KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY NA CHODOVCI

(od školního roku 2022/2023 do konce školního roku 2023/2024 )

 

Cílem koncepce rozvoje mateřské školy je stanovení činností v jednotlivých oblastech tak, aby byla naplněna mise mateřské školy.

 

Koncepce vychází z:

 • analýzy silných a slabých stránek v jednotlivých oblastech
 • vyhodnocení předchozích plánů a koncepcí
 • průběžně získávané zpětné vazby (rodiče, pracovníci školy)
 • výsledků kontrol (ČŠI, zřizovatel)
 • vnitřních dokumentů školy
 • strategických a legislativních dokumentů

 

Mise mateřské školy: 
Mateřská škola koncipuje předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání tak, aby bylo plnohodnotným východiskem všeobecného vzdělávání na dalších stupních vzdělávání; zároveň rozvíjí osobnost dítěte prostřednictvím klíčových kompetencí. Dítě po ukončení předškolního vzdělávání, zpravidla ve školním roce, ve kterém do 31. srpna dosáhne šestého roku, je připraveno na primární vzdělávání v základní škole a na další aktivní život ve společnosti. Dosažením základních vzdělávacích cílů jednotlivých vzdělávacích oblastí Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, vytváří předpoklady na jejich plné rozvinutí v budoucnosti.

 

KONCEPCE A RÁMEC ŠKOLY

Analýza stávající situace:

Silné stránky: Slabé stránky:
 • koncepční záměry se škole daří zapracovat do základního vzdělávacího dokumentu – školního vzdělávacího programu
 • školní řád má jasně stanovená pravidla
 • web školy je s přehlednými informacemi o škole
 • škola se zapojuje do operačních programů a dalších projektů k získávání materiálního vybavení
 • pro zajištění rychlé vzájemné komunikace, zejména se zákonnými zástupci, vč. omlouvání dětí jsme zavedli mobilní aplikaci Lyfle
 • spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi a organizacemi zajišťující mimoškolní aktivity dětí)
 • máme velmi dobré didaktické zázemí vč. moderních IT zařízení pro výuku dětí a
 • estetické a bezpečné prostředí školy
·       k zajištění cílů vzdělávání v současné době chybí provozní prostředky na běžný materiál vč. postupné obnovy vybavení školní kuchyně

·       musíme klást větší důraz na adaptaci a před adaptační období dítěte (před nástupem do mateřské školy), pro podporu začleňování mezi ostatní děti

 

Plán na období 2022 – 2024:

 • s postupnou plánovanou revizí RVP PV (NIV) upravit obsah vzdělávání ve ŠVP PV s důrazem na provázanost učiva a výsledků vzdělávání
 • zapojit se do následného projektu Jan Amos Komenský, Šablony pro MŠ
 • dokončit vyhodnocení dlouhodobého projektu OP PPR výzva č.20- Enviromentální zahrada MŠ Na Chodovci
 • udržet kvalitu webových stránek jako základního propagačního materiálu školy
 • získávat pravidelnou zpětnou vazbu od rodičů anketami v prostředí mobilní aplikace Lyfle.
 • Projednat se zřizovatelem nákup investičního majetku pro školní kuchyni
 • Pro adaptaci dětí před jejich nástupem do mateřské školy zvolit další nástroje k přístupu rodičů k odloučení dítěte a dlouhodobého přetrvávání maladaptačních problémů.

 

PEDAGOGICKÉ VEDENÍ ŠKOLY 

Analýza stávající situace:

Silné stránky: Slabé stránky:
 • vedení školy aktivně vytváří pozitivní klima školy pro podporu předškolního vzdělávání a spolupráce s pedagogy a rodiči (welbeeing)
 • pedagogové zvyšují své uživatelské dovednosti při práci s IT
 • kvalitní práce zástupkyně ředitelky a vedení ostatních provozních zástupců na rozvoji školy
 • ředitelka školy realizuje svůj vlastní profesní rozvoj

 

 • osobní individuální plánování profesního rozvoje učitelek (samostudium)
 • časová náročnost nepedagogických činností ředitelky školy
 • zvážit princip určení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti u zástupců ředitele s využitím „konta odpočtů“(§4a až § 4g novelizovaného nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

 

Plán na období 2022/2023 – 2024/2025:

 • udržovat pozitivní klima ve škole osobnostně sociálním rozvojem pedagogů
 • rozšiřovat znalosti v oblasti pedagogické diagnostiky i u dětí 3 letých

 

KVALITA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Analýza stávající situace:

Silné stránky: Slabé stránky:
 • odborná kvalifikace
 • zdvořilá a přátelská komunikace pedagogů s dětmi
 • snaha pedagogů pracovat v týmu
 • podpora dětem ze stran pedagogů pro rozvoj jejich odpovědnosti, samostatnosti a sebekontroly
 • přirozeně stárnoucí učitelé a zaměstnanci (50+, 60+)
 • nemožnost zařazování dnů samostudia pedagogů v běžném provozu mateřské školy

 

Plán na období 2022/2023 – 2024/2025:

 

 • průběžně s naplňováním operačního programu Šablony pro mateřské školy nastavovat vzdělávací programy pro všechny učitelky z oblasti osobnostního rozvoje a inovativních metod a forem předškolního vzdělávání
 • naplňovat další rozvoj pedagogů prostřednictvím samostudia
 • zajistit v případě odchodu starších zaměstnanců jejich náhradu

VZDĚLÁVÁNÍ

Analýza stávající situace:

Silné stránky: Slabé stránky:
 • stanovení srozumitelných témat a vzdělávacích cílů a přiměřených požadavků ve ŠVP
 • využívání operačních programů  pro podporu inovativního vzdělávání dětí a získávání kvalitních moderních pomůcek a nástrojů
 • pozitivní třídní klima podporující učení
 • individuální práce s dětmi, spolupráce dětí ve skupinkách
 • využívání IT a digitálních pomůcek ve skupinové výuce u předškolních dětí
 • zavádění kvalitního pedagogické diagnostiky a nástroje iSophi a spolupráce se školním poradenským zařízením
 • přetrvávající vysoký počet zapsaných dětí
 • vyšší počet dětí s OMJ v nadstandardně naplněných třídách
 • nižší připravenost dětí z rodin na vstup do mateřské školy a s tím spojená prodlužující se doba adaptace tříletých na prostředí MŠ
 • stoupající počet dětí z rodin nedůsledného rodičovského vedení

 

Plán na období školních roků 2022/2023 – 2024/2025:

 • podmínky vzdělávání: jednat se zřizovatelem o možnostech plánování dnů samostudia pedagogů MŠ ve dnech „vedlejších prázdnin“
 • pokračovat v profesním rozvoji pedagogů: naplňování operačního programu Jan Amos Komenský 30 měsíců k zavádění inovativních forem vzdělávání
 • využívat nové sborovny s knihovnou ke vzájemnému sdílení a předávání zkušeností, setkávání s odborníky, dialogům s rodiči, pořádání školení pro sborovnu, vzájemné pomoci, budování pozitivních vztahů v týmu a tím směřovat k dalšímu zvýšení kvality pedagogické práce
 • kontrolní činnost zaměřit na individualizaci ve vzdělávání a oblast formativního  hodnocení dětí
 • při přijetí tříletých dětí, vždy individuálně projednat s rodiči oboustranně vyhovující organizaci adaptačního období tak, aby v této třídě byla zajištěna co nejoptimálnější doba překrývání obou učitelek
 • při konzultacích s rodiči nad výsledky v zdělávání dětí doporučovat vhodnou literaturu a pomůcky k přípravě předškoláků na vstup dětí do 1. třídy ZŠ, zvláště pak u rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí s důrazem na kladnou motivaci a zjišťovat zpětnou vazbou jeho plnění.

 

VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY DĚTÍ

Analýza stávající situace:

Silné stránky: Slabé stránky:
 • provádění pedagogické diagnostiky   u dětí v povinném předškolní vzdělávání a u dětí 4-5 letých.
 • nabízené aktivity učitelkou jsou v zóně nejbližšího vývoje dítěte
 • učitelky se snaží o zkvalitňování vedení dětských portfolií se zapojením dětí
 • zefektivnit práci s pedagogickou diagnostikou ve třídách pro její využitelnost pro hodnocení výsledků předškolního vzdělávání
 • dialog se základní školou nad úspěšností dětí v počátcích základního vzdělávání s cílem přijímat opatření ke snižování odkladů povinné školní docházky.

 

Plán na období školních roků 2022/2023 – 2024/2025:

 • pedagogickou diagnostiku jako východisko pro plánování diferencované vzdělávací nabídky k zajištění individualizované podpory schopností a dovedností dětí zvýšit pro její využitelnost pro hodnocení výsledků vzdělávání a nadále promítat průběžné výsledky dětí do plánování pedagogického procesu
 • v prvním čtvrtletí školního roku uskutečnit dialog  s učitelkami 1. třídy ZŠ a získávat zpětnou vazbu o úspěšnosti dětí v počátcích vzdělávání.

 

PODPORA ŠKOLY DĚTEM (ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI)

Analýza stávající situace:

 

Silné stránky: Slabé stránky:
 • respektování právních předpisů při přijímání dětí a rovný přístup ke vzdělávání, nově i pravidlo o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (účinnost 30.6.2022 do konce školního roku 2022/2023)
 • maximální zapojení všech dětí do školních akcí a aktivit
 • zapojení dětí s OMJ a dětí – cizinců  do vzdělávání
 • nezkušenost pedagogů s integrací dětí – cizinců vč. jejich případnou potřebou podpůrných opatření

 

Plán na období školních roků 2022/2023 – 2024/2025:

 • vzájemná pomoc při vytváření plánů podpůrných opatření i I. stupně
 • nadále promítat průběžné výsledky dětí do plánování pedagogického procesu, učit se zpracovávat plán opatření

 

Projednání na pedagogické radě dne: 31.8. 2022
Předpokládané projednání na provozní poradě dne: 15.9. 2022
Ředitelka školy: PaedDr. Miloslava Makovičková
Datum: 31.7. 2022
Razítko, podpis: