přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Na Chodovci

úterý 17.ledna 2023

Čeká vaši ratolest nástup do mateřské školy? Zde jsou základní informace o mateřské škole. Věříme, že nástup vašeho dítěte do školky bude bezproblémový.

Zápis do mateřské školy

  • Zápisy probíhají v měsíci květnu, předzápis (elektronicky v naší MŠ bude probíhat koncem dubna)je však důležité sledovat naše webové stránky, kde bude uveden přesný termín (po schválení Radou MČ Praha 4)
  • Do naší mateřské školy nemůžete zapsat dvouleté dítě, jelikož naše mateřská škola nemá k tomu podmínky . Pokud do konce školního roku (31. 8.) nedovrší věku 3 let, nemá na školku právní nárok.
  • K zápisu do mateřské školy (registrované v rejstříku škol) musí být dítě očkované či mít doklad od praktického lékaře, že je proti nákaze imunní či že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Dítě bez očkování či výše zmíněných dokladů od praktického lékaře nemůže navštěvovat ani mikrojesle, dětské skupiny či zařízení, které provozuje živnost v provozovně.

Co by mělo zvládat dítě od 3-4 let než nastoupí do mateřské školy?

informace o tom, co by mělo dítě zvládat, než nastoupí do mateřské školy naleznete na těchto webových stránkách v odkazu PRO RODIČE – ADAPTAČNÍ PLÁN a – FAQ (často kladené otázky).

Povinné předškolní vzdělávání

V případě povinného předškolního vzdělávání mají děti u zápisu přednost. Dítě však může být vzděláváno např. v lesním klubu, je však nutné ho přihlásit do mateřské školy, jež je registrována v rejstříku škol, a nahlásit řediteli individuální vzdělávání dítěte.

Dítě s povinným předškolním vzděláváním je povinna přijmout vaše spádová škola. Spádovou oblastí je celá oblast Městské části Praha 4.Pokud se rozhodnete přihlásit dítě do nespádové školy a bude vám vyhověno, musíte to oznámit té spádové.

Pokud dítě s povinným předškolním vzděláváním do mateřské školy nepřihlásíte, dopouštíte se přestupku – pokuta ve výši 5 000 Kč.

Na děti se státním občanstvím v ČR, které pobývají déle než 90 dnů v cizině, se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání.

Dětí s povinným předškolním vzděláváním se netýká povinnost očkování.

Nezapomeňte uhradit „Příspěvky na kulturně výchovné akce, výlety“ apod., které jsou součástí vzdělávacího programu školy, hradí rodiče formou příspěvku do fondu rodičů.

Kdo uhradil za 1. pololetí 500,– Kč , je potřeba uhradit příspěvek 500,- Kč na 2. pololetí školního roku 2023-2023. Platbu poukažte na účet MŠ 0068739389/0800 uveďte variabilní symbol dítěte – splatnost do 15. února 2023.

Naše žádost o podporu reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0002455 byla MŠMT ČR dne 1.11. schválena.

Dne 23.11. 2022 Rozhodnutím MŠMT byla následně schválena dotace ve výši 570.000,00 Kč.

 

Odpovědnost za škodu, zváště způsobenou úrazem, nově od 1.6. 2020 v mateřských školách

Do 31.5. 2020 odpovídala dětem v MŠ podle občanského zákoníku. Od 1.6. 2020 odpovídá za škodu podle ust. § 391 odst. 2 zákoníku práce, právnická osoba vykonávající činnost dané MŠ. Tzn., že za úraz, který se přihodil dětem v MŠ nebo jimi organizovanými aktivitami souvisejícími s výchovou v MŠ, budou odpovídat i za excesy, když dítě zraní spolužák, třeba starší či vyspělejší. Škodu vzniklou úrazem způsobeným při vyučování musí MŠ nahradit, i když k úrazu došlo nejen v budově MŠ, ale i v areálu či na hřišti.