Nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.

 

Organizace školního roku 2020-2021

Provozní doba MŠ

7:00 – 17:00 h

Provozní doba jednotlivých tříd

provozní dobu tříd a jejich zaměření vč. personálního obasazení nalezenete v odkazu „naše třídy“.

Povinná předškolní docházka (v době prázdnin odpadá)

8:00 – 12:00 h.

Ranní příjem dětí

7:00 – 8:30

Vyzvedávání po obědě v době COVID-19

12:00 – 12:15  děti ze tříd ZV a ŽV
12:30 – 12:45  děti ze tříd ČV a MV

Vyzvedávání po odpočinku a svačině

14:30–17:00

Systém sdílení informací od 1.9. 2021

+ na začátku školního roku budou všichni zákonní zástupci dítěte vyzváni přes školní aplikaci LYFLE k aktualizaci kontaktů.  (změna trvalého bydliště, telefony, zdravotní pojišťovna dítěte atp.)

+  MŠ  bude zákonné zástupce (a děti vhodnou formou) aktuálně informovat o stanovených hygienických a příp. protiepidemických pravidlech. Rodiče obdrží aktualizovanou verzi informační brožury pro rodiče dětí navštěvujících předškolní vzdělávání pro školní rok 2021-2022.

+ jednotný systém sdílení informací: nově přijaté děti byly od 1.7. 2021 zařazeny  do mobilní aplikace LYFLE, ve které probíhal předzápis.

  • přes aplikace LYFLE bude nadále probíhat sdílení se všemi rodiči jako skupinou, skupinou rodičů jednotlivých tříd nebo individuální oboustranná komunikace. Budou nově zařazeny i ankety pro rodiče.

+ pomocí LYFLE budou rodiče omlouvat nepřítomnost či onemocnění dítěte s udáním důvodu, či žádat ředitelku školy o omluvení z docházky delší než 2 týdny u dětí do 5 let či žádat o omluvení docházky předškoláka delší než 3 dny (pokud se nejedná o onemocnění) s udáním důvodu (např. dovolená s rodiči).

  •  pro mimořádné a dlouhodobé oznámení v písemné podobě je stanoveno společné místo u každého vchodu do budovy : nástěnka ve vstupu u dveří s označením: MIMOŘÁDNÉ OZNÁMENÍ.

Kalendář provozu od 1.9. 2021 – 31.8. 2022

Zahájení školního roku 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. Pravidla pro fungování MŠ od 1.9. 2021 jsou uveřejněna v „oznámení“ na hlavní strance školy od dne 18.8. 2021 a budou průběžně aktualizovány.

Mateřské školy nepoužívají pravidla školského zákona, která člení školní rok na období školního vyučování a období školních prázdnin. V období školních prázdnin, které stanovuje MŠMT však ředitel/ka mateřské školy obvykle přerušuje nebo omezuje provoz mateřské školy dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění:

provoz mateřské školy, nebo „podle jiného právního předspisu“ (viz § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů), např. podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky přerušení nebo omezení provozu mateřské školy a činnosti na ně navazující:

  • provoz mateřské školy přerušuje nebo omezuje ředitel školy (nikoli zřizovatel) pro projednání se zřizovatelem,
  • podmínkou omezení nebo přerušení provozu mateřské školy není souhlas zákonných zástupců dětí,
  •  na rozhodnutí ředitele školy o omezení nebo přerušení provozu navazuje informační povinnost: informace o omezení nebo přerušení provozu a informace o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejích zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole.

 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021 (v těchto dnech není předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona).
 
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022 – Rada MČ Praha 4 v usnesení 17. zasedání ze dne 29.9. 2021 schválila přerušení provozu v MŠ, které zřizuje v těchto dnech (23.12.2021 a 27.12.-31.12. 2021) z organizačních důvodů.
Provoz MŠ začne v pondělí 3. ledna 2022.
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022 (tento den není předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona).

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

7. 3. – 13. 3. 2022 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

pozn.: v období jarních prázdnin není předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona.

 

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1,  Praha 2,  Praha 3,  Praha 4,  Praha 5,  Praha 11,  Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. ( tento den není předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona).
 
Povinné přeškolní vzdělávání ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
 
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022 ( v těchto dnech není předškolní vzdělávání povinné).
Letní provoz o hlavních prázdninách bude zajištěn pro děti z MŠ Na Chodovci v době od 1.7.2022-29.7.2022.

 

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

NOVINKA od 1.9. 2021 ve školním vzdělávacím programu

3.4.1 Organizace vzdělávání dětí-cizinců

 

  • Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

 

Mateřská škola poskytuje dětem- cizincům a dětem, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Proto dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka mateřská škola poskytuje bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.

 

  • Organizace jazykové přípravy dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

 

Ve třídě mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání (v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání), zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.

Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.

 

V případě, že je dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání méně než 4 cizinci, skupina jazykové přípravy se nezřizuje, ale učitel se ve třídě dětem-cizincům, které se učí český jazyk jako druhý jazyk, věnuje individuálně.

 

Učitel mateřské školy uzpůsobuje didaktické  a děti cíleně podporuje v osvojování českého jazyka.

 

  • Cíl jazykové přípravy dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

 

Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu.

Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do mateřské školy.“