přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Na Chodovci

K zápisu dítěte na nový školní rok 2021-2022 budou moci rodiče potřebné údaje vyplňovat do interaktivní přihlášky/ formuláře, který bude od 26.4. umístěn na našich webových stránkách. Rodiči umožní následně si vygenerovat samotnou žádost s registračním číslem dítěte.

O postupu do „elektronického předzápisu“ budete informováni. Vstup do on line formuláře bude od 26. dubna do 11.května do 18 hodin.

v sekci PRO RODIČE -INFORMACE K ZÁPISU – naleznete všechny informace o zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy.

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN MZDRX01FDQ4R bude docházet ke zpracovávání osobních údajů žáků, a to údajů o tom, zda má žák přítomny antigeny viru SARS-CoV-2 či nikoliv.

Tyto údaje budou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti ve smyslu Čl. 6 písm. odst. 1 písm. B) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

Data budou využívána výhradně za účelem testování, budou omezeny na minimum požadovaných údajů a budou smazána ihned poté, co pomine účel jejich zpracování. Maximální doba uchování jsou 3 roky. Osobní údaje budou zabezpečeny v souladu s interními předpisy školy.

Více informací Vám poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Jan Slezák, kterého můžete kontaktovat na e-mailové adrese jan.slezak@praha4.cz.

Zaslané platby školného za měsíc březen budou vráceny rodičům zpět na jejich účet do 30.4.

Zaslané zálohy na stravné budou zúčtovány hromadně na konci školního roku (informace příp. podá vedoucí ŠJ paní Štugelová na adrese stugelova@seznam.cz)

Za měsíc duben se školné nehradí (předškoláci jsou osovobozeni a ostatní děti po dobu epidemiologických opatření do MŠ nedocházejí).

Žádám rodiče o pozastavení plateb školného i stravného na měsíc duben. Zálohy na stravné jsou dostačující.

 • veškeré informace o provozu škol, testování najdete na adrese https://testovani.edu.cz

 • základní vymezení a režimová opatření

  DOCHÁZKA bude obnovena v 1. fázi návratu dětí do MŠ pouze pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj děti narozené do 31.8. 2015 a starší (děti s odkladem PŠD) a dále pro děti:

 • Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou
  ▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  ▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  ▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  ▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  ▪ příslušníci ozbrojených sil,
  ▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  ▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  ▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  ▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  ▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.


  V případě potřeby umístění dítěte zaměstatnců vybraných profesí předloží zákonný zástupce ředitelce školy potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele výše uvedených profesí. S účinností od 12.4. již takto zařazené dítě do docházky MŠ, které není předškolák a jehož rodič je zaměstnancem výše uvedených profesí, hradí školné i stravné.

   

  PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: bude probíhat ve skupinách maximálně do 15 dětí a to prezenčně, bez rotací (tzn. pravidelně, každodenně).

  OCHRANA NOSU A ÚST: všichni povinně ochrana nosu a úst.
  DĚTI V MŠ: bez roušky
  ZAMĚSTNANCI V MŠ: respirátory (standardy dle MO MZd).
  TESTOVÁNÍ: povinné neinvazivní testování pro MŠ:

  • antigenní testování 2x týdně v případě každodenní výuky (pondělí + středa/čtvrtek)
  • antigenní testování 1x týdně v případě nekaždodenní výuky(docházky dítěte do MŠ) 2 a méně po sobě jdoucích dní
  • průběh testování a jeho bezpečné zajištění zašleme přes LYFLE

  VĚTRÁNÍ: každých 30 minut po 5 minutách větráme
  VÝUKA: v přiznivých klimatických podmínkách bude realizována VENKOVNÍ VÝUKA V MAXIMÁLNÍ MÍŘE
  HOMONEGITA: od 12.dubna zřizujeme povinnou homogenitu 2 skupin do 15 dětí,které plní povinné předškolní vzdělávání: modrá a červená skupina (nemíchání skupin dětí) platí i při stravování, pobytu venku, venkovní výuce atp.
  STRAVOVÁNÍ: při denní presenční výuce platí pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb

  • rozestupy mezi dětmi
  • organizační opatření při čekání na výdej stravy, výdej stravy a její konzumaci bude probíhat púo skupinách tak, aby nedocházelo k prolínání dětí z různých skupin
  • stejná pravidla jsou i pro konzumaci přesnídávek a odpoledních svačin (děti svačí ve třídách/skupinách), oběd ve školní jídelně po skupinách a po 3 dětech u stolků

  VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH MŠ: mimo děti a zaměstnance MŠ v době provozu MŠ – je zakázán! Vstup bude umožněn pouze do místnosti/sborovny, kde probíhá ANTG testování

 •  omluvy dětí se zdůvodněním zasílájí rodiče přes aplikaci LYFLE
 •  podrobné informace budou zasílány do vašeho mobilu „LYFLE školka do kapsy“ (organizační záležitosti, otázky k testování, adaptace dětí po návratu do MŠ, plnění vzdělávácího programu: zasílá ředitelka školy; individuální konzultace/dotazy k dětem zasílají rodiče jednotlivým učitelkám přes aplikaci LYFLE).

Portál pro podporu předškolního vzdělávání nejen v mateřských školách

Vytvořili jsme pro Vás portál pro podporu předškolního vzdělávání, prostřednictvím kterého můžete sledovat novinky, které pro Vás průběžně připravujeme.

V oblasti předškolního vzdělávání Vám budeme postupně nabízet pracovní učebnice pro žáky od tří do sedmi let až do vytvoření ucelené řady pracovních učebnic pro předškoláky.

V letošním roce jsme vydali první z publikací Zápis je tu, která se mezi vyučujícími setkala s velmi příznivým ohlasem. Ke každé pracovní učebnici souběžně vzniká její interaktivní podoba. A protože jsme se rozhodli vyhovět Vašim přáním, aby mohla být MIUč Zápis je tu používána jak mateřskými školami, tak předškoláky doma až do termínu zápisu do 1. tříd, můžete ji ZDARMA využívat do konce dubna 2021.

Redakce předškolního vzdělávání NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Tomáš Říha

podpora@lyfle.com

 

Tomáš Říha

Základní informace k provozu MŠ a její organizaci vč. kalendáře organizačních opatřeních je pro vás aktualizován v rubrice PRO RODIČE/Organizace školního roku.

Odpovědnost za škodu, zváště způsobenou úrazem, nově od 1.6. 2020 v mateřských školách

Do 31.5. 2020 odpovídala dětem v MŠ podle občanského zákoníku. Od 1.6. 2020 odpovídá za škodu podle ust. § 391 odst. 2 zákoníku práce, právnická osoba vykonávající činnost dané MŠ. Tzn., že za úraz, který se přihodil dětem v MŠ nebo jimi organizovanými aktivitami souvisejícími s výchovou v MŠ, budou odpovídat i za excesy, když dítě zraní spolužák, třeba starší či vyspělejší. Škodu vzniklou úrazem způsobeným při vyučování musí MŠ nahradit, i když k úrazu došlo nejen v budově MŠ, ale i v areálu či na hřišti.