Často kladené otázky

Co sebou potřebuje dítě do školky?

 • pohodlné oblečení do třídy
 • na přezutí bačkorky s pevnou patou (nedoporučujeme tzv. croxy)
 • náhradní oblečení pro případ nehody  (tričko, mikinu, tepláky, spodní prádlo, ponožky)
 • pohodlné oblečení na pobyt venku (odpovídající počasí)
 • pyžamo – v případě, že je dítě ve školce na celý den
 • Pro potřebu osvojování a upevňování osobních hygienických a společenských návyků:
 • papírové ubrousky
 • pro pití v průběhu dne ( „pitný režim“)  jednorázové kelímky (pozn. při denních jídlech pijeme z hrnečků)
 • papírové kapesníky a vlhčené ubrousky
 • Prosíme o řádné označení všech věcí např. fixem na textil

zpět nahoru

Kdy máme otevřeno?

 • Služby naší školky můžete využívat od pondělí do pátku, vždy od 7:00 do 17:00 hodin.
 • Děti si můžete vyzvedávat od 12 – 13 hodin a od 14.30 do 17 hodin. Individuální odchody nebo příchody (vyšetření, kroužky atp.) si domluvte s učitelkou ve třídě. Přesné hodiny příchodů a odchodů jsou uvedeny v sekci !naše třídy“.

zpět nahoru

Kolik dětí je ve třídě?

 • Vzhledem ke zvýšené poptávce po místech ve školkách, umístění dětí „uprchlíků“ z Ukrajiny v dů§sledku válečného konfliktu, je v každé třídě zapsán maximální (zvýšený)  počet dětí, tj. do 28. Tak tomu bude i od 1.9. 2024.

zpět nahoru

O kolik dětí se stará jedna učitelka ve třídě?

 • jedna učitelka se stará až o 28 zapsaných dětí.
 • na každé třídě pracují zpravidla dvě učitelky, které se střídají v dopoledních a odpoledních směnách.
 • některé učitelky pracují na zkrácený pracovní úvazek. Ředitelka školy,  zástupkyně  školy a uvádějící učitelka mají zkrácený rozsah své přímé pedagogické práce podle příslušného nařízení vlády.

zpět nahoru

Co by mělo zvládat dítě od 3–4 let než nastoupí do školky?

Dítě v tomto věku by mělo umět říct své jméno a jména svých sourozenců, zná již více než 1 000 slov. Zpaměti říká jednoduché básničky. Při vyslovování některých jednotlivých hlásek má často dítě ještě problémy. Častá je u dětí otázka „proč“.

V tomto věku některé děti nastupují do mateřské školy a rodiče by je k tomu měli připravit, aby adaptace na nové prostředí proběhla bez potíží a dítě bez přítomnosti rodičů citově nestrádalo a rychle se začlenilo do kolektivu vrstevníků. Proto je důležité, aby dítě dokázalo poznat a pamatovat si svoji značku a své místo v MŠ. Pobyt dítěte v mateřské škole podporuje celkový rozvoj dítěte.

Rodič postupně vede dítě k hygienickým návykům tak, aby při nástupu do školky  dítě zvládlo:

 • umýt si samostatně ruce a utřít si je do ručníku,
 • dokázat si stáhnou oblečení vč. spodního prádla, aby tak mohlo správně a samostatně používat WC,
 • samostatně použít kapesník
 • aby Váš potomek se nejen dokázal sám oblékat a svlékat, ukládat oděv a obuv na určené místo, obout a vyzout si botičky, ale své věci si poznal,
 • zvádal ukládat hračky kam patří, správně držel a používal lžíci a uměl pít z hrníčku, držel pečivo v ruce a samostatně kousal.

Dalším úkolem rodičů je rozvíjet a podporovat pozitivní zvláštnosti svého dítěte a jeho samostatnost. Důležité je, aby dítě:

+ neubližovalo druhým dětem, dokázalo navázat kontakt s ostatními dětmi, upevňovaly se vztahy k rodičům a sourozencům.

