ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY NA CHODOVCI, PRAHA 4, MĚCHENICKÁ 2540

Platnost od: 31.7. 2023
Účinnost od:   1.9. 2023

OBSAHOVÝ KONCEPT ŠKOLNÍHO ŘÁDU ZAHRNUJE:
1) Požadavky vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákona), ve znění pozdějších předpisů.
2) Požadavky vyplývající z vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí a žáků se speciálními potřebami a dětí a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
3) Požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
4) Jiné požadavky vyplývající z obecně závazných předpisů, jako je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (účinnost 30.6.2022-31.8.2023).

 

Rychlé odkazy:

ŠKOLNÍ ŘÁD

I. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, VZTAHY S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

 

Práva dětí

Dítě má právo:

 • Individuálně uspokojovat své potřeby.
 • Užívat spontánně celé prostředí třídy.
 • Dále z § 184a odst. 3 školského zákona má právo na vzdělávání distančním způsobem, kdy se způsob vzdělávání přizpůsobí podmínkám dítěte pro vzdělávání distančním způsobem. A to:

– synchronně on-line (komunikace v reálném čase v kyberprostoru, např. videokonference),

– asynchronně on-line (jednotlivé fáze komunikace probíhají v různém reálném čase prostřednictvím internetu, např. email, školní informační systém) a

– off-line (jednotlivé fáze komunikace obvykle probíhají v různém reálném čase bez využití internetu, např. zpracování pracovních listů, které má dítě doma k dispozici).

 • V případě, kdy nastane situace dle § 184a odst. 1 školského zákona, má dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, právo na poskytování podpůrných opatření školou, a to včetně služeb asistenta pedagoga nebo služeb školního poradenského pracoviště.
 • Účastnit se aktivit nabízených učitelkou.
 • Podílet se na plánování programu nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi.
 • Vyjádřit svůj názor, nesouhlas.
 • Podílet se na tvorbě pravidel soužití
 • Poskytnutí podpůrných opatření:
 • Laskavé, vlídné, vstřícné a trpělivé jednání ze strany pedagoga.
 • Na opakovanou edukaci ze strany mateřské školy v rovině prevence šíření infekčních chorob a dodržování pravidel osobní hygieny.
 • Na vytváření prostředí pro dodržování zásad hygieny ze strany mateřské školy.
 • Na prostředí, ve kterém se předchází šíření infekčních chorob a dodržují se nařízení celorepublikového, plošného či lokálního charakteru.
 • Na ochranu zdraví a bezpečí.
 • Na citlivé, empatické chování všech dospělých v mateřské škole i mimo ni.
 • Na ochranu školy a státu v případě podezření zanedbávání či týrání.

Povinnosti dětí

Dítě má povinnost:

 • Respektovat pokyny pedagogických pracovníků.
 • Respektovat pravidla vzájemného soužití v kolektivu, třídě, mateřské škole…
 • Dodržovat zásady osobní hygieny.
 • Respektovat práva vrstevníků na bezpečí, ochranu zdraví, ochranu osobní integrity…

Povinností dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání

 • Vzdělávat se (v situací § 184a odst. 1 školského zákona) distančním způsobem, a to synchronně on-line, asynchronně on-line nebo off-line. Přitom mateřská škola přizpůsobí způsob vzdělávání dítěte podmínkám dítěte ke vzdělávání distančním způsobem.
 • Dítě, které plní povinnou předškolní docházku nemá povinnost se vzdělávat distančním způsobem, pokud např.

– ředitel mateřské školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy,

– dětem je nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, ve které se vzdělávají pouze děti s povinností předškolního vzdělávání, a to i v případě, kdy se v jiných třídách, ve kterých se vzdělávají pouze děti s povinností předškolního vzdělávání, se vzdělávání distančním způsobem poskytuje,

– není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy, ale z jiného důvodu, než je krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Varianty distančních forem předškolního vzdělávání a postup mateřské školy v případě, že zákonný zástupce není součinný:

Práva zákonných zástupců dětí

Zákonný zástupce má právo:

 • Domluvit se s učitelkou na individuální konzultaci s učitelkou/ředitelkou školy za podmínek stanovených mateřskou školou.
 • Zákonní zástupci dětí, které mají povinnost se vzdělávat individuálně, mají právo oznámit mateřské škole, že se bude dítě vzdělávat individuálně.
 • Být informován školou.
 • V době vzdělávání distančním způsobem mají zákonní zástupci dětí právo:

– na přizpůsobení způsobu komunikace ze strany mateřské školy v souvislosti se vzděláváním dítěte distančním způsobem (synchronně online, asynchronně on-line, off-line); konkrétní způsob komunikace a lhůty při komunikaci se zákonným zástupcem dítěte mateřská škola dohodne se zákonným zástupcem nejpozději jeden den před přechodem dítěte na povinné vzdělávání distančním způsobem,

– na informace o přechodu na povinné vzdělávání dítěte distančním způsobem (synchronně on-line, asynchronně on-line, off-line), a to mobilní aplikací LYFLE nejpozději jeden den před přechodem dítěte na povinné vzdělávání distančním způsobem,

– na informace o přechodu na povinné vzdělávání dítěte ze vzdělávání distančním způsobem na vzdělávání běžným způsobem v mateřské škole, a to mobilní aplikací LYFLE nejpozději jeden den před přechodem dítěte na povinné vzdělávání běžným způsobem v mateřské škole,

– na informace o konkrétní době synchronního vzdělávání on-line, a to nejpozději současně s informací o přechodu dítěte na vzdělávání distančním způsobem,

– na informace o konkrétní podobě a lhůtách asynchronní komunikace on-line a komunikace off-line, a to nejpozději současně s informací o přechodu dítěte na vzdělávání distančním způsobem,

– na informace o průběhu vzdělávání dítěte, které probíhá synchronně on- line, asynchronně on-line, off-line,

– na informace o výsledcích vzdělávání dítěte,

– vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,

– na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, a to včetně poradenské pomoci školního poradenského pracoviště; informace o době, ve které školní poradenské pracoviště poskytuje služby, a o způsobu, kterým lze kontaktovat pedagogické pracovníky školního poradenského pracoviště, jsou zákonným zástupcům dětí sděleny nejpozději v den přechodu na vzdělávání distančním způsobem,

– na uzavření smlouvy o výpůjčce pomůcek nebo určitého technického zařízení, s jehož pomocí se dítě vzdělává distančním způsobem.

Další práva zákonných zástupců dítěte

 • Právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Na vytváření podmínek pro dodržování osobní hygieny a prevence šíření infekčních chorob ze strany mateřské školy.
 • Po dohodě s pedagogy pozorovat činnosti ve třídě a účastnit se jich, přičemž účast zákonného zástupce nesmí narušovat chod třídy, organizaci, bezpečí a zdraví ostatních dětí kolektivu (MŠ).
 • Na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů
  a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně
  osobních údajů;
  Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační
  materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

 

Povinnosti zákonných zástupců dětí, které plní povinnou předškolní docházku

 • Přihlásit dítě k zápisu k povinné předškolní docházce podle §36 odst. 4, ŠZ.
 • Dbát na docházku dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Dítě-cizinec je povinno zahájit povinné předškolní vzdělávání lhůtou 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany (§2b zákona č.67/2022 Sb.).
 • Omlouvat z neúčasti ve vzdělávání dítěte, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání
 • V době, kdy je dítě povinno se vzdělávat distančním způsobem, zákonný zástupce dítěte,
 • Používat školní komunikační kanál LYFLE
 • Komunikačním kanálem LYFLE příp. telefonicky (na telefonní číslo 272 762 127) oznámit a omluvit začátek neúčasti dítěte ve vzdělávání, a to nejpozději v den, od kterého se dítě nemůže účastnit vzdělávání distančním způsobem do 8:15 hod.
 • Komunikačním kanálem LYFLE příp. telefonicky (na telefonní číslo 272 762 17 oznámit ukončení neúčasti dítěte ve vzdělávání, a to nejpozději v den, kdy pominou důvody, pro které se dítě nemohlo účastnit vzdělávání distančním způsobem, a dítě se opět může vzdělávat distančním způsobem.

V době vzdělávání dětí distančním způsobem:

– komunikovat v souvislosti se vzděláváním dítěte distančním způsobem s mateřskou školou způsobem, který byl ze strany mateřské školy přizpůsoben jejich podmínkám (synchronně online, asynchronně on-line, off-line); konkrétní způsob komunikace a lhůty při komunikaci se zákonným zástupcem dítěte mateřská škola dohodne se zákonným zástupcem nejpozději jeden den před přechodem dítěte na povinné vzdělávání distančním způsobem;

– zprostředkovat dítěti vzdělávání distančním způsobem předem domluveným asynchronním způsobem on-line nebo off-line a v předem domluvených lhůtách,

– v případě, kdy to umožňují podmínky dítěte a zákonného zástupce, zprostředkovat dítěti synchronní vzdělávání online.

Povinnosti zákonných zástupců dětí, které neplní povinnou předškolní docházku a používání dalšího komunikačního kanálu v mateřské škole

+ používat komunikační kanál aplikace LYFLE, která dokáže plně nahradit nástěnku i další komunikační kanály ve školce. Všechna oznámení chodí rodičům přímo na telefon a školka má okamžitou zpětnou vazbu, který z rodičů si oznámení přečetl. Rodič nemusí nic aktivně kontrolovat jako u webových stránek a školka tak dosáhne mnohem většího procenta plně informovaných rodičů. V LYFLE je také kompletní docházka a fotogalerie.

 • Informovat mateřskou školu o nepřítomnosti dítěte komunikačním kanálem LYFLE příp. telefonicky (na telefonní číslo 272 762 127) oznámit a omluvit začátek neúčasti dítěte ve vzdělávání, a to nejpozději v den, od kterého se dítě nemůže účastnit vzdělávání do 8:15 hod.

Další povinnosti zákonných zástupců dítěte

 • Sledovat zdravotní stav dítěte, přičemž při projevech příznaků potenciálně infekčního onemocnění u dítěte jej nemohou do mateřské školy přivést.
 • Nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření:
  • Plané neštovice.
  • Spála.
  • Průjem a zvracení.
  • nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa.
  • Zánět spojivek.
  • Pedikulóza (veš dětská).

 

 • Přivést dítě do mateřské školy pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.
 • Dítě po nemoci přivádět až po úplném vyléčení, tedy po ukončené léčbě.
 • Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání. Požadavek je definován § 22, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Na výzvu ředitelky zúčastnit se jednání v mateřské škole (opakované porušování školního řadu).
 • V případě opakovaného porušování těchto povinností má mateřská škola právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. B) školské zákona „vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

 

Postup mateřské školy v případě výskytu příznaků infekční choroby u dítěte při ranním příchodu (odkaz §7, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., (zákon o ochraně veřejného zdraví), ve znění pozdějších předpisů)

 • Při ranním příchodu přijímá učitelka dítě zdravé, které neprojevuje žádné známky potenciálního infekčního nebo parazitárního onemocnění.
 • Dítě, které by tyto příznaky vykazovalo, učitelka do mateřské školy nepřijme, neboť je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.

 

 • Postup mateřské školy v případě výskytu příznaků infekční choroby u dítěte v průběhu pobytu (během dne) v mateřské škole

 

 • Máme právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění.
 • V mateřské škole oddělíme dítě s příznaky infekčního onemocnění od kolektivu zdravých dětí a do doby než si zákonný zástupce vyzvedne dítě, zajistí pro dítě dohled zletilé fyzické osoby. Škola nemůže být nucena na sebe brát odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit.
 • Zákonný zástupcem nebo zletilá osoba odvede dítě z mateřské školy do domácího léčení.
 • Zákonný zástupce konzultuje stav dítěte s ošetřujícím lékařem pro děti a dorost, který stanoví adekvátní léčbu.

Dítě přichází do mateřské školy až po úplném vyléčení.

zpět nahoru

II. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ (NEJEN) S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

 

 • Pedagogové se vyjadřují otevřeně, aktivně přistupují k řešení problémů.
 • Mají snahu eliminovat vznik krizových situací v pedagogickém týmu.
 • Podporují vzájemnou důvěru, toleranci, zdvořilost, solidaritu.
 • Jednají čestně, pravdivě.
 • Podílí se na vytváření pozitivního klimatu (wel being) na úrovni tříd i mateřské školy.
 • Jednat asertivně a konstruktivně přistupovat k řešení problémů.
 • Nepřijatelné je agresivní chování vůči dětem, kolegům i zákonným zástupcům dětí.
 • Děti nesmí být nuceny do jídla (MŠ).
 • Nepřijatelné je nutit děti ke spánku (MŠ).
 • Dodržují stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim mateřské školy.
 • Konzultaci s ředitelkou školy si sjednávají po předchozí domluvě.

zpět nahoru

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

(A) Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Na Chodovci

Trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu

 • Podmínka trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu mateřské školy je explicitně zákonným kritériem pro přijetí dítěte s povinností předškolního vzdělávání a dětí s právem přednostního přijetí na základě věku.
 • Školským obvodem Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540 je rozhodnutím Rady Městské části Praha 4 celá Městská část Praha 4.

Věk dítěte

 • Věk je spolu s místem trvalého pobytu přednostním kritériem, které uvádí školský zákon.
 • Právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31. 8. věku 5 let nebo dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky na následující školní rok, z důvodu povinnosti plnění povinné docházky k předškolnímu vzdělávání
 • Právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31. 8. věku 4 let
 • Právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31. 8. věku 3 let
 • Pokud v místě Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540 vznikne přetlak dětí starších tří let, tak se upřednostní umístění dětí, u nichž se předpokládá větší potřeba předškolního vzdělávání s blížícím se nástupem do základní školy. Takto lze postupovat pouze tehdy, pokud má odmítnuté dítě právo přednostního přijetí i v jiné mateřské škole (tj. má více spádových mateřských škol). Jako pomocné kritérium (při rovnosti bodů) lze uplatnit kritérium staršího sourozence v mateřské škole.
 • Pokud má mateřská škola volnou kapacitu, lze kritérium věku použít bez omezení i u nespádových dětí. Podle „veřejného ochránce“ je možné upřednostnit starší nespádové dítě na úkor mladšího nespádového dítěte.
 • Zásadně nelze přijmout starší nespádové dítě na úkor dítěte mladšího spádového s právem přednostního přijetí.

Přijímání dětí mladších 3 let

 • Pokud má MŠ volnou kapacitu míst na daný školní rok, může přijmout i dítě mladší 3 let tj. dítě, které dovrší do 31. 12. daného kalendářního roku věku 3 let a má trvalý pobyt v MČ Praha 4. Pro mladší děti nemáme finančně zajištěné personální podmínky.
 • V případě přijetí dítěte mladšího 3 let, se sleduje legitimní cíl dosažení určitých dovedností u dítěte, které jsou předpokladem řádného výkonu docházky do mateřské školy. Mateřská škola je vzdělávací zařízení, není primárně sociální institucí, ani pečovatelskou službou.

Zaměstnanost rodičů

 • Podle školského zákona mateřská škola poskytuje dětem předškolní vzdělávání, nikoli službu hlídání dětí (byť fakticky má umístění dětí v mateřské škole i tento benefit. Kritérium zaměstnanosti vč. zaměstnanosti podle konkrétního typu zaměstnavatele, není kritériem paušálním. Lze ho použít pouze podpůrně (např. při rovnosti bodů).
 • Mateřská škola umožňuje dětem realizovat právo na vzdělání zakotvené v Listině základních práv a svobod.

