Třída „Modrý vitamínek“     předškoláci ze třídy modrého vitamínku budou po celý rok zapojeni do aktivit vzdělávací práce s tablety, projektových dnů s polytechnickou tématikou a projektových dnů mimo školu. Činnosti budou spolufinancovány z operačního programu věda,výzkum, vzdělání – Projekt MŠ Na Chodovci Šablony III.

školní rok 2021/2022

telefon: 272 774 360

Učitelky: Monika Hálková, zástupkyně ředitelky

Pavla Fáčková

Provoz třídy: 7:00-13:00 do odvolání

 • 28 dětí ve věku zpravidla od 4,5 do 6 let a děti s odkladem PŠD
 • třídu navštěvuje 16 budoucích školáků a 12 dětí střední věkové skupiny
 • činnosti předškoláků jsou především zaměřeny na přípravu pro základní školu
 • u všech dětí usilujeme nejen o předávání znalostí, ale i získávání různých dovedností – dětí se učí „učit se“, rozvíjíme s nimi řeč, sluch a schopnost domluvit se mezi sebou; rozvíjené sociální kompetence pomáhají dětem ve třídě k dodržování a vzájemné kontrole dodržování pravidel, rozvíjení citů k sebepoznávání, stanovení vlastních limitů. Součástí činností je rozvoj pracovních, hygienických a sebeoblužných návyků a zásad společenského chování
 • děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen při všech činnostech, ale i při vlastním rozhodování
 • uplatňujeme formy jak individuální práce, tak skupinové, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti – nutnosti spolupráce členů skupinky,. rozdělením úkolů se snahou dosáhnout společného cíle s plnou odpovědností všech členů
 • zařazujeme i soutěže, a to z důvodu, aby byly děti připraveny i na malý neúspěch
 • v rámci operačního programu Šablony III. probíhají a jsou do konce školního roku hrazené z evropských fondů projektové dny „Malá technická univerzita“ a pravidelné dny práce s tablety pro rozvoj ICT gramotnosti. Ve druhém pololetí uskutečníme projektové dny mimo školku zaměřené na polytechnické a enviromentální vzdělávání
 • děti se ve třídě seznamují s možnostmi využívání digitálních technologií v rodině a ve škole. Na multifunkčním multi-boardu a činostmi s digitální hračkou (včelka, fotoaparát, mikroskop) se děti učí řešit úkoly a situace, předkládají možné postupy a stanovují kroky řešení jednoduchých problémů
 • řízené činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol
 • rodiče mají právo se informovat o prospívání svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky tak, aby bylo dostatek času i soukromí
 • zájmové kroužky probíhají zásadně v odpoledních hodinách a to podle nabídky pořádajících organizací, zájmů rodičů a prostorových podmínek školky, která pro tyto zájmové aktivity prostory školky pronajímá.