Ředitelka mateřské školy, v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,

vydává

školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, se sídlem Měchenická 5/2540, 141 00.

ŠKOLNÍ ŘÁD

I. Provoz a vnitřní režim školy

 

 • Druh provozu, provoz během školního roku
 • Mateřská škola je školou s celodenním provozem. Po nástupu dítěte proto rodiče podepisují dohodu o docházce. Mateřská škola svoji činnost zajišťuje v průběhu celého školního roku v pracovních dnech s výjimkou případů, kdy je provoz mateřské školy omezen nebo přerušen.
 • Školní rok začíná zpravidla 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 • Dítě, které plní povinnost předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky, plní povinnost předškolního vzdělávání v pracovních dnech. Vzdělávání v době prázdnin je dobrovolné; zákonní zástupci budou informováni na webových stránkách školy a na hlavní nástěnce školy, vždy k začátku nového školního roku, o termínech prázdnin.
 • Omezit nebo přerušit provoz mateřské školy může ředitel mateřské školy podle místních podmínek v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole a na msnachodovci.cz nejméně 2 měsíce předem. Dále ředitel mateřské školy zveřejní možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách v obci po dobu omezení nebo přerušení provozu.
 • Omezit nebo přerušit provoz mateřské školy může ředitel mateřské školy ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem i v jiném období než v měsíci červenci nebo srpnu. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole a na msnachodovci.cz neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Místa, ve kterých je zajišťován provoz mateřské školy, nebo činnost mateřské školy, doba provozu mateřské školy a související školské služby:

 • Mateřská škola zajišťuje provoz v budovách mateřské školy a v areálu (zahradě) mateřské školy.
 • Provozní doba školy je v pracovních dnech od 07:00 do 17:00 hodin.
 • Doba provozu jednotlivých tříd mateřské školy je každoročně určena organizací vnitřního provozu.
 • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy (v průběhu výchovně vzdělávací činnosti i mimo ni). Budova školy je ráno otevřena od 6:55 do 8:30 hodin, v poledne od 12:00 do 12:45 hodin a odpoledne od 14 do 17 Ve zbývající době je budova školy uzamčena. Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy v průběhu výchovně vzdělávací činnosti i mimo ni nebo jiných osob do budovy mimo uvedené hodiny je zajištěn pomocí vnějšího komunikačního zařízení. Vstup do tříd je zajištěn elektronickým vrátným a videotelefonem. Po ohlášení nástupu do třídy přes videotelefon, učitelka otevře vstup do třídy magnetickým zámkem a rodič s dítětem může vstoupit do třídy. Žádná další neohlášená osoba nesmí do třídy vejít. Po předání dítěte učitelce MŠ rodič zkontroluje zaklapnutí magnetického zámku.
 • Vstup do areálu školy. Areál školy je oplocen. Pro vstup slouží hlavní branka z ulice Měchenická. Tato branka je nahoře opatřena záklopkou. Pro zajištění bezpečnosti dětí zvl. při ranním a odpoledním scházení/rozcházení dětí, je pravidlem tuto záklopku zaklopit. Pro zásobování školy je určena postranní brána na elektronické ovládání. V průběhu zásobování je vstup bránou zakázán.
 • Pravidla pohybu po budovách školy. Jednotlivé budovy jsou propojeny proskleným a uzamykatelným koridorem. Orientační ukazatele na budově u hlavního vstupu do objektu školy informují zákonné zástupce nebo jiné osoby o rozmístění tříd v jednotlivých budovách. Pravidla pro pohyb po budovách školy vycházejí ze zásady vzájemné úcty (zdravíme se), respektu (odpadky ukládáme do určených nádob, pohybujeme se pomalu, na lavicích či sedacích plochách sedíme, ve spojovacím  koridoru matky nekojí děti) a důstojnosti (k řešení závažných problémů využíváme konzultačních hodin).
 • Výkon dohledu (zabezpečení a rozsah). Mateřská škola je povinna vykonávat dohled nad dětmi od doby, kdy dítě převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby do doby, než je předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě (§5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.) Pověřenou osobou může být i nezletilá osoba, přičemž minimální požadovaný věk pověřené osoby je 10 let.
 • V době, kdy je budova školy zpřístupněna (viz bod 1.2.4.), je z důvodu zajištění bezpečnosti dětí, zaměstnanců a doprovodu dětí, hlavní vstup a koridor monitorován kamerovým systémem. Záznamy z monitorování jsou ukládány v systému. Bezdůvodný pohyb cizích osob je v budově a areálu školy zakázán.
 • Vzdělávání mimo budovu školy. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Tyto akce hradí zákonný zástupce nad rámec předškolního vzdělávání.
 • O akcích konaných mimo budovu mateřské školy je zákonný zástupce informován s dostatečným časovým předstihem na přístupném místě ve škole, na webových stránkách školy a školní aplikací LYFLE. Podrobná organizace školních výletů (akcí mimo budovu školy) je řešena vnitřním interním předpisem.
 • Jestliže se dítě neúčastní akce související s výchovně vzdělávací činností školy, ředitel školy zajistí vzdělávání dítěte v běžných provozních podmínkách mateřské školy.
 • Na začátku školního roku rodiče projednají s vedením školy a odsouhlasí výši příspěvku na akce pro děti. Příspěvky jsou odesílány na hlavní účet školy pod VS dítěte. Nevyčerpané příspěvky se na konci kalendářního roku nevracejí, podléhají roční inventarizaci finančních prostředků a převádějí se na další kalendářní rok. Prostředky na tyto akce nesmí překročit stanovený limit a nemohou být hrazeny z prostředků zřizovatele či státního rozpočtu.
 • Mimoškolní zájmové činnosti – kroužky mají s prostory školy přímou souvislost. Organizují je externí instituce příp. fyzické osoby na základě individuální smlouvy/přihlášky s rodiči.. Probíhají v odpoledních hodinách po odpočinku dětí v samostatné části budovy školy nebo i ve třídě školy po ukončení jejího povozu na základě písemné přihlášky s provozovatelem. Platba se provádí podle podmínek pořádající organizace či fyzické osoby. Z pronájmů kroužků má škola vedlejší příjmy odděleně účtované od hlavní činnosti.

zpět nahoru

II. Organizace a průběh vzdělávání

 

 • Dle školského zákona se s účinností od 1.9.2016 předškolní vzdělávání organizuje zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Tato věta se s účinností od 1.9.2020 mění takto: předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. S účinností od 1.1.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školní docházky, povinné.
 • Mateřská škola se organizačně dělí na třídy. Do jedné třídy mateřské školy můžeme zařadit děti různého věku. Pro nejmladší děti zřizujeme samostatnou třídu. Počty dětí ve třídě musí odpovídat ustanovení vyhlášky o předškolním vzdělávání.
 • Průběh vzdělávání zohledňuje postavení dítěte ve skupině, ve vztahu k jeho specifickým potřebám se střídají formy i druhy činností nebo se naopak postupy fixují a vytvářejí se pevné struktury potřebné k vytváření vědomostí a dovedností. MŠ vytváří podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dětí.
  • Stravování dětí. Školní jídelna je součástí MŠ. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Dítěti se poskytuje jídlo v rozsahu předepsaným pro školní stravování. Je-li dítě přítomno v MŠ, stravuje se vždy. V případě zajišťování stravování dítěte jiným způsobem, je zákonný zástupce dítěte povinen zajistit stravování dítěte tak, aby se dítě stravovalo v době, kdy se v mateřské škole podává jídlo. Podrobné informace k provozu školního stravování je obsaženo v provozním řádu školní jídelny.
  • Oblečení a obuv dítěte do mateřské školy: děti chodí do mateřské školy oblečené tak, aby si mohly pohodlně hrát, cvičit a byly schopné se jednoduchým způsobem obléknout a obout. Pro pobyt venku je vhodné, aby dítě mělo zvláštní oblečení, které si dítě nemusí hlídat před ušpiněním. Na výtvarné činnosti může mít dítě pracovní zástěrku. Všechny věci je vhodné označit jménem dítěte pro snadnou identifikaci. Do třídy děti nosí vhodnou a bezpečnou obuv, nejlépe klasické bačkorky s klínkem. Nevhodné jsou pantofle a crocsy. To samé je nutné dodržet i při pobytu venku. Vhodná obuv je důležitá nejen ze zdravotních, ale především bezpečnostních důvodů (chůze po schodech, běh, prolézačky). K odpolednímu klidu se děti převlékají do pyžamka. Každý druhý pátek si děti odnášejí pyžamka domů a v pondělí si přinesou čisté.
  • Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání
 • Zápis se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je na webových stránkách školy a nástěnce v hlavním vstupu do budovy. Období zápisu do mateřské školy navazuje na období zápisu k základnímu vzdělávání. Přednostní přijímání dětí stanovuje školský zákon takto: děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1.9.2017), nejméně třetího roku věku (účinnost od 1.9.2018), nejméně druhého roku věku (účinnost od 1.9.2020). Podmínky trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu a další kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vč. proočkovanosti dítěte, je uvedeno ve vnitřní Směrnici mateřské školy „přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání.“
 • Jestliže se v MŠ vzdělává dítě pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době, se zařazuje do téže třídy.

 

 • Dohoda o docházce a rozsahu stravování dítěte
 • Ředitel mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy (dny docházky a délku pobytu v těchto dnech), případně změnu dohodnuté docházky a zmocnění k vyzvedávání dítěte jinou pověřenou osobou či pověřenou nezletilou osobou.
 • Ředitel mateřské školy stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte, případně změnu dohodnutého způsobu a rozsahu stravování. Rozsah stravování se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
  • Přebírání a předávání dětí
 • Děti předávají učitelkám nebo přebírají od učitelek rodiče nebo jiné, zákonným zástupcem pověřené, osoby (např. babička, sourozenec), ale i např. lektorky kroužků. Písemné pověření vyplní a předá zástupce dítěte řediteli školy.
 • Jestliže soud svěřil nezletilé dítě do výchovy pouze jednoho z rodičů a současně neomezil výslovně rodičovskou zodpovědnost druhého rodiče ani právo na styk s dítětem, je mateřská škola povinna předat dítě kterémukoliv ze zákonných zástupců dítěte podle dohody o docházce dítěte do mateřské školy
 • Rodiče nebo jiné pověřené osoby předávají děti osobně pedagogickým pracovníkům v době od 7:00 do 8:30 hodin, případně v jinou předem dohodnutou dobu.
 • Rodiče nebo jiné pověřené osoby převlékají dítě v šatně. Rodiče nebo jiné pověřené osoby neponechávají dítě v šatně bez dohledu, jsou odpovědné za dítě do té doby, než předají dítě pedagogickému pracovníkovi.
 • Rodiče nebo jiné pověřené osoby jsou povinny informovat učitelku o zdravotním stavu dítěte.
 • Rodiče nebo jiné pověřené osoby přebírají děti od pedagogického pracovníka podle dohody o docházce, případně v jinou předem dohodnutou dobu.
 • Rodiče nebo jiné pověřené osoby přebírají děti od pedagogického pracovníka ve třídě nebo ve školní zahradě.

Rodiče nebo jiné pověřené osoby převlékají dítě v šatně. Rodiče nebo jiné pověřené osoby neponechávají dítě v šatně bez dohledu, jsou odpovědné za dítě od té doby, kdy jim pedagogický pracovník dítě předal.

zpět nahoru

III. Povinnosti zákonných zástupců dětí – plnění povinnosti předškolního vzdělávání

 

 • Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Pravidelné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, mimo dny, na které připadá období školních prázdnin. V době prázdnin je docházka dobrovolná. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 nepřetržité hodiny denně. Začátek – 8:00 h, konec -12 h.

přehled k dispozici zde: III. Plnění povinnosti předškolního vzdělávání

 • Podrobný režim celého dne je uveden ve Školním vzdělávacím programu předškolního vzdělávání.
 • Výjimku z povinnosti předškolního vzdělávání mají děti, které předčasně nastoupí k plnění povinné školní docházky. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

zpět nahoru

IV. Povinnosti zákonných zástupců – omlouvání dětí

 

 • Pravidlo pro omlouvání a uvolňování nepřítomnosti dítěte, pro které není předškolní vzdělávání povinné: předem známou absenci nebo náhlou absenci v rozsahu od jednoho dne do 2 týdnů, zákonný zástupce dítěte oznámí buď osobně učitelce, nebo telefonicky na telefonní číslo třídy, v den na který připadá první den absence nejpozději do 7:30 hodin ráno. Absenci delší než 2 týdny dokládá zákonný zástupce dítěte vždy písemně ředitelce MŠ s doložením důvodů nepřítomnosti (potvrzení lékaře o nemoci dítěte, vyjádření zákonných zástupců nelze-li doložit jiným způsobem např. dovolená, pobyt u prarodičů apod.). V případě nedoložení absence dítěte delší než 2 týdny, doloží zákonný zástupce dítěte ředitelce důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • Pravidlo pro omlouvání a uvolňování dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné: zákonný zástupce dítěte písemně žádá ředitele MŠ o uvolnění dítěte ze vzdělávání nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem předem známé nepřítomnosti dítěte. V žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno, a důvod uvolnění. Písemnou žádost doporučujeme zaslat školní aplikací LYFLE, přístupná z osobního mobilu i z webové stránky. Škola potvrdí do 2 dnů její přijetí.
 • Pravidlo pro případ omlouvání náhlé absence dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné v trvání 1 dne: zákonný zástupce dítěte oznamuje nepřítomnost dítěte telefonicky učitelce nebo opět přes aplikaci LYFLE.
 • A aplikaci LYFLE jsou přehledně uchovávány o nepřítomnosti dítěte po dobu docházky dítěte do mateřské školy.
 • Pravidlo pro oprávnění požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte: zákonný zástupce dítěte doloží důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy písemně nebo ústně. Případné ústně podané důvody nepřítomnosti dítěte jsou písemně učitelkou zaznamenány. Pro jednoduchou a rychlou komunikaci je vhodné opět používat školní aplikaci.

zpět nahoru

V. Povinnosti zákonných zástupců – pravidlo plnění povinnosti předškolního vzdělávání způsobem individuálního vzdělávání dítěte

 

              Jestliže má dítě plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem individuálního vzdělávání, pak je zákonný zástupce dítěte povinen tuto skutečnost oznámit. Má-li být dítě individuálně vzdělávané převážnou část školního roku je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním předškolním vzdělávání doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. Jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2. Uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3. Důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
 • Oznámení v písemné formě je doručováno ředitelce mateřské školy; resp. ústní oznámení zákonného zástupce je písemně zaznamenáno ředitelkou nebo zástupkyní ředitelky mateřské školy.

 

 • Povinnosti zákonných zástupců – pravidlo zajištění účasti dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v řádném nebo náhradním termínu
 • Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno ( viz Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání),
 • v průběhu školního roku je zákonný zástupce povinen plnit povinnost individuálního vzdělávání dítěte podle jednotlivých oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,
 • zákonný zástupce dítěte zajistí účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a bude respektovat další doporučený postup při individuálním vzdělávání dítěte.
 • Způsob a termíny ověření vč. náhradních termínů se uskutečňují v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku.
 • Vymezení způsobu ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů:
 • Místo: mateřská škola, kde je dítě přihlášeno
 • Doba: první dekáda měsíce listopadu, náhradní termíny v první dekádě měsíce prosince, v době od 8 do 11 hodin. Konkrétní termín ověření bude zákonnému zástupci dítěte prokazatelně vymezen.
 • Činnosti, které bude dítě vykonávat: způsob ověření probíhá formou sledování dítěte při volné hře, pohybové aktivitě s dětmi, přesnídávce, v aktivitách dítěte s dětmi v řízené pedagogickými pracovníky a volných činnostech.
 • Za přítomnosti pedagogických pracovníků a ředitelky mateřské školy při ověření
 • Za přítomnosti zákonného zástupce dítěte při ověření.
 • Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, ukončí ředitelka mateřské školy individuální vzdělávání dítěte. Dítě pak nelze opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce.
 • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (dítě s individuálním vzděláváním nemá právo na poskytování školního stravování).

 

 • Podrobnosti k výkonu povinností zákonných zástupců dětí
 • přihlásit dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, k zápisu do spádové MŠ, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou MŠ nebo jiný způsob předškolního vzdělávání,
 • oznámit ředitelce spádové mateřské školy plnění povinnosti předškolního vzdělávání způsobem individuálního vzdělávání nebo vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo základní školy speciální, vzdělávání v zahraniční škole na území ČR a to nejpozději do 3 měsíců před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte,
 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, bylo čistě oblečeno a upraveno,
 • dítě předávali učitelce řádně, v dohodnuté době,
 • předávat učitelce dítě ve zdravotním stavu (momentálně fyzickém a psychickém) ve kterém neohrožuje zdraví vlastní ani zdraví ostatních dětí,
 • dítě přebírat od pedagogického pracovníka řádně, v určené nebo dohodnuté době,
 • na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte podle bodu 2.1.,
 • oznamovat mateřské škole údaje vedené ve školní matrice a další informace lísemnou formou (tyto informace mohou mít dopad na změnu kvality a změnu úpravu organizace výchovně vzdělávacího procesu. Rodič není povinen tyto informace vyplnit, ale musí prokazatelně doložit mateřské škole, že je mateřská škola o této skutečnosti informovala a požádala je o poskytnutí informací, které jsou vždy jedním z podkladů pro školské poradenské zařízení před přidělením podpůrného opatření dítěti a mají vliv i na skladbu třídy/počet dětí ve třídě, personální podporu, pedagogickou intervenci, speciálně pedagogickou péči),
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravování,
 • řádně zajišťovat stravování dítěte v případě, kdy zákonný zástupce zajišťuje stravování dětí samostatně.

Nepřihlásí-li zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2, školského zákona nebo zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona. Za uvedený přestupek lze uložit pokutu až do 5.000,- Kč.

zpět nahoru

VI. Práva dětí a práva zákonných zástupců

Práva dětí

 • Dítě má právo na poskytování předškolního vzdělávání po celou dobu provozu vč. rozsahu povinného předškolního vzdělávání. Má právo na bezplatnou poradenskou pomoc.
 • Dítě se speciálně vzdělávacími potřebami má právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření v předškolním vzdělávání, vč. dětí nadaných a mimořádně nadaných.
 • Dítě, které má denní formu docházky do MŠ, má právo na poskytování školního stravování.
 • Dítě, které je občanem EU, nebo dítě, které je rodinným příslušníkem občana EU, má právo na přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR.
 • Dítě, které je cizincem ze třetích států (není občanem EU), má přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud má právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud je azylant, osobou požívajícími doplňkové ochrany, žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou požívající dočasné ochrany.

 

Práva zákonných zástupců

 • právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, a to přímo u učitelky mateřské školy v dohodnuté době nebo na rodičovských schůzkách, které jsou organizovány minimálně 1 krát ve školním roce,
 • v odůvodněných případech rozhodnout o jiném způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání než je docházka do předškolního zařízení zapsaného do školského rejstříku (individuální vzdělávání dítěte bez jeho pravidelné účasti v MŠ, přípravná třída ZŠ, třída přípravného stupně ZŠ speciální či v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění PŠD),
 • na informace o akcích konaných mimo prostory mateřské školy (např. výlet, exkurze), s dostatečným časovým předstihem, a to nejméně 7 dnů před konáním podobné akce na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy,
 • rozhodnout o neúčasti dítěte na akcích mateřské školy, které je nutno hradit nad rámec úplaty za předškolní vzdělávání,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, a to přímo u třídní učitelky MŠ nebo v případech určeného pedagogického pracovníka MŠ v dohodnuté době nebo na rodičovských schůzkách,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte, tj. i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • ukončit předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Pozn.: zákonný zástupce dítěte nemůže ukončit předškolní vzdělávání dítěte (a to z jakéhokoli důvodu) v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

zpět nahoru

VII. Ukončení předškolního vzdělávání a individuálního vzdělávání ředitelkou mateřské školy

 

 Ředitelka mateřské školy ukončí předškolní vzdělávání dítěte:

 • jestliže se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem v souladu se školním řádem,
 • ředitelka mateřské školy ukončí předškolní vzdělávání dítěte, jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady, nebo
 • zákonný zástupce dítěte nebo jiná pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, nebo je při předávání dítěte v takovém stavu, ve kterém nemůže zajistit řádný dohled nad dítětem,
 • to nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nenaplňuje plnění předškolního vzdělávání.

zpět nahoru

VIII. Podmínky pro stanovení a platby úplaty za poskytované vzdělávání

 

 • Výši úplaty za školní vzdělávání stanovuje ředitel mateřské školy jako úplatu měsíční na období školního roku. Informace o výši úplaty zveřejňuje na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. 6. předcházejícího školního roku. Jestliže je dítě přijato k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku, informuje ředitel školy zákonné zástupce dítěte o výši úhrady při přijetí dítěte.
 • Nejvyšší možná výše úplaty za předškolní vzdělávání se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.
 • Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty ředitel mateřské školy zveřejní na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy, a to nejpozději 2 měsíce před plánovaným přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.
 • Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.
 • Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce, nedohodne-li se ředitel mateřské školy se zákonným zástupcem dítěte jinak.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinně osvobozen od úplaty, jestliže podá žádost o osvobození od úplaty z níže uvedených důvodů a existenci těchto důvodů prokáže. Důvody jsou následující:
 • žadatelem je zákonný zástupce dítěte pobírající opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 • žadatelem je zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči,
 • žadatelem je rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
 • žadatelem je fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.
 • Jestliže zákonný zástupce požádá o osvobození od úplaty přede dnem splatnosti úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.
 • Zákonnému zástupci může být snížena nebo prominuta úplata za předškolní vzdělávání, jestliže o snížení nebo prominutí úplaty požádá a doloží důvody snížení nebo prominutí úplaty (zejména sociální znevýhodnění, zdravotní postižení).
 • Děti, které jsou vzdělávány povinně, úplatu za předškolní vzdělávání nehradí. Bezplatné vzdělávání mají děti se zdravotním postižením bez časového omezení.
 • Vzdělávání dětí s odkladem povinné školní docházky, kterou plní v mateřské škole, se poskytuje zdarma od 01.0.9 2017.

Výše úplaty za školní stravování a její splatnost

 • Dítěti je zajištěno školní stravování, které poskytuje školní jídelna. Činnost školní jídelny vykonává Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540.
 • Dítě, které je v mateřské škole na celodenní docházku, má právo odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo.
 • Dítě, které je v daný den přihlášeno na polodenní docházku, má právo odebrat oběd a jedno předcházející nebo navazující doplňkové jídlo.
 • Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu v rámci rozpětí finančních limitů stanovených vyhláškou č.107/2005 Sb., v platném znění, podle cen potravin v místě obvyklých.
 • Úplata za školní stravování za příslušný kalendářní měsíc je splatná měsíčně nejpozději do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce, nedohodne-li se ředitel mateřské školy se zákonným zástupcem jinak.
 • Zákonnému zástupci může být snížena nebo prominuta úplata nebo úplata za školní stravování, jestliže o snížení nebo prominutí úplaty požádá a doloží důvody snížení nebo prominutí úplaty (sociální znevýhodnění dítěte, zdravotní postižení dítěte).

zpět nahoru

IX. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, předcházení vzniku šíření infekčních onemocnění mezi dětmi, ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo nasílí (§29 odst. 2 školského zákona)

9.1.

 • Věcné, hygienické, psychosociální, personální, organizační a bezpečnostní podmínky vzdělávání dětí od tří do šesti let, resp. do nástupu dítěte k povinné školní docházce, jsou zajišťovány v návaznosti na specifické potřeby dětí tohoto věku. Podrobně jsou uvedeny ve ŠVP PV.
 • Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.
 • Mateřská škola má právo ve smyslu § 36 odst.1 písm. b) školského zákona ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení“vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění
 • Rodič je povinnen si dítě, vykazující známky akutního onemocnění,  z mateřské školy bezodkladně vyzvednout
 • Po dobu do vyzvednutí dítěte z mateřské školy, školka zajistí oddělení dítěte od ostatních dětí.
 • Za akutní infekční onemocnění se považuje:
 1. Virová rýma (tj. průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty.
 2. Bakteriální rýma (tj. zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty.
 3. Intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené tělesné teploty.
 4. Onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži – plané neštovice, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, spála, ompetigo.
 5. Průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. Školka nemůže dětem podávat dietní stravu, proto dítě, které nemá realimentovaný trávicí trakt na běžnou stravu, do školky nepřijme.
 6. Zánět spojivek.
 7. Zvýšená tělesná teplota nabo horečka.
 • Za parazitární onemocnění se považuje:
 1. Pedikulóza (veš dětská). Dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid.
 2. Roup dětský.
 3. Svrab.
 • Rodiče mají povinnost mateřské škole nahlásit (osobně, e mailem, školní aplikací, telefonicky) infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření:
 1. Plané neštovice.
 2. Spála.
 3. Impetigo.
 4. Průjem a zvracení.
 5. 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa.
 6. Zánět spojivek.
 7. Covid 19.
 8. Pedikulóza (veš dětská).
 9. Roupi.
 10. Svrab.
 • Na základě informace od rodičů mateřská škola povinně informuje ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Informace je zaslána přes školní aplikaci LYFLE formou obecného oznámení, že se ve školce vyskytuje konkrétní onemocnění.
 • Chronická onemocnění u dítěte
 • Pokud má dítě chronické onemocnění:

    1. alergie a z toho vyplývající alergická rýma a zánět spojivek – je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa), že dítě má zmíněné chronické potíže, jinak bude dítě považováno za nemocné a bude odesláno do domácího léčení.

 • Znaky alergické rýmy: rýma bílá, průhledná. Zabarvená rýma je považována za infekční (viz výše „akutní infekční onemocnění).
 • Další chronická onemocnění, která jsou nutná doložit lékařským potvrzením je:
 1. Epelepsie
 2. Astma bronchiale.
 • Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole
 • Mateřská škola nemá povinnost dětem ve školce podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky.
 • Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění.
 • Proto podávání léků dětem v mateřské škole při akutních případech jako jsou kapky proti kašli, antibiotika, sprej do nosu apod. zaměstnancem školy nebo pedagogem je zakázáno. Výjimkou jsou protialergické a protiastmatické spreje, které dítě v době zvýšených alergenů užívá z preventivních a život zachraňujících důvodů.
 • V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, je nutné písemně požádat mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře (Formulář žádosti o podávání léků). V případě kladného vyřízení žádosti je rodič povinen se osobně dostavit a sepsat na místě „Protokol o podávání léků (Formulář protokol o podávání léků) s pedagogy, kteří souhlasí, že lék, v případě neodkladné situace, dítěti podají.
 • Mateřská škola je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech zachránnou službu.
 • Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám.

9.2. Předcházení úrazům: bezpečnost a ochrana dětí je zajištěna fyzickým a sociálním bezpečím, průběžnou kontrolou dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí, prováděním pravidelné kontroly budovy a venkovních prostor školnicí mateřské školy a dále:

