1. Název: Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4,Měchenická 2540
2. Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace Městské části Praha 4, zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání pro děti předškolního věku. Součástí je školní jídelna.
3. Organizační struktura Organizační struktura
4. Kontaktní spojení: Viz Kontakty
4.1 Kontaktní poštovní adresa: Měchenická 5/2540
Praha 4
141 00
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Měchenická 5/2540
Praha 4
141 00
4.3 Úřední hodiny: středa:15:00-17:00
kancelář školy: na adrese úřadovny
4.4 Telefonní čísla: ředitelna: 272 762 127
školní zahrada: 772 774 356 žlutý vitamínek: 272 760 835 modrý vitamínek: 272 774 360 červený vitamínek: 272 774 358 zelenevý vitamínek: 272 760 836
4.5 Číslo faxu: není k dispozici
4.6 Adresa internetové stránky  www.msnachodovci.cz
4.7 Adresa e-podatelny: ID datové schránky: 2t9ygm7
4.8 Další elektronické adresy: reditelka@msnachodovci.cz

stugelova@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 68739389/0800
6. IČ: 61384119
7. DIČ: nejsme plátci DPH
8. Dokumenty Viz Dokumenty
8.1.2020 Seznamy hlavních dokumentů: školní vzdělávací program
školní řád
vnitřní řád školní jídelny
8.2 Rozpočet Střednědobý výhled rozpočtu naleznete na www.praha4.cz
9. Žádosti o informace: Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

•    telefonicky

•    osobně v kanceláři mateřské školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

•    u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

•    u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

•    předmět žádosti

•    způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)

•    datum a podpis

10. Příjem žádostí a dalších podání: Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy, datovou schránkou  nebo elektronicky na emailovou adresu.

Ochrana osobních údajů: Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (děti a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v sídle organizace.

11. Opravné prostředky: Opravné prostředky: stížnost lze podat ke zřizovateli MČ Praha 4. Odvolání proti rozhodnutí správního řízení k MHMP a to prostřednictvím ředitelky mateřské školy.
12. Formuláře: Dostupné v Dokumenty ke stažení
   postupů – návody
pro řešení životních situacích:
Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější právní předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz
14.2 Vydané právní předpisy: Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: dle sazebníku příspěvkové organizace, k nahlédnutí zde: sazebník
16. Licenční smlouvy V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zprávy podle
zákona 106/1999 Sb.: