všechny bloky jsou realizovány v 5 ti týdnech za sebou, aby byla zajištěna návaznost mezi jednotlivými setkáními. S třídním kolektivem pracuje vždy jedna lektorka, která se s dětmi setkává na všech blocích. Program probíhá v prostorách tříd mateřské školy. Je určen pro děti z předškolních tříd.

Práce s jednotlivými tématy se opírá vždy o pohádku nebo příběh, na jehož základě pomocí dalších pomůcek a diskuse se vysvětlují potřebná fakta o vybrané tématice. Při programu jsou používány obrázky, maňásci, omalovánky a další pomůcky. Pracujeme takovou formou, aby předávané informace dokázaly děti uplatnit ve svém chování, a to nejen v době realizace programu, ale i v budoucnu. Z každého realizovaného bloku jsou vyhotovovány zprávy, které mateřská škola obdrží e-mailem.Třídní učitel informuje lektora před vstupem do třídy o aktuální situaci ve třídě.

Harmonogram aktivit je uveden v sekci KALENDÁŘ.

Přehled akcí pro děti s termínem konání a jejich stručnou anotaci naleznete v KALENDÁŘI UDÁLOSTÍ.

Podrobné informace obdrží rodiče do mobilní aplikace LYFLE školka do kapsy.

 

Tomáš Říha

podpora@lyfle.com

 

Tomáš Říha

Odpovědnost za škodu, zváště způsobenou úrazem, nově od 1.6. 2020 v mateřských školách

Do 31.5. 2020 odpovídala dětem v MŠ podle občanského zákoníku. Od 1.6. 2020 odpovídá za škodu podle ust. § 391 odst. 2 zákoníku práce, právnická osoba vykonávající činnost dané MŠ. Tzn., že za úraz, který se přihodil dětem v MŠ nebo jimi organizovanými aktivitami souvisejícími s výchovou v MŠ, budou odpovídat i za excesy, když dítě zraní spolužák, třeba starší či vyspělejší. Škodu vzniklou úrazem způsobeným při vyučování musí MŠ nahradit, i když k úrazu došlo nejen v budově MŠ, ale i v areálu či na hřišti.