 • řádným vykonáváním dohledu nad dětmi od doby, kdy učitelka mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,
 • stanovením dostatečného počtu pedagogických pracovníků vykonávajících dohled při pobytu dětí mimo budovu školy a areál školy,
 • stanovením dostatečného počtu pedagogických pracovníků, případně jiných zaměstnanců školy, vykonávajících dohled při specifických činnostech (např. sportovních) nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost.
 • Všichni zaměstnanci školy mohou dětem udělovat pokyny k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Při činnostech vyžadujících zvýšený dohled (pobyt venku, pohybové činnosti, pracovní činnosti) nad dětmi se dodržují zejména tyto zásady
 • při všech činnostech učitelka MŠ dbá, aby byl jejich obsah, intenzita a obtížnost přiměřené věku a individuálním schopnostem dítěte,
 • při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, děti používají tzv. bezpečnostní vestičky,
 • při pobytu dětí v místech mimo areál školy se využívají pouze bezpečná místa, která pedagogický pracovník předem zkontroluje a případně odstraní nebezpečné předměty nebo jiné zdroje nebezpečí (např. ostré předměty),
 • před pohybovými činnostmi učitelka MŠ zkontroluje, zda jsou vnitřní nebo venkovní prostory pro tuto činnost připraveny, odstraní případné nebezpečné předměty nebo jiné zdroje nebezpečí, před využitím cvičebního nářadí a náčiní zkontroluje jeho bezpečnost a funkčnost,
 • při rozvoji manuální zručnosti nebo při výtvarné výchově se používají pouze nástroje zvlášť upravené (např. nože, nůžky se zaoblenými hranami),
 • na začátku školního roku, před prázdninami v průběhu školního roku, před výletem nebo opuštěním objektu a na konci školního roku, jsou děti učitelkou MŠ poučeny, poučení je zaznamenáno písemně v třídní knize (PVP).
 • Ochrana zdraví dětí je zajištěna také prevencí šíření infekčních onemocnění
 • doložením zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání ve formě potvrzení od ošetřujícího lékaře, jestliže má učitelka MŠ při přebírání dítěte důvodné podezření, že dítě není zdravé a jeho pobyt v mateřské školy by mohl ohrozit jak jeho zdraví, tak zdraví ostatních dětí, to platí i v případě výskytu vší nebo hnidů u dítěte,
 • případným doložením zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání ve formě potvrzení od ošetřujícího lékaře při nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání po ukončení léčení dítěte,
 • oddělením dětí od ostatních dětí vykazujícím akutní onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem) a zajištěním pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů),
 • zákazem kouření a požíváním alkoholu a jiných návykových látek ve vnějších i vnitřních prostorách mateřské školy (§ 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 

9.3.  Postup při informování úrazu:

Školní úraz je definován čl. 21 Metodického pokynu MŠMT – č.j.: 37 014/2005-25)

 • První pomoc v případě úrazu poskytuje mateřská škola a následně zajistí přivolání rychlé záchranné pomoci
 • V případě smrtelného úrazu škola volá i Policii ČR
 • Škola vyrozumí zákonného zástupce dítěte.
 • Škola zajistí ihned po tom, co se úraz stal základní informace o úrazu a důkazy:
 • Přesný čas úrazu
 • Poškozený, dozor, svědci (doporučen písemný záznam, fotodokumentace, příp. kamerový záběr místa a jak bylo místo v pořádku.
 • Místo úrazu: školní zařízení, třetí osoby
 • Při jaké činnosti došlo k úrazu: výuka, mimoškolní aktivita
 • Evidence školních úrazů
 • Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů.
 • Jde-li o úraz, který způsobil, že se dítě neúčastní předškolního vzdělávání nejméně dva následující dny, je sepsán elektronicky Záznam o školním úrazu. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu si ponechá škola, jedno obdrží zákonný zástupce, ČŠI a ZP dítěte. U hromadných a těžkých úrazů nebo smrtelných úrazů se podává hlášení i na Inspekci práce a MŠMT.

9.4. Škola odpovídá za škodu vzniklou úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění školních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

9.4.1. Škola je povinna nahradit škodu, i když dodržela povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí.

9.4.2. Dítě po úrazu, operaci nebo se sádrou, kde je nějakým způsobem dočasně omezeno jeho normální fungování a vyžaduje dodržovat nějaká omezení v pohybu, hygieně apod. není dítě zdravé a do mateřské školy nemůže být v tomto stavu přijato. Po doléčení zdravotního omezení zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba doloží lékařským potvrzením, že je dítě způsobilé k předškolnímu vzdělávání. Zamlčení zdravotního stavu dítěte je považováno za hrubé porušení školního řádu.

9.4.3. Ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí je zajišťována především v podobě prevence v rámci vzdělávacího programu aktivním sociálním učením, seznamováním s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítač, televize, hry), s projevy vandalismu a kriminality a to spoluprací se zákonnými zástupci dětí, s poradenskými zařízeními, systematickým vytvářením vhodného sociálního klimatu ve škole.

9.4.4.  V případě selhání výše jmenované prevence budou navržena opatření:

 • Individuální pohovor s dítětem
 • Podle zjištěných informací komunikace a spolupráce s rodinou
 • Doporučení kontaktů na odborníky
 • V případě nezájmu rodičů, je ředitelka školy povinna uvědomit příslušný odbor MČ (OSPOD).

9.4.5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a vnášení věcí

 • V době před převzetím dítěte pedagogem a po převzetí dítěte pedagogem, děti zacházejí s majetkem školy pod dohledem zákonných zástupců / pracovníků školy tak, aby majetek školy nepoškozovaly a neničily.
 • Škola může požadovat náhradu škody či smluvní pokutu za úmyslné poškození bezplatně poskytovaných učebních pomůcek
 • Zákonní zástupci dítěte odpovídají za škodu podle obecné úpravy občanského zákoníku či podle zvláštní úpravy § 391 zákoníku práce.
 • Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví (nebezpečně hračky a látky, běžné věci s ostrými hranami, předměty které nesouvisejí s vyučováním (mobily, cennosti, jízdní kola, koloběžky,…).

