Třída : Červený vitamínek: 

28 zapsaných dětí

V období září – prosinec 2024 jsou připraveny polytechnické lekce zaměřené na technické vzdělávání. Aktivity budou hrazeny z projektu Šablony 4 MŠ Na Chodovc,i  v rámci operačního programu Jan Ámos Komenský. Lekce pod vedením odborné lektorky Malé technické univerzity jsou inovativní formou vzdělávání – kooperativního učení.

školní rok 2024/2025

telefon: 272 774 358

Učitelky: Miroslava Matějíčková,

                neobsazené místo: …………………………………………

                Provoz třídy: 7:00 – 17:00

                Povinná předškolní docházka: 8:00-12:00

                Vyzvedávání po obědě: 12:30 – 12:45

Specifikace třídy:

 • činnosti předškoláků jsou především zaměřeny na přípravu pro vstup do základní školy
 • u všech dětí usilujeme nejen o předávání znalostí, ale i získávání různých dovedností – děti se učí „učit se“, rozvíjíme s nimi řeč, sluch a schopnost domluvit se mezi sebou; rozvíjené sociální kompetence pomáhají dětem ve třídě k dodržování a vzájemné kontrole dodržování pravidel, rozvíjení citů k sebepoznávání, stanovení vlastních limitů. Součástí činností je rozvoj pracovních, hygienických a sebeobslužných návyků a zásad společenského chování
 • děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen při všech činnostech, ale i při vlastním rozhodování
 • uplatňujeme formy jak individuální práce, tak skupinové, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti – nutnost spolupráce členů skupinky se snahou dosáhnout společného cíle s plnou odpovědností všech členů
 • do svého programu zařazujeme také množství enviromentálnách, polytechnických a výtvarných aktivit
 • na velké nástěnné interaktivní obrazovce a činostmi s digitální hračkami a pomůckami u dětí rozvíjíme především před-matematické myšlení a jednoduché programování systémem „digi bez digi.“
 • k nákupu pomůcek přispělo MŠMT programem „obnova“, ale i zapojením školy
 • v třídním programu děti pracují na interaktivní obrazovce s celoroční nabídkou pestrých interaktivních programů a skupinově s tablety pro rozvoj matematických představ a rozvoje učení. Vybení škola získává ze zapojení do operačních programů  z evropských fondů.
 • řízené činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol
 • rodiče mají právo se informovat o prospívání svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky tak, aby bylo dostatek času i soukromí.
 • 1. schůzku s rodiči budeme realizovat až po kompletní pedagogické diagnostice všech dětí počátkem podzimu.