Sociální situace

Případy, které představují nepříznivou sociální situaci:

 • Osiřelé dítě
 • Dítě, kterému hrozí sociální vyloučení
 • Podmínkou je, že je toto dítě je spádové a má právo na přednostní přijetí

 Sourozenec v mateřské škole

 • Kritérium se uplatňuje jako podpůrné (při přetlaku spádových dětí) a tehdy, pokud má dítě právo na přednostní přijetí.

Povinné očkování dítěte

 • Požadavek povinného očkování je plnění zákonné povinnosti.
 • Pokud dítě není očkované a chce docházet do mateřské školy, musejí jeho zákonní zástupci doložit doklad:
  • že je proti nákaze imunní (doložení zdravotního stavu imunity)
  • nebo že se nemůže očkování podrobit kvůli trvalé kontraindikaci (anafylaktický šok po předchozí dávce určité vakcíny, závažné poruchy imunity) a to i když není kontraindikace trvalá (poruchy, které brání podání očkovací látky po dobu měsíců či let, např. epilepsie, nádorová onemocnění, leukémie, generalizovaný atopický ekzém, progresivní encefalopatie nebo relaps roztroušené sklerózy).
 • Toto pravidlo se nevztahuje na přijímání dětí k povinné předškolní docházce.
 • Současná právní úprava neumožňuje ředitelce mateřské školy přijmout dítě, které není očkované z důvodu svého světonázoru nebo světonázoru rodiny.

Losování

 • V případě, že na poslední volné místo v MŠ připadají dvě děti spádové se stejným datem narození, rozhodne o umístění podpůrné kritérium nebo i varianta losování, která je za dané situace nejobjektivnější a nejspravedlivější (za účasti všech stran).
 • Mateřská škola předem upraví podmínky losování (čas a místo konání, kdo a jakým, způsobem losování uskuteční) a s dostatečným časovým předstihem o nich informuje rodiče.

 

(B) Průběh zápisu a rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy

 • Rozhoduje o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení.
 • Před zápisem obdrží od svého zřizovatele seznam spádových dětí.
 • Předem, na webových stránkách a v budově školy, informuje rodiče o kritériích, podle kterých bude rozhodovat.
 • Při zápisu postupuje otevřeně, nemůže v průběhu zápisu zákonné zástupce ústně odmítat. Rozhoduje o každé podané žádosti.
 • Organizuje zápis v elektronické podobě, před školkou se tak netvoří nedůstojné fronty.
 • V případě, že rodič nemůže provést zápis elektronicky, ředitelka rodiči pomůže s vyplněním žádosti v papírové podobě. Ta obsahuje pouze údaje, které jsou nezbytné k rozhodnutí.
 • Nemá-li žádost předepsané náležitosti, anebo trpí jinými vadami, ředitelka školy musí pomoci zákonnému zástupci odstranit nedostatky buď na místě, nebo ho vyzvat k jejich odstranění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 • Účastníkem správního řízení je pouze dítě, které v zastoupení svých zákonných zástupců podává přihlášku do mateřské školy.
 • Ředitelka rozhoduje bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu a zdravotního stavu dítěte.
 • Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podléhá správnímu řízení.

Rozhodnutí o přijetí

 • Vyhoví-li ředitelka žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, oznámí své rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam musí umístit na veřejné přístupné místo ve škole a zároveň jej zveřejní elektronicky ve školní mobilní aplikaci Lyfle, a to alespoň na dobu patnácti dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
 • Pokud ředitelka školy přijímá do mateřské školy dítě s postižením, musí správnímu rozhodnutí předcházet:
  • Vydání doporučení školského poradenského zařízení, v němž je jednoznačně doporučeno vzdělávání dítěte v takové mateřské škole.
  • Seznámení zákonného zástupce s organizací předškolního vzdělávání, dopady na vzdělávání v takové mateřské škole na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu dítěte,
  • Podpis písemného vyhotovení poučení uvedeného v bodě (B) zákonným zástupcem, který tím stvrzuje, že informacím porozuměl.
  • Posouzení, zda je zařazení dítěte do takové mateřské školy v souladu s jeho zájmem. (§16 odst. 9 školského zákona).

       

Rozhodnutí o nepřijetí

 • Pokud ředitelka školy žádosti o přijetí nevyhoví, musí vydat zamítavé správní rozhodnutí. To kromě výrokové části musí obsahovat také řádně odůvodnění poučení o možnosti se proti němu odvolat.
 • Rozhodnutí o nepřijetí je zákonnému zástupci doručeno doporučeným dopisem nebo datovou schránkou, pokud ji zákonný zástupce má zřízenou.

 

Termíny zápisu

 • Zápis se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je na webových stránkách školy, nástěnce v hlavním vstupu do budovy školy, v časopisu MČ Praha 4 Tučňák.
 • K zápisu ředitelka školy připraví pro rodiče srozumitelné informace (kdy budou zápisy, co je školský obvod, informace k elektronickému zápisu, co je potřeba písemně doložit).

 

(C) Podmínky pro uzavření MŠ (v období letních prázdnin MŠ)

dále přesně popisuje, za jakých podmínek je relevantní uzavření MŠ a jakým způsobem jsou informováni zákonní zástupci dětí.

 • Na provoz mateřské školy po celé léto neexistuje právní nárok
 • Provoz mateřské školy lze omezit v červenci, v srpnu, nebo v obou měsících.
 • Ředitelka mateřské školy tuto skutečnost projednává se zřizovatelem
 • Pokud k omezení provozu dojde, ředitelka mateřské školy projedná možnosti umístění dětí v dalších školách spádové oblasti.
 • Aby nedocházelo ze strany rodičů k rozporování nadměrného omezení letního provozu mateřské školy, provádí se s rodiči průzkum zájmu nebo ankety s nabídkou alternativ pro řešení provozu v období letních prázdnin. Ankety jsou projednávány s ředitelkami škol.
 • Výsledky ankety zpracuje odbor školství, sdělí je ředitelkám škol a jsou projednány na Radě Č Praha 4. S rozhodnutím o uzavření mateřské školy v období letních prázdnin jsou následně informováni rodiče (na webových stránkách, školní mobilní aplikací LYFLE).

(D)  Předávání a vyzvedávání dítěte z mateřské školy

 • Vykonáváme dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník (učitelka MŠ, asistent) převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
 • Předáme dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 • Zákonný zástupce pověří vyzvednutím nebo převzetím dítěte toho, kdo je k tomuto jednání dostatečně intelektově a volně vyspělý.
 • Případné nepříznivé důsledky rozhodnutí zákonných zástupců v této věci (např. ohrožení zdraví nebo života dítěte) nelze přičítat mateřské škole. Neuvážený postup rodičů může posoudit OSPOD nebo soud.
 • Pověření stvrzuje dohodu o předávání a vyzvedávání dítěte na celou dobu předškolního vzdělávání dítěte. Zákonný zástupce však může pověřit určitou osobu pouze k jednomu vyzvednutí dítěte.
 • Obsah pověření:
 1. identifikaci zákonného zástupce dítěte,
 2. identifikaci pověřené osoby,
 3. dentifikaci dítěte,
 4. vymezení mateřské školy,
 5. vymezení doby, po kterou může pověřená osoba dítě předávat nebo vyzvedávat,
 6. podpis zákonného zástupce.
 • Zákonný zástupce může pověření určité osoby odvolat.

(E) Rámcové požadavky na příchod dětí do MŠ a plán postupné adaptace dítěte na pobyt v mateřské škole

 • Doba příchodu do mateřské školy je vyhrazena počátkem její provozní doby.
 • Ukončení přijímání dětí je v 8:30 h. V tento čas se již budova z bezpečnostních důvodů uzamyká.
 • Individuální příjem dítěte mimo stanovenou dobu příjmu je předem ohlásíte učitelce ve třídě (školní mobilní aplikací Lyfle, případně telefonem).
 • Dítě přivádí do MŠ zákonný zástupce, zpravidla rodič dítěte.
 • Dítě se pohybuje po mateřské škole jen v doprovodu zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osobě.
 • V šatně se dítě převlékne, přezuje a uloží si osobní věci na místo označené jeho značkou/obrázkem.
 • Následně dítě osobně předáte učitelce.
 • Při předání se všichni vzájemně pozdraví, učitelka se ptá, jak se dítě cítí atp.
 • Plán postupné adaptace dítěte na pobyt v mateřské škole
 • Postupná adaptace dítěte je dobrovolný proces, kterým rodina i škola dítěti vstup do mateřské školy usnadňuje.
 • O plánu adaptace zákonné zástupce informujeme před zahájením adaptace, zpravidla na úvodní schůzce s rodiči (po přijímacím řízení dítěte pro nový školníé rok.
 • Plán adaptace je zveřejněn ve Školním řádu a ve Školním vzdělávacím programu předškolního vzdělávání MŠ Na Chodovci.
 • Jednotlivé stupně adaptace
 • V žádném případě učitelky neodebírají plačící dítě zákonným zástupcům z náručí.
 • V prvních dnech (zpravidla 1 – 2 týdny) je zákonný zástupce dítěti nablízku v době hry a aktivit (čeká v šatně u třídy).
 • Určující pro délku adaptace jsou režimové momenty školy (např. pár dnů dítě pobývá v mateřské škole pouze do odchodu na pobyt venku. Následně zůstává v mateřské škole i v době pobytu venku a oběda, jde domů po obědě).
 • Později dítěti prodlužujeme dobu pobytu v mateřské škole až do odpoledních hodin a ukončení provozu mateřské školy.
 • Další možností pro zvládnutí adaptace dětí, které nastupují do mateřské školy během roku, je možnost docházení zákonných zástupců se svým dítětem na školní zahradu, kde se zapojí do aktivit s vrstevníky. Dítě a zákonný zástupce tím pozná budoucí učitele a děti.

(F) Oblečení dítěte do MŠ

 • Oblečení dítěte na pobyt ve školce musí umožňovat dítěti bezstarostný pohyb, jednoduchou manipulaci s oblečením, musí být označené tak, aby bylo rozpoznatelné od ostatního oblečení; přezuvky/bačkorky mají pevnou patu.
 • Venkovní obuv a ostatní svršky musí být dítě si schopno samostatně obléknout. Dospělý dítěti napomáhá, ale především ho podporuje v jeho rozvoji k samostatnosti a pořádku.

 (G) Rámcové požadavky na odchod dětí z MŠ

 • Dítě si vyzvedává rodič nebo jím pověřený zástupce, který má k tomu zmocnění. (Formulář je ke stažení na msnachodovci.cz) Dítě předává pedagogický pracovník.
 • Dítě je možné vyzvednout po obědě nebo po odpolední svačině do konce provozní doby mateřské školy.
 • Individuální odchod v jiném časovém rozmezí si rodič domluví s pedagogickým pracovníkem (většinou již při ranním příchodu).
 • Po předání dítěte rodič převleče dítě v šatně, zkontroluje obsah šatních skříněk, vyměňuje ušpiněné oblečení, dohlédne na úklid přezůvek. Po celou dobu v šatně již odpovídá za chování dítěte jeho rodič. Společně odcházejí z mateřské školy, nezdržují se dále v objektu školy ani na školní zahradě.

 

(H) Režim mateřské školy v době vzdělávání dítěte distančním způsobem

V době vzdělávání distančním způsobem

 • probíhá v jednom dni synchronní vzdělávání on-line nejdéle 20 minut,
 • nejvýše 2krát týdně.

 

(I) Podmínky pro uvolňování, omlouvání a absenci dětí

Forma a postup omlouvání absence „dopředu známé“ pro všechny děti vč. dětí, které plní povinnou předškolní docházku

 • Písemnou omluvu provedete ve formuláři „docházka“ ve školní aplikaci LYFLE. V omluvence uvedete dny nepřítomnosti a důvody nepřítomnosti dítěte.
 • Důvody omlouvání z absence dítěte ředitelka školy nijak neomezuje ani neomezuje četnost omlouvání.
 • Omluvenku rodič zveřejní nejpozději do 8:15 hod. daného dne.
 • Doložení důvodů absence dítěte z docházky požaduje ředitelka, až je-li nepřítomnost dítěte delší než 14 kalendářních dnů.
 • Pokud by zákonný zástupce dítěte nedoložil důvody absence dítěte nebo neúčast dítěte na předškolním vzdělávání delší než 14 dnů, je povinnen důvody doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • V době přerušení provozu mateřské školy např. v době vánočních prázdnin a v měsících červenci a srpnu  dítě neplní povinnost předškolního vzdělávání. (§ 34a odst. 3 školského záko
 • Forma a omlouvání absence „náhlé“ pro všechny děti vč. dětí, které plní povinnou předškolní docházku
 • školní aplikací LYFLE v docházce/omluvenky do 8:15 hod. daného dne nebo následně osobní zprávou
 • ve výjimečných případech telefonicky na telefonní číslo třídy či školy

 

Řešení neomluvené absence z neúčasti na povinném předškolní vzdělávání

 • Neomluvená absence, kdy se dítě bez omluvy neúčastní povinného předškolního vzdělávání je posuzována jako přestupek, kdy se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.
 • Před projednáváním přestupku Vás škola zkontaktuje a zjistí důvody vzniklé situace, zda je či není vhodné začít spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

 

Řešení neomluvené absence z běžné docházky do mateřské školy

 • Neomluvená a nedoložená absence dítěte delší než 14 kalendářních dnů, může být pro zákonného zástupce dítěte, které nedochází do mateřské školy důvodem k ukončení docházky do mateřské školy.
 • Před případným ukončením docházky dítěte do mateřské školy Vás škola kontaktuje a zjišťuje důvody vzniklé situace.

 

(J) Stručné informace o mimoškolních aktivitách a jiných školních akcích (návštěva divadel, vzdělávacích aktivit apod.)

 • Školní výlety (resp. exkurze), projektové dny mimo mateřskou školu, divadla a další podobné akce se považují za mimoškolní akci, prostřednictvím které se zajišťuje vlastní výchova a vzdělávání.
 • Mimoškolní aktivity jsou zařazeny do školního vzdělávacího programu a jejich obsah musí školnímu vzdělávacímu programu odpovídat (§ 3 odst. 3 školského zákona).
 • Na mimoškolní akce (doprava, vstup) přispívají rodiče do fondu rodičů. Výši příspěvku navrhuje ředitelka školy a schvaluje se na úvodní třídní schůzce na začátku školního roku.
 • Příspěvky jsou hrazeny bezhotovostně na hlavní účet školy a v účetnictví jsou analyticky vedeny pod podúčtem krátkodobé příjmy rodiče, podléhají roční inventarizaci majetku.
 • V účetnictví se nesleduje čerpání příspěvku za jednotlivé děti. Platby za mimoškolní akce jsou hrazeny za celou školu bez ohledu, zda se dítě aktivity zúčastnilo.
 • Na konci školního roku jsou příspěvky vyčerpány a nepřevádějí se do dalšího školního roku.
 • Ředitelka školy informuje rodiče průběžně o výši vynaložených nákladů na jednotlivé akce. Rodiče mají možnost na vlastní žádost nahlédnout do účetnictví této oblasti.

 

(K) Definice podmínek úplaty za předškolní vzdělávání a stravování

 • Úplatu (školné) za předškolní vzdělávání stanovuje od 1.1. 2024 ZŘIZOVATEL.  A to na každý nový školní rok.
 • Výše úplaty (školného) je limitována Vyhláškou o předškolním vzdělávání.
 • Školné neplatí pětileté a starší děti, pro které je jejich předškolní vzdělávání povinné.
 • Ředitelka mateřské školy má povinnost osvobodit od úplaty ty děti, jejichž rodiče mají problémy s hmotným zajištěním rodiny dle § 6 odst. 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání.
 • Mimo tyto situace může ředitelka prominout platbu i v jiných případech podle svého uvážení (ustanovení § 123 odst. 4 školského zákona).
 • Úplata je splatná do 15. běžného měsíce na účet mateřské školy pod přiděleným variabilním symbolem dítěte.

 

(L) Definice podmínek, jestliže se v MŠ vzdělává dítě pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době

 • První dítě se vzdělává nejdéle od 7-12 hod. vč. přesnídávky a oběda.
 • Další dítě se vzdělává nejdříve od 12 do 17 hodin. Je-li další dítě přítomno v mateřské škole v době podávání oběda, stravuje se vždy s tím, že pro daný školní rok nebude překročen počet dětí pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e).

 

(M) Doplňková činnost školy

 • MŠ může pronajmout část svých prostor třetí osobě, neodpovídá za škodu, která osobám přítomným v době pronájmu vznikne.
 • MŠ má odpovědnost za to, že věci přenechané do nájmu jsou způsobilé k běžnému užití a že předmět nájmu nepřenechala nájemci ve stavu způsobilém užívání.
 • Se třetí osobou MŠ uzavírá nájemní smlouvu. Většinu práv a povinností sjednává libovolně dle vůle stran (např. zákaz používání spotřebičů nebo povinnost jejich kontroly před spuštěním apod. tak, aby byla v co největší míře MŠ zproštěna odpovědnosti.
 • Pro rodinné oslavy MŠ svoje prostory nepronajímá.
 • Za úrazy vzniklé z aktivity během pronájmu MŠ neodpovídá (nejde o vyučování ani přímou souvislost s ním).
 • MŠ odpovídá pouze za to, že prostor přenechaný k využití nájemci je způsobilý ke sjednanému účelu využití (pronájem pro kroužky dětí, vzdělávací semináře).

(N) Stravování a výdej stravy

 • Stravování, výdej stravy a další podmínky stravování dítěte v mateřské škole stanovuje Řád školní jídelny.
 • MŠ zohledňuje v režimových požadavcích nařízení Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a Krajské hygienické stanice.

 

 

zpět nahoru

IV. PRÁVA A POVINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 • Základní právo mateřské školy a současně i povinnost je zejména:

reagovat pouze na to chování a jednání dětí, které se odehrává na půdě mateřské školy, popřípadě má souvislost s poskytováním předškolního vzdělávání v mateřské škole.

 • Základní povinnosti mateřské školy:
 • Zajistit kvalitní výchovně-vzdělávací proces, rozvoj dítěte vč. dětí – cizinců s nedostatečnou znalostí českého jazyka, ve všech oblastech definovaných RVP PV pod vedením kvalifikovaných pedagogů a zajistit optimální podmínky pro to, aby proces mohl probíhat.
 • Mateřská škola nemá povinnost vzdělávat dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, pokud ředitel mateřské školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy, dětem je nařízena karanténa, není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, ale i z jiného důvodu, než je krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Mateřská škola zákonné zástupce informuje

– o potenciálních formách vzdělávání dítěte (synchronně on-line, asynchronně on-line, off-line),

– o právu zákonného zástupce na to, aby se v rámci komunikace s ním mateřská škola přizpůsobila jeho podmínkám,

– o domluvě mateřské školy a zákonného zástupce na konkrétním způsobu komunikace a lhůtách spolupráce bezprostředně před přechodem na vzdělávání dítěte distančním způsobem.

Domluvený komunikační kanál je mobilní aplikace LYFLE, která je optimálně jediným komunikačním kanálem, který škole i zákonnému zástupci usnadní vlastní komunikaci i orientaci ve sdělovaných informacích.

 • Povinnost mateřské školy jak zaměstnavatele podle 103 odst. 1 písm. l) zákoníku práce, je zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy – Zákon č. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
 • Předcházet šíření infekčních chorob, včetně covidu-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona č. 258/2000 Sb., (zákon o ochraně veřejného zdraví), ve znění pozdějších předpisů tím, že

 

 • Zajistí oddělení dítěte, které vykazuje příznaky infekčního onemocnění, od ostatních dětí a zajistí pro něj dohled zletilé osoby, která je v pracovně-právním vztahu s mateřskou školou.
 • Věnuje pozornost příznakům infekčního onemocnění u dětí (jako je například rýma, kašel, teplota, bolest kloubů, bolest hlavy atd).
 • Upozorní rodiče dítěte na výskyt příznaků onemocnění, kterým může být dítě a ostatní děti v kolektivu ohroženo.
 • Za akutní infekční onemocnění se považuje:
  • Virová rýma (tj. průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty).
  • Bakteriální rýma (tj. zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu) a top i bez zvýšené tělesné teploty.
  • Intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené tělesné teploty.
  • Onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži – plané neštovice, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo.
  • Průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. Školka dětem nemůže podávat dietní stravu, proto dítě, které nemá realimentovaný trávicí trakt na běžnou stravu nepřijme.
  • Zánět spojivek.
  • Zvýšená tělesná teplota nebo horečka.
 • Za parazitární onemocnění se považuje:
 • Pedikulóza (veš dětská). Dítě může mateřská škola přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid.
 • Roup dětský.
 • Dohled nad příznivým vývojem dítěte vůbec a nad naplňováním funkcí rodiny (ust. § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb.):
 • oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti nasvědčující tomu, že jde o děti vyžadující sociálně-právní ochranu, a to bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o takové skutečnosti dozví,
 • nebo jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti (například nedbají o řádnou výchovu dítěte, nepřihlásí dítě k povinné předškolní docházce nebo jinak zanedbávají své rodičovské povinnosti)
 • nebo jejichž rodiče nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti (záměrně vykonávají svá práva nikoli v nejlepším zájmu dítěte, ale k jeho újmě, například nedůvodně brání kontaktu dítěte s jeho vrstevníky nebo je podezření ze spáchání trestného činu).
 • Předcházet vzniku sociálně patologických jevů, které má škola uvedené ve svém „Minimálním preventivním programu“.
 • Ochraňovat osobnost v mateřské škole
 • Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace a o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského
  poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.
 • Nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je například rýma, kašel, teplota, bolest kloubů, bolest hlavy atd.), ale věnuje těmto příznakům pozornost.

 

Postup pedagogických pracovníků v případě informování zákonných zástupců dětí (při náhlém onemocnění, při úraze).

Mateřská škola má právo:

 • odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění a to ihned nebo kdykoli v průběhu dne,
 • oddělit dítě s příznaky infekčního onemocnění od kolektivu zdravých dětí a do doby než si zákonný zástupce vyzvedne dítě, zajistí pro dítě dohled zletilé fyzické osoby. Škola nemůže být nucena na sebe brát odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit.
 • Dítě je zákonným zástupcem nebo zletilou osobou odvedeno z mateřské školy do domácího léčení.
 • Zákonný zástupce konzultuje stav dítěte s ošetřujícím lékařem pro děti a dorost, který stanoví adekvátní léčbu.