9.5. Pravidla zacházení s majetkem školy

 • Mateřská škola hospodaří s vlastním a zapůjčeným majetkem od MČ Praha 4 (budovy, pozemek a vybavení školy).
 • Mateřská škola má veškerý majetek pojištěn prostřednictvím zřizovatele a jeho společné pojistky pro školy a školská zařízení.
 • Všichni zaměstnanci školy, děti a návštěvníci školy jsou povinni šetrně a ekonomicky zacházet s veškerým majetkem školy, používat ho k činnostem a účelům k tomu určeným.
 • Zaměstnanci školy dodržují při práci provozní řády jednotlivých pracovišť.
 • Zapůjčené učební pomůcky a předměty vracejí v nepoškozeném stavu po výkonu práce na své místo. Poškození hlásí ředitelce školy a v součinnosti s ní zajistí opravu.
 • Děti, zákonní zástupci a zaměstnanci odkládají věci pouze na místa k tomu určená (provozní a pedagogičtí zaměstnanci: šatny se zámkem, pracovnice školní kuchyně: uzamykatelné skříně a uzamykatelné skříňky na cennosti. Děti mají uloženy své oblečení v dětských šatnách.

Děti jsou vedeny všemi zaměstnanci školy k ochraně majetku školy. V případě úmyslného poškozování bude záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

zpět nahoru

X. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami

 

 • Mateřská škola je povinna zajistit pro děti v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich přípravy na školu.
 • Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte, podporuje rozvoj praktických činností; podporuje děti nadané a mimořádně nadané.
 • Podpůrná opatření I. Stupně ( PO I.) realizuje mateřská škola bez souhlasu zákonného zástupce a zpracovává jednoduchý a strukturovaný plán pedagogické podpory.

10.1. Učitelka organizuje výuku tak, aby zohlednila postavení dítěte ve skupině, ve vztahu k jeho specifickým potřebám, střídá činnosti (formy i druhy) nebo naopak fixuje postupy k vytváření pevné struktury, potřebné k vytváření vědomostí a dovedností.

10.2.  Podpůrná opatření II. – V. stupně postupuje v souladu s § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.:

 • Pokud se ukáže, že podpora dítěte prostřednictvím PLPP nebyla dostačující, škola požádá zákonného zástupce, aby navštívil ŠPZ (PPP nebo SPC), které může následně doporučit PO vyšších stupňů;

10.3. Postup před poskytováním PO II. – V. stupně

 1. ŠPZ (PPP, SPC) spolupracuje,
 • Se zákonným zástupcem dítěte
 • S mateřskou školou
 1. ŠPZ vydá zprávu a doporučení,
 2. ŠPZ sdělí doporučení mateřské škole
 3. Mateřská škola získá předchozí písemný souhlas zákonného zástupce dítěte.

10.4. Spolupráce školského poradenského zařízení a zákonného zástupce dítěte

 1. Školské poradenské zařízení (dále ŠPZ) poskytne poradenskou pomoc dítěti nebo zákonnému zástupci dítěte
 • na základě jeho žádosti nebo
 • na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu (zákon 359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).
 1. Spolupráce ŠPZ a zákonného zástupce dítěte před poskytování podpůrných opatření II. –V. stupně spočívá zejména v těchto činnostech:
 • Dítě absolvuje ve ŠPZ vyšetření, a to na doporučení mateřské školy; žádost o poskytnutí poradenské pomoci podá zákonný zástupce dítěte
 • Dítě absolvuje ve ŠPZ vyšetření, a to na základě uvážení zákonného zástupce dítěte. Žádost o poskytnutí poradenské pomoci podá zákonný zástupce dítěte.
 • Dítě absolvuje diagnostiku ve ŠPZ, a to na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, tj. soudu nebo OSPOD.
 • ŠPZ může vyzvat zákonného zástupce dítěte k doložení informací o dosavadním průběhu v, k poskytnutí informací
 • ŠPZ před vydáním doporučení projedná návrh doporučených podpůrných opatřením zákonným zástupcem dítěte; pokud je to důvodné, přihlédne k jejich vyjádření
 • Pokud zákonný zástupce dítěte při činnostech, které mají vést k přiznání podpůrných opatření, které jsou v nejlepším zájmu nezletilého dítěte neposkytuje součinnost, pak škola nebo ŠPZ oznámí uvedeného zákonného zástupce OSPOD.

10.5. Spolupráce školského poradenského zařízení a mateřské školy

 1. Spolupráce ŠPZ a mateřské školy před poskytování podpůrných opatření II. – V. stupně spočívá zejména v těchto činnostech:
 • mateřská škola zákonnému zástupci dítěte doporučí vyšetření ve školském poradenském zařízení (ŠPZ).
 • Ředitelka školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se ŠPZ v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Pokud se dítě vzdělávalo podle plánu pedagogické podpory (PLPP) a následně budou absolvovat vyšetření ve ŠPZ, škola bezodkladně zajistí předání ŠPZ plán pedagogické podpory.
 • ŠPZ může vyzvat školu k doložení informací o dosavadním vývoji dítěte v MŠ, a to zejména údajů uvedených ve školní matrice, k doložení podmínek školy, ve které se dítě vzdělává nebo se bude vzdělávat.
 • Škola poskytuje součinnost v případě, kdy ŠPZ pro doporučení konkrétních podmínek opatření zjišťuje také možnost využití personálu a materiálních podmínek školy vytvořených v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření jiným dětem.
 • V případě podpůrného opatření spočívajícího v používání kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek, ŠPZ doporučí přednostně ty pomůcky, kterými již škola disponuje, pokud tím bude naplněn účel podpůrného opatření.
 • ŠPZ před vydáním doporučení projedná návrh doporučených podpůrných opatření se školou; pokud je to důvodné, přihlédne k jejímu vyjádření.

