Denní režim dětí

7 – 8.30
Ranní příchod dětí (každé dítě má jiný start dne), komunikace učitelky s rodiči,
volba ranních her, individuální a skupinové hry a činnosti podle zájmu dětí, komunikace s dětmi, individuální podpora.

8.30 – 8.40
„zvědavé ráno“- ranní kruh a ritualizované činnosti (kdo je dnes ve školce, přivítání dětí, kalendář, počasí, sledování času na hodinách, narozeninový kalendář. Každý den je jazyková chvilka i např. s „hrou na tělo“ , s rýmy, porozumění pokynu u dětí cizinců nebo dětí s odlišným mateřským jazykem; seznámení dětí s programem dne).

8.40 – 9.00
Hygiena (dítě je na WC samo bez pedagoga), mytí rukou, pohybová chvilka (součástí každé pohybové chvilky mohou být rovnovážná, rotační, a motorická cvičení s drobným náčiním, cvičení na propojování hemisfér, hudebně pohybová a relaxační cvičení ve skupinách, dvojicích i individuálně, vyrovnávací cvičení).

9.00 – 9:20
přesnídávka (součástí každé přesnídávky je ovoce či zelenina, v nabídce pití je mléko, čaje a voda z kohoutku, vedeme děti k samostatné sebeobsluze).

9.20 – 10.00 – 10:15
V rámci činností užíváme didaktický cíl s nabídkou. Dětem nabízíme činnosti, které učitelky předem připravují, stimulují individuální přístup a akcentují důraz na osobní rozvoj každého dítěte. V činnostech (pohybové, řečové, výtvarné, polytechnické, hudební, práce s IT aj.) dává učitelka dítěti prostor pro rozvoj jeho samostatnosti. Jsou zaměřeny na rozvoj smyslového vnímání a kreativity k vytváření asociací (spojení mezi jednotlivými vjemy, myšlenkami, pocity a náladami), nacházení souvztažností, utváření myšlenkových map pro osobnostní rozvoj, zpracování témat, orientace v textu s vizuální podporou. U dětí předškolního věku také například na nácvik jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, procvičování početní představivosti, laterality, pravo-levé orientace. Na závěr provádíme s dětmi zpětnou vazbu.

9.30 – 11.30 – 12.15
pobyt venku je převážně v bezpečí školní zahrady. Venku děti uvolňují i agresi, učí se zaujímat role. Učitelka děti sleduje, dohlíží nad bezpečím dítěte, sleduje sociální vztahy a vyhodnocuje je.

11.30 – 12.00 – 12.15
hygiena, děti si samostatně připravují příbor, starší děti si nalévají pití, polévku a uklízí ze stolu. Dítě neodchází od stolu, dokud všichni nedojedí (prevence obezity a anorexie, sdílení, upozadění svých potřeb, prevence logopedických vad, vazba sociálních vztahů).

12.00 – 14.00
četba dětem, odpočinek, relaxace, kdo usne spánek.

14.00 – 14.45
vstávání, oblékání, hygiena, odpolední svačinka.

14.45 – 15:00
Povídáme si s dětmi, co jsme ten den dělali – shrnutí celého dne.

15.00 – 17.00
volná hra, rozcházení dětí. Komunikace s rodiči, individuální práce s dítětem. Práce a činnosti s osobními portfolii dětí.

 

V jarním a letním období „přenášíme“ činností ven, aby děti byly v příznivém počasí co nejdéle na čerstvém vzduchu.