logo - pilulka modrého vitamínku

Třída „Modrý vitamínek“     V průběhu celého školního roku budou děti zapojeny do projektu Šablony 4 MŠ Na Chodovci  v rámci operačního programu Jan Ámos Komenský. Projekt je zaměřen na inovativní formy vzdělávání v oblasti IT , rozvoje logicého myšlení.

školní rok 2023/2024

telefon: 272 774 360

Učitelky: Monika Hálková, zástupkyně ředitelky

PaedDr. Míla Makovičková – individuální a skupinová výuka češtiny předškolních dětí s OMJ, pedagogická diagnostika

Provoz třídy: 7:00-13:00

Povinná předškolní docházka: 8:00-12:00

Na odpoledne budou děti rozděleny do ostatních tříd

Vyzvedávání dětí po bědě: 12:15 – 12:30

 • zapsáno 28 dětí ve věku od 4,5 do 6 let
 • činnosti předškoláků jsou především zaměřeny na přípravu pro základní školu
 • u všech dětí usilujeme nejen o předávání znalostí, ale i získávání různých dovedností – dětí se učí „učit se“, rozvíjíme s nimi řeč, sluch a schopnost domluvit se mezi sebou; rozvíjené sociální kompetence pomáhají dětem ve třídě k dodržování a vzájemné kontrole dodržování pravidel, rozvíjení citů k sebepoznávání, stanovení vlastních limitů. Součástí činností je rozvoj pracovních, hygienických a sebeoblužných návyků a zásad společenského chování
 • děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen při všech činnostech, ale i při vlastním rozhodování
 • uplatňujeme formy jak individuální práce, tak skupinové, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti – nutnosti spolupráce členů skupinky,. rozdělením úkolů se snahou dosáhnout společného cíle s plnou odpovědností všech členů
 • občas zařazujeme i soutěže, a to z důvodu, aby byly děti připraveny i na malý neúspěch
 • z evropského operačního programu OP VVV – Šablony III. jsme získaly tablety pro skupinovou práci dětí k  rozvoji nejen ICT gramotnosti, ale  především pro rozvoj potřebných kompetencí pro přípravu na vstup do základní školy.
 • na multifunkčním multi-boardu a činostmi s digitální hračkami a pomůckami u dětí rozvíjíme především před-matematické myšlení a jednoduché programování systémem „digi bez digi.“
 • k nákupu pomůcek přispělo MŠMT programem „obnova“ a především zapojením mateřské školy do evropských projektů.
 • řízené činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol
 • rodiče mají právo se informovat o prospívání svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky tak, aby bylo dostatek času i soukromí
 • 1. schůzku s rodiči budeme realizovat až po kompletní pedagogické diagnostice všech dětí. Tzn. začátkem podzimu.