Třída „Modrý vitamínek

školní rok 2020/2021

telefon: 272 774 360

Učitelky: Monika Hálková, zástupkyně ředitelky

               Míla Makovičková (skupinová práce)

Provoz třídy: 7:00-13:00

 • 28 dětí ve věku zpravidla od 4,5 do 6 let
 • třídu navštěvují převážně budoucí školáci a několik dětí střední věkové skupiny
 • činnosti předškolních dětí jsou především zaměřeny na přípravu pro základní školu
 • příprava se týká nejen předávání znalostí, ale i získávání různých dovedností – komunikativních, sociálních, pracovních, sebeobslužných
 • děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v aktivitách, ale i ve vlastním rozhodování
 • třída do svého programu zařazuje množství aktivit z krátkodobých projektů např. „ J.A.  Moje první peníze“ pro rozvíjení finanční gramotnosti dětí, „Malá technická univerzita“ pro rozvoj polytechniky; pro rozvoj sluchového vnímání řeči pracujeme s metodikou podle „Elkonina“;
 • od 1. pololetí zařazujeme preventivní projekt Zipyho kamarádi, pro rozvoj citového vnímání dětí
 • v třídním programu děti pracují na multi-boardu  s celoroční nabídkou pestrých interaktivních programů
 • rodiče mají právo se informovat o prospívání svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky tak, aby bylo dostatek času i soukromí
 • uplatňujeme formy jak individuální práce, tak skupinové, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti – nutnost spolupráce členů skupinky se snahou dosáhnout společného cíle s plnou odpovědností všech členů
 • zařazujeme i soutěže, a to z důvodu, aby byly děti připraveny i na malý neúspěch
 • řízené činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol