Třída : Červený vitamínek: třída bude od září zapojena do 6. ročníku projektu“ Se sokolem do života“. Pohybový program bude probíhat přímo v MŠ a soustředí se na spolupráci s ostatními dětmi a rodinami.

V září a říjnu 2022 budou děti zapojeny do 6 ti dílného programu primární prevence společnosti PROXIMA SOCIALE, jehož posláním je podporovat zdravotní životní styl a předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí v mateřských školách. Program bude probíhat v prostorách mateřské školy.

školní rok 2022/2023

telefon: 272 774 358

Učitelky: Mirka Matějíčková, Olga Čermáková (PaedDr. Míla Makovičková -výuka češtiny předškolních dětí s OMJ)

                Provoz třídy: 7:00 – 17:00

                Vyzvedávání po obědě: 12:30 – 12:45

Specifikace třídy:

 • celkem 26 dětí (9 chlapců + 17 dívek)
 • do třídy jsme přijali 5 dětí uprchlíků z Ukrajiny (z důvodu válečného konfliktu)
 • z toho je 17 budoucích školáků (6 chlapců a 11 dívek)  vč. 1 dítěte s odkladem PŠD
 • 9 dětí je s odlišným mateřkým jazykem (OMJ), z toho 5 dětí s OMJ a současně povinným předškolním vzděláváním
 • činnosti předškoláků jsou především zaměřeny na přípravu pro základní školu
 • u všech dětí usilujeme nejen o předávání znalostí, ale i získávání různých dovedností – děti se učí „učit se“, rozvíjíme s nimi řeč, sluch a schopnost domluvit se mezi sebou; rozvíjené sociální kompetence pomáhají dětem ve třídě k dodržování a vzájemné kontrole dodržování pravidel, rozvíjení citů k sebepoznávání, stanovení vlastních limitů. Součástí činností je rozvoj pracovních, hygienických a sebeobslužných návyků a zásad společenského chování
 • děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen při všech činnostech, ale i při vlastním rozhodování
 • uplatňujeme formy jak individuální práce, tak skupinové, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti – nutnost spolupráce členů skupinky se snahou dosáhnout společného cíle s plnou odpovědností všech členů
 • do svého programu zařazujeme také množství enviromentálnách, polytechnických a výtvarných aktivit
 • z evropského operačního programu OP VVV – Šablony III. jsme získaly tablety pro skupinovou práci dětí k  rozvoji nejen ICT gramotnosti, ale  především pro rozvoj potřebných kompetencí pro přípravu na vstup do základní školy.
 • na velké nástěnné interaktivní obrazovce a činostmi s digitální hračkami a pomůckami u dětí rozvíjíme především před-matematické myšlení a jednoduché programování systémem „digi bez digi.“
 • k nákupu pomůcek přispělo MŠMT programem „obnova.“
 • v třídním programu děti pracují na interaktivní obrazovce s celoroční nabídkou pestrých interaktivních programů a skupinově s tablety pro rozvoj matematických představ a rozvoje učení. Vybení škola jsme získaliúčastí  v operačním programu  z evropských fondů.
 • řízené činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol
 • od 1.9. 2022 při aktuálním počtu dětí s OMJ a současně předškoláků, bude probíhat 2x týdně v průběhu dne po 30 minutách skupinová či individuální výuka češtiny dětí-cizinců; pro děti s OMJ nepředškoláky probíhá výuka českého jazyka jako součást denního vzdělávacího programu s českými dětmi
 • rodiče mají právo se informovat o prospívání svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky tak, aby bylo dostatek času i soukromí.
 • 1. schůzku s rodiči budeme realizovat až po kompletní pedagogické diagnostice všech dětí. Tzn. začátkem listopadu 2022.