Dítě přichází do mateřské školy až po úplném vyléčení

zpět nahoru

V. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANU PŘED SOCIÁLNĚ-PATALOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ, NÁSILÍ

           

Podmínky zajištění bezpečnosti ve třídách, společných prostorách, při pobytu venku či mimo budovu a pozemek mateřské školy

 • Mateřská škola poskytuje vzdělávání po celou dobu provozu, od převzetí do odevzdání dítěte, kdy také zajišťuje bezpečnost dětí. Nerozlišují se přestávky a nenastávají žádné časové úseky, kdy by mateřská škola bezpečnost nezajišťovala.
 • V mateřské škole je při zajišťování bezpečnosti významnější dohled.
 • Vedle dohledu věnuje mateřská škola pozornost také prostorovým a dalším opatřením – v budově nejsou žádné ostré hrany, okna jsou zabezpečena proti otevření a vypadnutí dětí atp.
 • Odpovědnost mateřské školy se řídí obecnou úpravou v občanském zákoníku. Mateřská škola tedy bude odpovědná, pokud se prokáže, že porušila svou povinnost zajišťovat bezpečnost.
 • Pouze v takovém případě pak mateřská škola bude hradit škodu, případně bude pojišťovna hradit pojistné. Stejně jako jiné druhy škol ani mateřská škola není povinna být pojištěna pro případ úrazu dítěte – pokud není pojištěna, hradí škodu přímo mateřská škola.
 • Odpovědnost mateřské školy obecně vyplývá z § 2910 občanského zákoníku ve spojení s § 29 odst. 2 školského zákona.

 

Zajištění bezpečnosti při příchodu do mateřské školy

 • Rodič či pověřený zástupce přicházejí hlavní brankou do areálu školy.
 • Z důvodu bezpečnosti děti s rodiči vcházejí do učebních pavilonů následovně:

– Děti ze zeleného a červeného vitamínku přicházejí chodníčkem školní zahradou ke vstupu do spodního učebního pavilonu.

– Děti ze žlutého a modrého vitamínku přicházejí hlavním vchodem do horního učebního pavilonu.

 • Spojovací koridor, kde jsou umístěny některé šatny dětí je z důvodu bezpečnosti monitorován kamerovým systémem a to pro případ „napadení a případnou identifikaci osob.“
 • Zákonný zástupce předá dítě do třídy přes videotelefon. Po ohlášení příchodu je otevřen zámek a rodič může vstoupit do třídy.
 • Ostatní osoby (zásobování, řemeslníci, návštěvy atp. přicházejí vchodem do hospodářského pavilonu po zazvonění u hlavní branky.
 • Při všech činnostech pedagogický pracovník dbá, aby byl obsah, intenzita a obtížnost přiměřené věku a individuálním schopnostem dítěte.
 • Pro rozvoji manuální zručnosti nebo při výtvarné výchově používáme pouze nástroje zvlášť upravené (např. nože, nůžky se zaoblenými hranami).

 

Zajištění bezpečnosti dětí při vzdělávání dětí

 • Při vzdělávání dětí dodržují pedagogové zásady a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanovuje platná školská a pracovně-právní legislativa a předpisy.
 • Děti jsou průběžně vedeny k bezpečnému chování, ale každodenní zápis poučení do třídní knihy se jeví vyloženě samoúčelným.
 • Písemné poučení, které se zaznamenává do přehledu výchovné práce, kde jsou děti jednoduchým způsobem poučeny o bezpečném chování se provádí na začátku školního roku, před prázdninami a v průběhu školního roku, před výletem nebo opuštěním objektu.

 

Před pohybovými činnostmi venku

 

 • Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí i s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky.

 

 • Před pohybovými činnostmi venku učitelka zkontroluje, zda jsou venkovní prostory pro tuto činnost připraveny, odstraní případné nebezpečné předměty nebo jiné zdroje nebezpečí, před využitím cvičebního nářadí a náčiní zkontroluje jeho bezpečnost a funkčnost.

 

Při pobytu dětí v místech mimo areál školy

 • Odchod dětí mimo areál školy vždy nahlásí učitelka ředitelce nebo vedoucí provozu (školnici).

 

 • Využíváme bezpečná místa, která pedagogický pracovník předem zkontroluje a případně odstraní nebezpečné předměty nebo jiné zdroje nebezpečí (např. ostré předměty).

 

 • Pobyt mimo školku zabezpečujeme dostatečným počtem pedagogických pracovníků, případně jiných zaměstnanců školy. Mimo areál školy je povolen počet dětí maximálně 20 pro jednu učitelku.

 

 • Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se řídíme pravidly silničního provozu, děti mají oblečeny „bezpečnostní vestičky“.

 

Podmínky při akcích mimo mateřskou školu a doprava pro mimoškolní akci

 • Organizace mimoškolních akcí (výletů) musí odpovídat požadavkům kladeným školním vzdělávacím programem a podmínkám zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ). (§29 odst. 2 školského zákona).
 • Mateřská škola zajišťuje bezpečnost po celou dobu výletu.
 • Mateřská škola jednoznačně určí, kdy a kde výlet začíná, kdy a kde výlet končí.
 • Pro shromáždění dětí před výletem je místem určení mateřská škola.
 • BOZ dětí je také zajištěna pomocí prokazatelného poučení zápisem v přehledu výchovné práce o pravidlech BOZ na výletě.
 • K zajištění BOZ dětí, je dobře vybavená lékárnička, která je na výletě k dispozici. Vybavení lékárničky bude odpovídat požadavkům daným přílohou č. 4 vyhlášky č. 106/2001 Sb., v platném znění.
 • Dítě se účastní školního výletu na základě přihlášky podanou zákonným zástupcem dítěte.
 • Posudek o zdravotní způsobilosti je uveden v potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte při přijímání dítěte do mateřské školy.
 • Jestliže škola v rámci výletu zajišťuje také stravování, postupuje v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 školského zákona a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. To znamená, že zajišťuje stravování „u jiné osoby poskytující stravovací služby“ (v jiném stravovacím zařízení, než je školní jídelna). I v tomto případě však musí být dodrženy stravovací normy stanovené vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění.
 • Pojištění dětí podle občanského zákoníku.

Doprava pro mimoškolní akci

 • Při výběru vhodného dopravního prostředku pro mimoškolní akci mateřská škola zohledňuje několik faktorů jako např. cena či přepravní kapacitu.

Městská hromadná doprava

 • Jestliže se jedná o nejvýhodnější způsob přepravy na místo akce, škola se dopředu s dopravcem domluví, kterými spoji je přesun plánován. Tím se předejde případnému zahlcení spoje, které jsou mnohdy vypravovány podle obvyklé vytíženosti linky. V případech, kdy je to možné, škola rozdělí účastníky do více menších skupin (to však zvyšuje nároky na počet dohlížejících osob).

Vlak

 • Mateřská škola objednávku a rezervaci míst učiní s dostatečným předstihem. Tu je dobré provést 60 dní před dnem odjezdu, neboť v tu dobu se spouští rezervační systém pro daný spoj. Je vhodnější rezervaci vytvořit přímo u pokladní přepážky, jelikož se samotná platba musí provést vždy pouze na přepážce, a to nejpozději 48 hodin před odjezdem vlaku. České dráhy v současné době rozlišují dva druhy skupinové jízdenky podle počtu přepravovaných osob, a to následovně[1]:
 1. skupina od 2 do 19 osob
 • jízdní doklad není potřeba objednávat předem, ale je výhodnější objednávku s předstihem udělat proto, aby děti byly pokud možno maximálně v jednom vagónu vlakové soupravy,
 • první cestující zaplatí celé jízdné (Flexi základní jízdné),
 • druhý cestující má slevu 25 %,
 • třetí a každý další cestující má slevu 40 %,
 • jeden společný jízdní doklad pro všechny cestující,
 • bez nutnosti předložení slevových průkazů (nárok na slevu se nijak neprokazuje, rozhoduje pouze počet spolucestujících a věk nehraje roli),
 • platí ve všech vlacích ve 2. třídě;
 1. skupina od 20 osob
 • cestu skupiny od 20 osob je potřeba objednat předem, nejpozději 72 hodin před jízdou,
 • sleva 50 % pro každého cestujícího,
 • při objednání cesty s dostatečným časovým předstihem zajistí dopravce pro každý vlak, ve kterém ujedete minimálně 15 km, zdarma místenky,
 • platí bezplatná rezervace místa pro kola do vyčerpání kapacity v pravidelně řazených vozech,
 • dojde-li k vyčerpání kapacity vlaku a je-li to technicky možné, vyhradí místa v posilovém voze (toto je však zpoplatněno).

Přestupy mezi spoji

 • Mateřská škola musí zajistit bezpečnost dětí, které je vhodné dostatečně poučit a seznámit s tím, co dělat v případě, že se na nádraží
 • Další komplikaci může způsobit více poskytovatelů dopravy na plánované trase, kteří mohou mít odlišné podmínky pro přepravu. Je proto nezbytné, aby si vedoucí akce zjistil i tyto náležitosti.

Autobus

 • V případě větších skupin účastníků akce mateřská škola dojedná individuální autobusovou přepravu (např. odpadají přestupy mezi linkami), a ověří u dopravce, zda jsou autobusy vybaveny bezpečnostními pásy.

Informace o požadavcích vyplývajících z dalších právních předpisů

 • Kouření v celém areálu, používání omamných látek je v celém areálu a při všech činnostech v mateřské škole je zakázáno. ( 106 odst. 4 písm. e) ZP.)

Mimořádná opatření, krizová opatření

 • Ředitel školy je v případě závazných informací orgánů OVZ (vláda, MZdr, hygienické stanice) odpovědný za jejich realizaci ve škole, není však odpovědný za jejich obsah.
 • Úlohou ředitele školy není informovat ostatní o přesném obsahu krizových opatření či nařízených mimořádných opatřeních, jeho úlohou je tato opatření zajistit.
 • Podle druhu stavu, běžného či krizového, ředitelka školy identifikuje, které dokumenty bude používat:

 

 • Pokud není vyhlášen žádný krizový stav, pracují s nařízenými mimořádnými opatřeními příslušných hygienických stanic, a pokud nařídilo mimořádná opatření i MZdr, pak pracují i s nimi.

 

 • Pokud je vyhlášen některý z krizových stavů, pak primárně pracuje s krizovými opatřeními vlády a následně s nařízenými mimořádnými opatřeními příslušných hygienických stanic.

 

 • Jakékoli další informace (nejrůznější metodiky, doporučení či manuály), které nevydaly orgány OVZ, mají jen orientační charakter. Nezávazné informace je proto možné využít především jako vodítko, nikoli jako původní, rozhodující zdroj informací.

 

 • Pro mateřské školy a jejich děti a pro jejich rodiče a pro pracovníky škol  platí vše, co platí pro běžnou populaci. Pokud jsou některá opatření určena přímo mateřským školám, pak je to v nich výslovně uvedeno.

 

 • Jestliže ředitel školy zjistí, že je v dané konkrétní situaci potřebné přijmout i další opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti, učiní tak pokynem, (např. pokynem mít zakrytá ústa a nos „rouškou“, a děti (i další dotčené) s ním seznámí).

 

 • Tím, že jde o režim pokynu, nikoli nastavení práv a povinností ve školním řádu, není ředitelka školy povinna tento pokyn odůvodňovat.

 

 • Při stanovení tohoto kroku (pokynu) ředitelka současně nesmí snížit úroveň povinností, které má zajistit. Respektuje nařízení celostátní, tak místní.

zpět nahoru

VI. SYSTÉM MEDIKACE, ZDRAVOTNICKÝCH ÚKONŮ A ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Chronická onemocnění u dítěte

 • Pokud má dítě chronické onemocnění:
  • Alergie a z toho vyplývající alergická rýma, kašel a zánět spojivek, je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa).
  • Za alergickou rýmu je považována rýma bílá, průhledná.
  • Zabarvená rýma je považována za infekční a dítě bude odesláno do domácího léčení.
 • Mezi další chronická onemocnění, která jsou nutná doložit lékařským potvrzením je:
  • Astma bronchiale.

 

Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole a poskytování ošetřovatelského výkonu

 • Mateřská škola nemá povinnost dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky vč. poskytování ošetřovatelského výkonu
 • Pedagogický pracovník není ze zákona o zdravotních službách zdravotním pracovníkem, který má k tomu oprávnění
 • V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, je nutné písemně mateřskou školu požádat a doložit potřebnost zprávou od lékaře
 • V případě kladného vyřízení žádosti je rodič povinen se osobně dostavit a sepsat na místě „Protokol o podávání léků s pedagogy, kteří souhlasí, že lék, v případě neodkladné situace, dítěti podají.
 • Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám.
 • Obdobný způsob se uplatňuje pro provedení ošetřovatelského výkonu v době pobytu dítěte v mateřské škole, kdy jinak tuto péči provádí rodič v domácím prostředí, a to na základě dohody s rodiči dítěte.
 • Je na odpovědnosti každého pedagogického pracovníka, a to včetně odpovědnosti za případné zdraví dítěte v případě např. chybného podání léku (opomenutí, záměna) nebo provedení výkonu.
 • V žádném případě nelze výše uvedené jednání na pedagogických pracovnících vynucovat ať už ze strany mateřské školy nebo ze strany rodičů.
 • Mateřská škola je však povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu (155) a řízením se pokynů operátora, který je pro tyto případy vyškolen.

 

Plánované pravidelně se opakující zdravotní výkony v prostředí mateřské školy

 • Mateřské škole je umožněno poskytovat zdravotní služby poskytovatelem zdravotnických služeb dětem, které sami nedokáží provést zdravotní výkon.
 • Mateřská škola sama zdravotnického pracovníka nezajišťuje, pouze mu musí umožnit poskytování zdravotních služeb v prostorách mateřské školy. Rozšiřuje tím vlastní sociální prostředí pacienta/dítěte.
 • Jedná se o plánované pravidelně se opakující zdravotní výkony, které dítě nezvládne samo, a které nelze zajistit v době, kdy je dítě v mateřské škole.

 

Postup, že dítě nedokáže provést zdravotní výkon:

 • Zákonný zástupce požádá PLDD, u kterého je dítě registrováno, o indikaci domácí péče.
 • Po indikaci PLDD osloví zákonný zástupce poskytovatele zdravotních služeb (poskytovatel domácí péče).
 • Seznam poskytovatelů domácí péče naleznou v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb nebo se mohou oslovit zdravotní pojišťovnou, u které dítě pojištěno, nebo poskytovatele zdravotních služeb na základě doporučení PLDD.
 • Vybavení místnosti v mateřské škole není dáno legislativou, ale je doporučeno hlavně zajištění soukromí dítěte.
 • Poskytovatel domácí péče si do školky přinese pomůcky pro provedení výkonu a odnese vzniklý infekční odpad.

Příklady zdravotních výkonů, které typicky může zajistit poskytovatel domácí péče:

 • Chronická medikace jejíž podání je nutné v krátkých časových intervalech (např. po 4 hodinách).
 • Pravidelná kontrola hladiny cukru v krvi (glykémie)
 • Pravidelná aplikace inzulinu.
 • Výměna stomické pomůcky, pravidelné odsátí z tracheostomie,
 • Podání stravy cestou perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG).

zpět nahoru

VII. POSTUP PŘI REALIZACI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ U DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 

 1. Podpora a možnost poskytování podpůrných opatření, možnost poskytování poradenské pomoci

 

 • Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.
 • Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte.
 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

Zahájení poskytování podpůrných opatření prvního stupně

 • Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje mateřská škola i bez doporučení školského poradenského zařízení.

