Organizace školního roku 2023-2024

Provozní doba MŠ

7:00 – 17:00 h

Provozní doba jednotlivých tříd

nalezenete ji v odkazu „naše třídy“.

Povinná předškolní docházka (v době prázdnin odpadá)

Obecně: Na děti vč. cizinců se obecně vztahuje povinné předškolní vzdělávání (§ 34a školského zákona).

Ve školním roce 2023/2024 se vztahuje:
povinné předškolní vzdělávání na děti narozené 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

* minimální denní doba povinného předškolního vzdělávání je stanovena na dobu od 8:00 – 12:00 hodin.

Ranní příjem dětí

7:00 – 8:30

Vyzvedávání po obědě

12:00 – 12:15  děti ze tříd ZV a ŽV
12:30 – 12:45  děti ze tříd ČV a MV

Vyzvedávání po odpočinku a svačině

14:30–17:00

Systém sdílení informací přes aplikaci LYFLE

+ nově přijaté děti a jejich rodiče udou od 1.7. 2023 zařazeny  do mobilní aplikace LYFLE, ve které probíhal předzápis.

+ k 4.9. 2023 nového školního roku žádáme rodiče, aby zkontrolovali a aktualizovali údaje o dítěti a rodičích, zvláště konntrolou telefonních čísel, e mailových adres, případné změny bydliště, zdravotní pojišťovny a oprávněnosti k vyzvedávání svého dítěte jinou pověřenou osobou.

+ přes aplikaci rodiče omlouvají nepřítomnost či onemocnění dítěte s udáním důvodu, či žádají ředitelku školy o omluvení z docházky delší než 2 týdny u dětí do 5 let či žádají o omluvení docházky předškoláka delší než 3 dny (pokud se nejedná o onemocnění) s udáním důvodu (např. dovolená s rodiči).

+ MŠ komunikuje s rodiči (s celou školou, se třídami či individuálně), rodiče komunikují s ředitelkou, učitelkami tříd a dalšími zaměstnmanci školy, kteří jsou aktivní v LYFLE.

+  MŠ  informuje zákonné zástupce o všech důležitých organizačních, vzdělávacích ,hygienických, příp. protiepidemických opatřeních

  • V případě mimořádného nebo dlouhodobého opatření MŠ toto oznámení rovněž v písemné. Místem pro mimořádné opatření jsou nástěnky ve vstupech do jednotlivých učebních pavilonů s označením: MIMOŘÁDNÉ OZNÁMENÍ.

Kalendář provozu od 4.9. 2023 – 31.8. 2024

Zahájení školního roku 2023/2024 je stanoveno MŠMT na pondělí 4. září 2023.

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.
 
Provoz mateřské školy  vč.  povinného předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.
 

Období školních prázdnin:

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. ( V těchto dnech není předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona).
 
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Přerušení provozu ve dnech mezi vánočními svátky stanovil zřizovatel na základě dohody s ředitelkami MŠ dne 27.9.2023 usnesením 19. jednání RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4. Předškolní vzdělávání  v tomto období není povinné.
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023 (tento den není předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona).

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Prahu 4 stanoveny takto:

Praha 1, 2, 3, 4, 5 5.2. 2024 – 11.2. 2024

pozn.: v období jarních prázdnin není předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona.

 

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1,  Praha 2,  Praha 3,  Praha 4,  Praha 5,  Praha 11,  Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek  28. 3. 2024( tento den není předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona).
 
Povinné přeškolní vzdělávání ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2023.
 
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července 2024 do 1. září 2024 ( v těchto dnech není předškolní vzdělávání povinné).
 

Organizace vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem – bude aktualizováno k 30.6. 2023

 

  • Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

 Mateřská škola poskytuje dětem- cizincům a dětem, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Proto dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka mateřská škola poskytuje bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.

 Organizace jazykové přípravy dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Ve třídě mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání (v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání), zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.

Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.

V případě, že je dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání méně než 4 cizinci, skupina jazykové přípravy se nezřizuje, ale učitel se ve třídě dětem-cizincům, které se učí český jazyk jako druhý jazyk, věnuje individuálně.

Učitel mateřské školy uzpůsobuje didaktické  a děti cíleně podporuje v osvojování českého jazyka.

 Cíl jazykové přípravy dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

 Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu.

Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do mateřské školy.“