Třída : Červený vitamínek:  předškoláci ze třídy červeného vitamínku budou po celý rok zapojeni do aktivit vzdělávací práce s tablety, projektových dnů s polytechnickou tématikou a projektových dnů mimo školu. Činnosti budou spolufinancovány z operačního programu věda,výzkum, vzdělání – Projekt MŠ Na Chodovci Šablony III.

školní rok 2021/2022

telefon: 272 774 358

Učitelky: Mirka Matějíčková, Olga Čermáková

                Provoz třídy: 7:00 – 17:00

+ PaedDr. Míla Makovičková (výuka češtiny dětí-cizinců)

Specifikace třídy:

 • celkem 28 dětí (19 chlapců a 9 děvčat)
 • z počtu dětí ve třídě je 22 budoucích školáků (16 chlapců a 6 děvčat) vč. dětí s odkladem PŠD
 • činnosti předškoláků jsou především zaměřeny na přípravu pro základní školu
 • u všech dětí usilujeme nejen o předávání znalostí, ale i získávání různýách dovedností – děti se učí „učit se“, rozvíjíme s nimi řeč, sluch a schopnost domluvit se mezi sebou; rozvíjené sociální kompetence pomáhají dětem ve třídě k dodržování a vzájemné kontrole dodržování pravidel, rozvíjení citů k sebepoznávání, stanovení vlastních limitů. Součástí činností je rozvoj pracovních, hygienických a sebeobslužných návyků a zásad společenského chování
 • děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen při všech činnostech, ale i při vlastním rozhodování
 • uplatňujeme formy jak individuální práce, tak skupinové, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti – nutnost spolupráce členů skupinky se snahou dosáhnout společného cíle s plnou odpovědností všech členů
 • třída „kopíruje“ vzdělávací program rozvoje ICT dovedností a polytechnického vzdělávání, který je  ve třídě modrý vitamínek hrazen z evropských fondů, ve třídě červený vitamínek na některé aktivity přispívají rodiče. Vybavení pro tyto ICT aktivity byly hrazeny z operačního programu OP VVV, Šablony III.
 • třída do svého programu zařazuje množství enviromentálnách a výtvarných aktivit
 • v třídním programu děti pracují na interaktivní obrazovce s celoroční nabídkou pestrých interaktivních programů a skupinově s tablety pro rozvoj matematických představ a rozvoje učení
 • řízené činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol
 • od 1.9. 2021 podle novelizovaného Rámcového vzědlávacího programu pro předškolní vzdělávání, při počtu 4 a více dětí s OMJ a současně předškoláků probíhá 2x týdně dopoledne po 30 minutách skupinová či individuální výuka češtiny dětí-cizinců; v případě nižšího počtu dětí probíhá výuka češtiny jako součást denního programu
 • rodiče mají právo se informovat o prospívání svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky tak, aby bylo dostatek času i soukromí.
 • zájmové kroužky probíhají zásadně v odpoledních hodinách a to podle nabídky pořádajících organizací, zájmů rodičů a prostorových podmínek školky, která pro tyto zájmové aktivity prostory školky pronajímá.