Vnitřní řád školní jídelny

1. Školní stravování – všeobecná část

Školní stravování zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy.

Vnitřní řád školní jídelny (příprava stravy a organizace provozu školní jídelny) se řídí danými zákony, vyhláškami a vnitřními předpisy a je zpracován v souladu s platnou legislativou:

 • zákon č. 561/2004 (školský zákon),
 • vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • vyhláška MZ č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby,
 • zákon č. 258/2000 S., zákon o ochraně zdraví,
 • vyhláška MF č. 84/2005 Sb., o závodním stravování,
 • dodržování systému HACCAP,
 • směrnice 1169/2011 EU, uvedení alergenů, obsažených v pokrmech, na jídelním lístku.

Pestrost a vyváženost stravy (plnění tzv. spotřebního koše vybraných surovin: mléko, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, luštěniny, maso, ryby, tuky, cukr) a dodržování předpisů jsou předmětem kontroly České školní inspekce, Hygienické stanice hl.m.Prahy a zřizovatele Městské části Praha 4).

zpět nahoru

2  Přihlašování a odhlašování strávníků a stravy

2.1  Přihlašování

 • Při nástupu dítěte do mateřské školy zákonní zástupci vyplňují přihlášku ke stravování. Ředitelka školy následně, po dohodě se zákonnými zástupci, stanoví způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 • Nárok na stravu má dítě (strávník) pouze v případě, že je přítomno v mateřské škole.
 • Pokud dítě v mateřské škole nechce odebírat oběd, rodič si vyzvedává dítě před obědem.
 • Jakékoli změny ve stravování dítěte je nutné hlásit ihned.

 

2.2  Odhlašování během školního roku, o prázdninách, při onemocnění

 • Odhlášení stravy – telefonicky nebo osobně ve třídě do 8.00 hod. Učitelka ve třídě ho zaznamená do docházkového archu, podle kterého je docházka na stravování vedoucí školní jídelny zpracována.
 • Odhlášené obědy jsou odečteny.
 • Dítě, které odchází po obědě domů, je automaticky odhlášeno z odpolední svačiny.
 • Neodhlášené a neodebrané jídlo je zúčtováno a není za něj poskytována náhrada.
 • Svátky jsou automaticky odhlášeny.
 • Při opětovném nástupu dítěte do mateřské školy je vhodné 1 den předem informovat školu, nejpozději do 8 hod. dne, kdy dítě nastoupí docházku způsobem výše uvedeným.
 • Při odhlášení dítěte z docházky do mateřské školy v průběhu školního roku, vyrozumí o této skutečnosti ředitelka školy vedoucí školní jídelny.
 • V době prázdninového provozu musí rodič dítě ke stravování předem přihlásit. O této skutečnosti jsou rodiče předem informováni.

2.2. 1 Výdej odpolední svačiny, pokud rodiče neplánovaně vyzvednou dítě po obědě

 • Podle § 2 odst. 7 vyhlášky o školním stravování je zakázáno vynášet stravu ze zařízení školního stravování. Stravu je možné konzumovat pouze v mateřské škole. Jelikož v době vydávání oběda nemůže být z hygienických důvodů odpolední svačina ještě připravena, nemůže si ji strávník v této době vyzvednout. Může tak učinit až v době výdeje svačin a stravu následně konzumovat, jak je uvedeno níže.

2.2. 2 Výdej do jídlonosičů

 • V první den nemoci, z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti, kdy nelze stravu včas odhlásit, má dítě zvýhodněné stravování, tzn., že si rodiče mohou pro stravu přijít. Dále není možné odebírat stravu za zvýhodněnou cenu (za náklady potravin) a ani za cenu plnou. (§4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 o školním stravování).
 • Možnost odebrat si jídlo do jídlonosičů je v době od 11:15 do 11:30 h. u vnitřních dveří do školní kuchyně.
 • Nutností jsou vlastní jídlonosič, který si rodiče bezprostředně před výdejem přinesou.
 • Jídlo předané do jídlonosiče je určeno k okamžité spotřebě.
 • Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a doma ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.

zpět nahoru

3  Výše stravného od 1.02. 2023

 • děti od 3 do 6 let

přesnídávka           oběd                 svačina               celkem

15,00 Kč                32,00 Kč          12,00 Kč            59,00 Kč

 

 • děti od 7 let

přesnídávka           oběd                 svačina               celkem

20,00 Kč                36,00 Kč          15,00 Kč            71,00 Kč

 

 • Velikost porce zohledňuje předškolní věk dítěte, dítě s odkladem povinné ŠD má větší porci jídla a vyšší cenu stravného.
 • Pro zaměstnance vzniká nárok na oběd po odpracování 3 hodin. Do té doby se započítává i příprava pedagogického pracovníka na výchovně vzdělávací práci.
 • Oběd se nevydá zaměstnanci v době nepřítomnosti na pracovišti z důvodu nemoci, dovolené nebo čerpání náhrad za stravné v době pracovní cesty.