10.6.   Vydání zprávy a doporučení školským poradenským zařízením

 1. ŠPZ vydá zprávu do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci. Tato lhůta se prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem.

ŠPZ poskytne zprávu tomu, komu je poskytována poradenská činnost, tj. zákonnému zástupci dítěte (viz vzor zprávy příloha 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) textem „Pouze pro zákonného zástupce!“ To nevylučuje, aby zákonný zástupce dítěte poskytl zprávu mateřské škole na základě vlastního uvážení. Obsah zprávy je vymezen v § 14vyhlášky č. 27/2016 Sb. a její vzor ve v příloze 4 vyhlášky).

 1. ŠPZ poskytne doporučení několika osobám:
 • zákonnému zástupci dítěte
 • mateřské škole, ve které se dítě vzdělává
 • orgánu veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve ŠPZ
 • pokud orgán sociálně – právní ochrany dětí svým rozhodnutím neuložil zákonnému zástupci dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve ŠPZ, ŠPZ poskytne vydané doporučení OSPODu, pokud o to OSPOD písemně požádá.
 • , že ŠPZ poskytuje mateřské škole doporučení „automaticky.“
 1. Obsah doporučení je vymezen v § 15 vyhlášky č. 27/2016 Sb. a vzor doporučení je stanoven v příloze č. 5 této vyhlášky.
 2. Doba po kterou je poskytováno podpůrné opatření zpravidla nepřesáhne dva roky.

10.7. Předchozí informovaný souhlas zákonného zástupce je podmínkou podpůrného opatření II. – V. stupně. Tento souhlas je:

 • předchozí
 • písemný
 • informovaný; tzn., že kdo je oprávněn souhlas udělit, musí být předem informován o určitých skutečnostech.

10.8. Informovaný souhlas obsahuje:

 1. výslovné vyjádření souhlasu s poskytováním podpůrných opatření,
 2. informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrných opatření, zejména o změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření,
 3. informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření mohou nastat, a
 4. podpis zákonného zástupce, že informacím uvedeným v písmenech b) a c) porozuměl.

10.9. Splnění podmínek povolení podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP):

 1. zákonný zástupce dítěte se obrátí na školu s písemnou žádostí o vzdělávání podle individuálního plánu,
 2. protože nezletilé dítě dosud neabsolvovalo vyšetření ve ŠPZ, škola zákonnému zástupci dítěte toto vyšetření doporučí (§16a odst. 2 školského zákona).
 3. Pro provedení vyšetření ŠPZ škole poskytne doporučení, ve kterém se doporučuje vzdělávání podle IVP (§ 16a odst. 4 školského zákona).
 4. Škola prostřednictvím svého ředitele povolí vzdělávání dítěte podle IVP.(odkaz na vzor IPV příloha č. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)
 5. Škola připraví informace dle §16 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb. a následně zákonného zástupce dítěte o těchto skutečnostech informuje.
 6. Pokud zákonný zástupce dítěte souhlasí se vzděláváním dítěte podle IPV i poté, co mu byly sděleny informace, udělí škole předchozí písemný informovaný souhlas. Tím jsou (spolu s doporučením ŠPZ) splněny podmínky poskytování podpůrného opatření – vzdělávání podle IPV (§ 16odst. 4 a 5 školského zákona, § 16 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
 7. Škola vyhodnotí IPV dítěte a seznámí s IVP všechny vyučující dítěte a současně zákonného zástupce dítěte.

10.10. Postup při skončení poskytování podpůrných opatření II. – V. stupně

 1. Shledá-li škola, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná, bezodkladně doporučí zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci ŠPZ.
 2. Pokud následně z doporučení ŠPZ vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné, škola přestane podpůrné opatření II. – V. stupně poskytovat, a to po projednání se zákonným zástupcem dítěte.
 3. Ukončení poskytovaného podpůrného opatření tak není podmíněno udělením předchozího písemného informovaného souhlasu, ale projednáním se zákonným zástupcem dítěte.

10.11. Shrnutí

 • Základní momenty postupu před a při poskytování podporných opatření II. – V. stupně, stejně tak i jejich ukončení jejich poskytování, jsou uvedeny ve školském zákoně a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. a nelze se od nich odklonit.

zpět nahoru

XI. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 

 • Místo zveřejnění školního řádu: http://www. msnachodovci.cz a listinné podobě na modré  nástěnce v koridoru školy a v jednotlivých třídách.
 • Způsob seznámení zákonných zástupců se školním řádem a poučení o povinnosti dodržovat školní řád: ředitelka školy prokazatelně seznámí všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí se školním řádem (podpis na „prohlášení zákon.zástupce dítěte“).

 Závěrečná a zrušovací ustanovení

  • Školní řád byl projednán na provozní poradě dne 29. srpna 2016
  • Školní řád nabývá platnosti dne 1. ledna 2017
  • Školní řád nabývá účinnosti dne 1. září 2016
  • Školní řád zrušuje školní řád ze dne 29. června 2015.

 

PaedDr. Miloslava Makovičková, ředitelka mateřské školy Na Chodovci

Jednotlivé části ke stažení:

I. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

II. Organizace a průběh vzdělávání

III. Plnění povinnosti předškolního vzdělávání

IV. Omlouvání dětí

V. Individuální vzdělávání dítěte a povinnosti zákonných zástupců

VI. Práva dětí a práva zákonných zástupců

VII. Ukončení předškolního vzdělávání

VIII. Platby za vzdělávání a stravování

IX.Bezpečnost,ochrana zdraví a majetku.

X. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami

XI. Povinnost dodržovat školní řád a závěrečná ustanovení

Dodatky:

Dodatek č.1 ŠŘ Odškodnění úrazu dítěte