+ naučilo se dodržovat zdvořilostní návyky (pozdravit, poděkovat, oslovit, poprosit a požádat),

+ dbalo na vlastní bezpečnost (nebezpečí na silnici, elektrický proud, neznámí lidé, cizí psi),

Dítě by mělo zvládat:

+ běhat, skákat, jezdit na tříkolce,

+ mít zájem o knížky, soustředit se na jednoduché vyprávění a převyprávět slyšený příběh,

+ mluvit v rozvinutějších větách, vyjádřit svá přání a potřeby,

+ znát různé básničky a písničky,

+ rozumět zadaným pokynům,

+ překonávat období vzdoru,

+ být samostatné při stolování a převážně samostatné při oblékání,

+ mít zájem o domácí práce, snažit se při nich,

+ vyhledávat společnost vrstevníků, spolupracovat při hře, respektovat je,

+ umět chvíli počkat.

Rodiče by měli u svých dětí také podporovat výtvarnou činnost a vztah k hudběrozvíjet dětské představy, fantazii a tvůrčí aktivitu. Již v této době by se dítě mělo snažit o správný úchop tužky – tj. tužka leží na posledním článku prostředníku, seshora ji přidržuje bříško palce a ukazováku. Vhodné je, aby dítě kreslilo silnější tužkou, křídou, pastelkou po celé ploše velkého papíru nebo tabule, nejlépe ve stoje na svislou plochu papíru. Prospěšné je také modelování, které rozvíjí u dětí prostorovou představivost a hmatový smysl.

zpět nahoru

Co by mělo zvládat dítě od 4–5 let?

Mezi 4. a 5. rokem by měl být řečový projev dítěte gramaticky správný a měl by již obsahovat všechny slovní druhy. Stále přesněji dítě poznává barvy, začíná více užívat „šikovnější“ ruku. Jestliže dítě zjevně dává přednost levé ruce, nezasahujeme do přirozeného vývoje laterality a dítě nepřecvičujeme. Dítě již ovládá 1 500–2 000 slov a pomocná slůvka ten, ta, to nahrazuje skutečnými názvy osob, zvířat a věcí. Pokud se týče výslovnosti, mohou ještě přetrvávat některé nepřesnosti.

Podstatné je, aby dítě již znalo své vlastní jméno a příjmení, věk a místo svého bydliště. Mělo by si pamatovat jména kamarádů, dětí z mateřské školy a příjmení některých dětí.

Dítě v tomto věku by mělo zvládat rozlišovat časové vztahy (ráno, poledne, večer), den a noc (je světlo – je tma), dnes, včera a zítra, mělo by chápat typické znaky ročních období (jaro, léto, podzim, zima). Dále by dítě mělo poznávat a správně pojmenovat alespoň 3 květinyrozlišit strom listnatý od jehličnatého, vyjmenovat několik domácích a hospodářských zvířat, znát jejich užitek, pojmenovat některé ptáky, zvířata žijící v lese, na poli, v ZOO a ve vodě. Nemělo by mít potíže srovnávat a rozlišovat rozměry a tvar předmětů (dlouhý – krátký, velký – malý, větší – menší).

Rodiče by měli dítě vést k tomu, aby umělo zachovávat pravidla dialogu, respektovalo mluvčího, neskákalo druhým do řeči, bylo zdvořilé k druhým dětem i dospělým. Pro bezpečnost dítěte je důležité, aby znalo základní pravidla chování na ulici a správně reagovalo na červenou a zelenou na semaforu.

Rodiče by měli zabezpečit dítěti dostatek tělesné aktivity a klást důraz na každodenní pobyt dítěte venku, zvyšovat jeho odolnost a zdraví otužováním.

Důležité je postupně zdokonalovat i hygienické návyky dítěte, vést dítě k samostatnému umytí a správnému užívání ručníku, k česání, ke správnému používání záchodu, zacházení s toaletním papírem a splachovacím zařízením, k samostatnému oblékání a svlékání, dítě by mělo umět zapínat a rozepínat oblečení. Mělo by též udržovat pořádek ve svých věcech, hračkách.

Dalším důležitým úkolem rodičů je vést dítě k cílevědomosti a trpělivost při překonávání překážek, k samostatnosti, nebojácnosti, opatrnosti, ohleduplnosti, vytrvalosti a rozhodnosti při různých činnostech.

zpět nahoru

Pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy (Doporučení MŠMT č. j. MSMT-36418/2015)

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

č.j. MSMT-36418/2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě.

Mateřská škola je podle § 29 odst. 2 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 5 odst. 1 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dítěte. Pedagogický pracovník tím odpovídá za bezpečnost a zdraví dítěte do doby, kdy jej předá zákonnému zástupci nebo jím písemně pověřené osobě. Odpovědnost mateřské školy proto nekončí s koncem pracovní doby pedagogického pracovníka nebo provozní doby mateřské školy. Případná ustanovení školního řádu školy o povinnosti osobního převzetí dítěte zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou do konce provozní doby tím nejsou dotčena.

 • 1 § 29 odst. 2 školského zákona: Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.
 • 2 § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.: Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 • 3 § 30 odst. 1: Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád upravuje b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
 • 30 odst. 3: Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době, což vyplývá z § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Pokud tak neučiní, pedagogický pracovník jej telefonicky kontaktuje. Délka provozní doby mateřské školy je stanovena ve školním řádu. Povinností ředitele mateřské školy je informovat zákonné zástupce dětí o vydání školního řádu a o jeho obsahu 3. Tím je zajištěna dostatečná informovanost zákonného zástupce ze strany mateřské školy o respektování provozu a délky provozní doby. Ve školním řádu je vhodné uvést i postup mateřské školy v případě, že dítě nebude vyzvednuto včas.

Pokud ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. zákonný zástupce písemně pověří k vyzvednutí jinou osobu (pro případ nedostupnosti zákonného zástupce) a uvede na ní 2 telefonický kontakt), pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu.

V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický pracovník ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. povinen dále vykonávat dohled nad dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v mateřské škole. Na straně pedagogického pracovníka se tak (v závislosti na konkrétní situaci) bude jednat o přespočetné hodiny nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti.

Pedagogický pracovník je povinen se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD 4. Obecní úřad má dle ustanovení § 15 odst. 1 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zajistit neodkladnou péči dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku. V tomto případě je vždy nutné, aby pedagogický pracovník velmi uvážlivě posoudil využití tohoto prostředku s ohledem na psychiku dítěte, a aby jeho jednání bylo klidné a ve vztahu k dítěti vstřícné, uklidňující a podporující.

 • 4 Dítě nemá být předáváno policii (srv. čl. 3 odst. 1 a čl. 20 Úmluvy o právech dítěte – policejní stanice těžko může být považována za vhodné zařízení).
 • 5 § 15 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.: Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči; při zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • 6 § 2910 občanského zákoníku: Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.
 • 7 § 2951 občanského zákoníku: Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.
 • 8 § 2952 občanského zákoníku: Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.

Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka.

Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci plat (příp. mzdu) a příplatek za přespočetné hodiny nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a má regresní nárok vůči zákonnému zástupci. Zákonný zástupce má ve smyslu § 2910 6 občanského zákoníku povinnost k náhradě škody. Škoda se podle § 2951 7 občanského zákoníku hradí v penězích a podle § 2952 8 3

občanského zákoníku se hradí skutečná škoda. Zákonný zástupce tak nahradí nejen mzdové prostředky, ale i případné další náklady. Paragraf 2911 9 občanského zákoníku presumuje nedbalostní porušení, zákonný zástupce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že nejednal zaviněně (§ 2910 občanského zákoníku).

 • 9 § 2911 občanského zákoníku: Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.
 • 10 § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona: Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.

Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská škola povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) 10 školského zákona.

zpět nahoru

Jsou mimoškolní aktivity např. kroužky, kurzy plavání, lyžařské kurzy součástí Školního vzdělávacího programu?

 • kroužky a kurzy pro děti nejsou součástí Školního vzdělávacího programu.
 • Školní vzdělávací program zpracovává každá veřejná mateřská škola podle tzv. Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, kterým se musí veřejné mateřské školy řídit a jsou za tímto účelem kontrolovány Českou školní inspekcí. Uvedené aktivity v RVPPV nejsou.
 • Mimoškolní aktivity může školka organizovat, avšak vždy s přihlédnutím ke svým konkrétním podmínkám (zvláště prostorovým, personálním a provozním podmínkám).
 • Mimoškolní aktivity nesmí v žádném případě narušovat běžný provoz školky a nesmí být na úkor hlavního poslání mateřské školy, totiž poskytování předškolního vzdělávání.
 • Financování mimoškolních aktivit je pak na finančních možnostech rodičů dětí.

zpět nahoru

Stanovisko k poskytování nebo organizování placených kroužků v mateřských školách (ČŠI a MŠMT 6. dubna 2016).

 • Mateřská škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu za úplatu stanovenou právním předpisem, resp. bezúplatně. Pokud se mateřská škola rozhodne poskytnout (často v rámci doplňkové činnosti) nebo zprostředkovat další nadstandardní aktivity („kroužky“ v podobě např. výuky cizího jazyka, nadstandardní sportovní, hudební či taneční aktivity apod.), může tak samozřejmě učinit, avšak tyto aktivity nesmí zasahovat do vzdělávání podle školského zákona, nesmí toto vzdělávání podle školského zákona nahrazovat a nesmí být poskytovány na úkor rozsahu a kvality vzdělávání dle školního vzdělávacího programu.
 • V dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Česká školní inspekce uvádí následující podmínky konání nadstandardních (placených) aktivit v mateřské škole:
 • 1. Aktivita nabízená v podobě placeného „kroužku“ nemůže být uvedena jako součást školního vzdělávacího programu. Pokud by byla, je povinna ji mateřská škola poskytnout všem dětem v rámci standardního vzdělávání bez dalších finančních požadavků a není možné ji nabízet v placené variantě (tedy např. pokud je ve školním vzdělávacím programu uvedeno, že mateřská škola rozvíjí pohybové aktivity dětí, není možné nabízet zpoplatněný „kroužek“ pohybových aktivit; uvedené na druhou stranu nevylučuje, že škola poskytne nějaké nadstandardní aktivity, již nad rámec školního vzdělávacího programu, např. gymnastický kroužek apod.).
 • 2. Z nabídky aktivit musí být zřejmé, že rodiče mohou pro své děti tohoto nadstandardu využít, ale nemusí. Pokud této nabídky v podobě nadstandardní aktivity nevyužijí, musí být jejich dětem v mateřské škole zajištěn plnohodnotný program v souladu se školním vzdělávacím programem. Je zcela na rozhodnutí rodičů, zda dítě do „kroužku“ přihlásí či nikoli.
 • 3. Dle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Pokud tedy dítě „odchází“ z mateřské školy do „kroužku“, je třeba, aby rodiče pověřili konkrétní osobu nebo osoby (např. lektora) k vyzvednutí a předání dítěte a pověření předali mateřské škole, tak jako v případě předávání a vyzvedávání dítěte jinými rodinnými příslušníky apod., a to i v případě, pokud výuka kroužku probíhá na pracovišti mateřské školy (právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy).
 • 4. Lze jednoznačně doporučit, aby se „kroužky“ v mateřských školách konaly až v odpoledních hodinách. Pokud jsou takové aktivity nabízeny v průběhu dopoledne (např. plavání), nesmí žádným způsobem zasahovat do vzdělávání dle školního vzdělávacího programu a nemohou být uplatňovány na úkor jeho rozsahu a kvality. „Kroužek“ nesmí ani prostorově omezovat děti, kterým je poskytováno vzdělávání. Navíc musí být zajištěno, že dítě je řádně předáno mateřskou školou jiné osobě (přechází odpovědnost) a bude zase řádně předáno zpět mateřské škole. Dalším důležitým aspektem je efektivní organizace vzdělávání v mateřské škole, která je jedním z  kritérií České školní inspekce při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Podle § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona stanovuje organizaci a podmínky provozu školy ředitel. Pokud by realizace „kroužku“ měla nepříznivý dopad na provoz mateřské školy nebo průběh vzdělávání dle školního vzdělávacího programu (např. narušení činností dětí v rámci plnění školního vzdělávacího programu z důvodu odchodu části dětí do kroužku, nevyvážený poměr spontánních a řízených činnosti v průběhu dne, omezení dostatečné doby pobytu dětí venku, narušování doby stanovené pro jídlo a odpočinek dětí) jsou negativní zjištění popisována v inspekční zprávě.
 • 5. Vzhledem k tomu, že „kroužek“ je aktivitou, která není součástí vzdělávání podle školského zákona, nemusí jej zajišťovat odborně kvalifikovaný pracovník. Pokud by zajišťoval pedagog školy, nemůže být za tuto činnost placen z prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu na vzdělávání podle § 160 školského zákona a nemůže jej uskutečňovat v pracovní době.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • § 29 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních,
 • § 33 Cíle předškolního vzdělávání, § 164 odst. 1 písm. h) Ředitel školy a školského zařízení
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 5 Péče o zdraví a bezpečnost dětí
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, výzkumný ústav pedagogický, MŠMT 2018

zpět nahoru

Je škola povinna podávat zdravotně postiženému dítěti léky?

Trpí-li dítě onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání (např. cukrovka), je podle školského zákona a zákoníku práce v pravomoci ředitele školy uložit zaměstnancům školy povinnost poskytnout nemocnému dítěti zvláštní péči, jež může spočívat například v podávání určitých léků, pravidelném sledování zdravotního stav u dítěte nebo v jiné potřebné pomoci, a to podle druhu a míry onemocnění.

Musí však jít o činnosti, ke kterým není třeba odborné kvalifikace a ke kterým nejsou způsobilé jen osoby se speciálním odborným vzděláním či odbornou praxí, popřípadě osoby splňující další požadavky stanovené právními předpisy k poskytování zdravotní péče.

Odbornou kvalifikaci ovšem nelze ztotožňovat s řádným proškolením zaměstnanců, které je pro efektivní poskytnutí pomoci i pro vyloučení případné právní odpovědnosti školy (zaměstnanců) nezbytné. Zaměstnanec tak musí být proškolen v oblasti projevů onemocnění a možných komplikací, jakož i o způsobu péče o dítě, a musí jednat na základě odborného vyjádření lékaře, popř. na základě předpisu potřebných léků.

Nezbytný je též souhlas zákonných zástupců dítěte, neboť podání léčiv či jiné úkony ze strany školy je třeba považovat za zásahy do jeho tělesné integrity, které mohou být bez svolení zákonných zástupců protiprávní.

Je-li škola informována o tom, že dítě trpí onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání, škola:

 • projedná otázku onemocnění dítěte se zákonnými zástupci,
 • vyzve je k předložení odborného vyjádření lékaře.
 • Zajistí jejich písemný souhlas k úkonům vyžadovaným ze strany školy a proškolí zaměstnance v oblasti příznaků a projevů onemocnění.
 • Projevy nebo komplikace přesahující běžný průběh onemocnění a takové komplikace, které vyžadují odbornou lékařskou pomoc, bude škola řešit přivoláním zdravotní záchranné služby, popř. poskytnutím péče odpovídající zásadám první pomoci.

Při splnění uvedených podmínek nenese škola ani její zaměstnanci právní odpovědnost za případná rizika a komplikace spojené s onemocněním dítěte.

Otázky a odpovědi veřejného ochránce práv (ombudsmana) 5/2021

1. JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ?
Částečně ano, poslední rok předškolní docházky je povinný. Povinnost se vztahuje
na děti, které před začátkem školního roku dosáhnou věku pěti let, až do jejich
nástupu do základní školy.
2. JAKÁ KRITÉRIA MŮŽE POUŽÍT MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI PŘIJÍMÁNÍ
DÍTĚTE KE VZDĚLÁVÁNÍ?
Mateřská škola přijímá přednostně pětileté děti a starší s trvalým pobytem ve svém
školském obvodu. Pokud má dítě více spádových škol (např. v některých větších
městech), může se dle ochránce zohlednit i kritérium věku, sourozence ve škole,
zaměstnanosti rodičů, sociální situace nebo sdílení alternativního pedagogického
přístupu. Mezi podezřelá kritéria patří pořadí přijetí přihlášky, vzdálenost bydliště
od školy a zdravotní stav dítěte. Pokud nelze mezi dětmi vybrat, nabízí se losování.
3. MŮŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘIJMOUT NEOČKOVANÉ DÍTĚ?
Mateřská škola může přijmout neočkované dítě pouze tehdy, pokud je imunní nebo
pokud má kontraindikaci k očkování. Mateřská škola přijímá bez omezení neočkované
pětileté nebo starší dítě, protože pro ně je předškolní vzdělávání povinné.

zpět nahoru