logo - pilulka modrého vitamínku

Třída „Modrý vitamínek“     třída bude od září zapojena do 6. ročníku projektu“ Se sokolem do života“. Pohybový program bude probíhat přímo v MŠ a soustředí se na spolupráci s ostatními dětmi a rodinami.

V září a říjnu 2022 budou děti zapojeny do 6 ti dílného programu primární prevence společnosti PROXIMA SOCIALE, jehož posláním je podporovat zdravotní životní styl a předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí v mateřských školách. Program bude probíhat v prostorách mateřské školy.

školní rok 2022/2023

telefon: 272 774 360

Učitelky: Monika Hálková, zástupkyně ředitelky

Pavla Fáčková, (PaedDr. Míla Makovičková – výuka češtiny předškolních dětí s OMJ)

Provoz třídy: 7:00-15:45

Vyzvedávání dětí po bědě: 12:15 – 12:30

 • 28 dětí ve věku od 4,5 do 6 let (9 chlapců + 19 dívek), vč. 2 dětí s odkladem PŠD
 • třídu navštěvuje 15 budoucích školáků a 13 dětí střední věkové skupiny
 •  ve třídě je 5 dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
 • od 1.9. 2022 při aktuálním počtu dětí s OMJ a současně předškoláků, bude probíhat 2x týdně v průběhu dne po 30 minutách skupinová či individuální výuka češtiny dětí-cizinců; pro děti s OMJ nepředškoláky probíhá výuka českého jazyka jako součást denního vzdělávacího programu s českými dětmi
 • ve třídě není umístěno žádné dítě uprchlíků z Ukrajiny
 • činnosti předškoláků jsou především zaměřeny na přípravu pro základní školu
 • u všech dětí usilujeme nejen o předávání znalostí, ale i získávání různých dovedností – dětí se učí „učit se“, rozvíjíme s nimi řeč, sluch a schopnost domluvit se mezi sebou; rozvíjené sociální kompetence pomáhají dětem ve třídě k dodržování a vzájemné kontrole dodržování pravidel, rozvíjení citů k sebepoznávání, stanovení vlastních limitů. Součástí činností je rozvoj pracovních, hygienických a sebeoblužných návyků a zásad společenského chování
 • děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen při všech činnostech, ale i při vlastním rozhodování
 • uplatňujeme formy jak individuální práce, tak skupinové, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti – nutnosti spolupráce členů skupinky,. rozdělením úkolů se snahou dosáhnout společného cíle s plnou odpovědností všech členů
 • občas zařazujeme i soutěže, a to z důvodu, aby byly děti připraveny i na malý neúspěch
 • z evropského operačního programu OP VVV – Šablony III. jsme získaly tablety pro skupinovou práci dětí k  rozvoji nejen ICT gramotnosti, ale  především pro rozvoj potřebných kompetencí pro přípravu na vstup do základní školy.
 • na multifunkčním multi-boardu a činostmi s digitální hračkami a pomůckami u dětí rozvíjíme především před-matematické myšlení a jednoduché programování systémem „digi bez digi.“
 • k nákupu pomůcek přispělo MŠMT programem „obnova.“
 • řízené činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol
 • rodiče mají právo se informovat o prospívání svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky tak, aby bylo dostatek času i soukromí
 • 1. schůzku s rodiči budeme realizovat až po kompletní pedagogické diagnostice všech dětí. Tzn. začátkem listopadu 2022.