 

zpět nahoru

4  Platba a vyúčtování stravného

4. 1  Platba a vyúčtování stravného v průběhu školního roku

 • Strávníci hradí pravidelné měsíční zálohy na stravné ve výši 900,00 Kč bezhotovostně na bankovní podúčet školní jídelny MŠ Na Chodovci: č.ú. 35-0068739389/0800 a uvedou variabilní symbol dítěte. V ojedinělých případech uhradí přímo ve školní kuchyni u hlavní kuchařky/pokladní školní jídelny.
 • Stravné se uhradí do konce kalendářního měsíce na měsíc následující. V ojedinělých případech nejpozději do 4. dne v měsíci.
 • Veškeré platby za stravné jsou použity jen na nákup potravin.
 • Vyúčtování přeplatků se provádí 1x za školní rok do 15.7. Přeplatky se vracejí převodem na účet rodičů.
 • Pokud je přeplatek nižší než 100,- Kč, ponechává se na zálohu pro nový školní rok. To neplatí pro děti, které odcházejí od 1.9. do základní školy. Těmto dětem vedoucí jídelny provede konečné zúčtování.

Zaměstnanci mateřské školy hradí stravné stejným způsobem, jako děti.

4.2 Platba a vyúčtování stravného v období červenec a srpen

–    Platba za stravné v době omezení provozu školy (červenec a srpen) je uhrazeno v mateřské škole, zajišťující prázdninový provoz, hotově za přihlášené dny. Termín platby a jeho vyúčtování je uvedeno na přihlášce do mateřské školy na prázdninový provoz.

zpět nahoru

5  Provoz školní jídelny

5.1 Výdej stravy a provozní doba jídelny

 • Provoz školní jídelny je 6:30 – 15:15
 • Výdej stravy je dětem zajištěn 3 x denně (obědem a dvěma doplňkovými jídly přesnídávkou a svačinou).
 • Obědy vydávají kuchařky ve společné jídelně mateřské školy

11:30    třída zelený vitamínek

11:40    třída žlutý vitamínek

12:00    třída modrý vitamínek

12:15    třída červený vitamínek

11: 30-12:45 průběžně pro zaměstnance

 • Doplňková jídla jsou expedována z kuchyně do přípraven tříd do 9 hodin; nádobí k doplňkovým jídlům se expeduje z centrální přípravny.
 • Součástí každého jídla je nápoj a během dne mají děti zavedený pitný režim.
 • Pitný režim je zajištěn od nástupu dětí do mateřské školy. V ranních hodinách je k dispozici dětem ve třídách voda, v době výdeje přesnídávky a svačiny bylinný nebo ovocný čaj a mléčné nápoje, mimo tuto dobu dále čaj.
 • V době pobytu venku je dětem k dispozici kromě čaje v teplých dnech i voda z pítka na školní zahradě.
 • V pitném režimu užíváme jednorázové kelímky na pití, které po dohodě zabezpečují rodiče.
 • Možnost přídavků jídla – podle možností pracovnice vydávající jídlo.
 • Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a spotřebního koše sledovaných potravin. Je umístěn na webových stránkách školy a v tištěné podobě na nástěnce ve hlavním vstupu a u dveří do společné školní jídelny.

zpět nahoru

6. Individuální stravování

 

Mateřská škola Na Chodovci neposkytuje dietní stravování, ale po dohodě nabízí možnost individuálního stravování na základě písemné dohody se zákonnými zástupci dítěte. Nezbytnou součástí této dohody je také potvrzení lékaře o dietě dítěte. Rodiče mohou také doložit alergii či potvrzení o nesnášenlivosti potravin. Rodiče na základě této dohody mohou přinášet vlastní stravu ve svém obalu, která bude dítěti vydána.

 • Problémy ve stravování dítěte (nechutenství, alergie na potraviny atp.) konzultuje rodič s učitelkou ve třídě. Školní jídelna připraví v rámci svých možností pro alergiky náhradní nebo upravenou potravinu.
 • Vítáme každodenní ranní konzultaci rodiče s kuchařkou v zájmu individuálního zdraví dítěte, kdy je jídlo pro tohoto strávníka připraveno odděleně (např. mleté maso bez vajec, apod.)
 • Ve výjimečných případech může rodič přinést potravinu, kterou jídelna nemá ve svém skladu (speciální potraviny pro lékařsky doloženou dietu dítěte). Tu rodič předá ve školní kuchyni přímo kuchařce k dalšímu zpracování či uchování.

zpět nahoru

7. Závěrečná ustanovení

S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni rodiče na schůzi v měsíci září.

Vnitřní řád byl projednán s vedením školy.

Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti můžete podat:

 

Tel: 272762127

reditelka@msnachodovci.cz

stugelová@seznam.cz

 

Platnost:  1. 9. 2022

PaedDr. Miloslava Makovičková  – ředitelka                        Simona Štugelová – vedoucí školní jídelny

 

zpět nahoru

Ke stažení

Vnitřní řád školní jídelny.docx