 

V průběhu měsíce září – 15. říjen

Předcházející právní jednání, činnost nebo událost Následující právní jednání, činnost nebo událost Související dokumentace Právní předpis
vyhodnocení výsledků vzdělávání dítěte pedagogem vyhodnocení poskytování podpůrných opatření prvního stupně nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PLPP, jiný interní dokument o poskytování podpůrných opatření prvního stupně § 10 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 

Zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně

V průběhu měsíce září – 15. říjen

Předcházející právní jednání, činnost nebo událost Následující právní jednání, činnost nebo událost Související dokumentace Právní předpis
udělení informovaného souhlasu s poskytováním podpůrných opatření vyhodnocení poskytování podpůrných opatření ve stanovené lhůtě IVP nebo jiný interní dokument zaznamenávající poskytování podpůrných opatření § 16 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 

 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Mateřská škola může místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání s příslušným školským poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte jiné podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte.
 • Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte.
 • Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane mateřská škola používat po projednání se zákonným zástupcem dítěte, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné.

Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, které nemůže vnímat řeč sluchem nebo využívá prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace (naše MŠ tato PO neposkytuje)

 • Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, které nemůže vnímat řeč sluchem, se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému neslyšících a hluchoslepých osob, který odpovídá potřebám dítěte. Využívá-li škola zařízení tlumočníka českého znakového jazyka, zajistí, aby jeho činnost vykonávala osoba, která prokáže vzdělání, nebo praxi a vzdělání, jimiž získala znalost českého znakového jazyka na úrovni rodilého mluvčího a tlumočnické dovednosti na úrovni umožňující plnohodnotné vzdělávání dítěte.
 • Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, které při komunikaci využívá prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá potřebám dítěte.

Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením (naše MŠ tato PO neposkytuje)

 • Pro děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat školy nebo ve školách třídy. Zařadit do takové školy nebo třídy lze pouze dítě, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření podle odstavce 2 nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte.
 • Ke zřízení třídy, podle odstavce 9 je v případě škol zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě ostatních škol souhlas krajského úřadu.

Vyhodnocení poskytování podpůrných opatření prvního, druhého až pátého stupně

Průběžné vyhodnocení poskytování podpůrných opatření

Předcházející právní jednání, činnost nebo událost Následující právní jednání, činnost nebo událost Související dokumentace Právní předpis
poskytování podpůrných opatření prvního stupně,

 

druhého až pátého stupně

aktualizace poskytování podpůrných opatření prvního stupně; pokud nepostačuje vzdělávání podle plánu pedagogické podpory, škola doporučí vyšetření v PPP nebo SPC
pokud škola shledá, že podpůrná opatření druhého až pátého stupně nejsou dostačující, nevedou k naplňování vzdělávacích možností žáka nebo již nejsou potřebná, doporučí vyšetření žáka v PPP nebo SPC
plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán § 10 odst. 5, § 16 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 

 

Poskytování poradenské pomoci

 

(1) Školské poradenské zařízení poskytne poradenskou pomoc dítěti/zákonnému zástupci dítěte na základě jeho žádosti nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu.

(2) Vyžaduje-li to zájem dítěte, doporučí škola jeho zákonnému zástupci, aby vyhledal pomoc školského poradenského zařízení. Škola spolupracuje před přiznáním podpůrného opatření dítěti, se školským poradenským zařízením, se zřizovatelem, lékařem a orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

(3) Výsledkem poradenské pomoci školského poradenského zařízení jsou zejména zpráva a doporučení. Ve zprávě školské poradenské zařízení uvede skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření. V doporučení uvede závěry vyšetření a podpůrná opatření druhého až pátého stupně, která odpovídají zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte a to včetně možných kombinací a variant podpůrných opatření a způsobu a pravidel jejich použití při vzdělávání.

(4) Školské poradenské zařízení poskytuje zprávu a doporučení tomu, komu je poskytována poradenská pomoc; škole, v níž se dítě vzdělává, poskytuje pouze doporučení. Školské poradenské zařízení poskytne vydané doporučení také orgánu veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci dítěte i povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení. Nejedná-li se o případ podle věty druhé, školské poradenské zařízení poskytne vydané doporučení také orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pokud je o to orgán sociálně-právní ochrany dětí písemně požádá.

(5) Pokud má zákonný zástupce dítěte pochybnosti o tom, že škola postupuje v souladu s doporučením školského poradenského zařízení, může řediteli školy navrhnout, aby s ním případ projednal za účasti pověřeného zaměstnance příslušného školského poradenského zařízení, a ředitel je povinen jednání bez zbytečného odkladu svolat.

(6) Projednáním podle odstavce 5 není dotčeno právo zákonného zástupce dítěte podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 6.

 

Za spolupráci se školským poradenským zařízením (PPP, SPC) v souvislosti s doporučením podpůrných opatření odpovídá ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník.

 

 1. Postup MŠ při odmítání součinnosti ze strany zákonného zástupce při procesu přiznání podpůrných opatření

 

 1. Základní kroky vyplývající z § 16 b zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákona), v platném znění

Revize

 • (1) Zákonný zástupce dítěte může do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu nebo doporučení školského poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou a pověřenou ministerstvem prováděním revizí o jejich revizi. O revizi doporučení může požádat také škola, školské zařízení nebo orgán veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení, do 30 dnů ode dne, kdy doporučení obdržely, a Česká školní inspekce.
 • (2) Právnická osoba podle odstavce 1 posoudí žádost o revizi a zprávu nebo doporučení, a je-li to nezbytné k naplnění účelu revize, prověří se souhlasem zákonného zástupce dítěte vzdělávací potřeby a možnosti dítěte. Právnická osoba podle odstavce 1 zajistí, aby prověřování bylo prováděno v místě sídla školského poradenského zařízení, které vydalo zprávu nebo doporučení. Toto školské poradenské zařízení je povinno poskytnout součinnost při prověřování vzdělávacích potřeb a možností podle věty první.
 • (3) O výsledku posouzení vydá právnická osoba podle odstavce 1 do 60 dnů od obdržení žádosti revizní zprávu, která může obsahovat i novou zprávu nebo doporučení podpůrných opatření a v takovém případě nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení. Revizní zpráva se zasílá zákonnému zástupci, příslušnému školskému poradenskému zařízení, a s vyloučením údajů, které jsou pouze obsahem zprávy podle § 16a odst. 3, také škole nebo školskému zařízení. V případě, že orgán sociálně-právní ochrany dětí žádal školské poradenské zařízení podle § 16a odst. 4 o poskytnutí doporučení, zašle školské poradenské zařízení tomuto orgánu také revizní zprávu v rozsahu týkajícím se poskytnutého doporučení.

(4) Do vydání revizní zprávy, která nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení, se postupuje podle původního doporučení a zprávy vydaných školským poradenským zařízením.

zpět nahoru

VIII. PODMÍNKY REALIZACE POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Podmínka přijetí uchazečů k povinnému předškolnímu vzdělávání

 • pouze ve vztahu ke skupině uchazečů o povinné předškolní vzdělávání (viz níže), nemusí zákonný zástupce doložit, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, resp. že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 Povinnost předškolního vzdělávání

 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od pěti let věku (§ 34 odst. 1 školského zákona).
 • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 • Plnění povinného předškolního vzdělávání pro své dítě musí zajistit jeho zákonný zástupce tím, že přihlásí dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
 • Vzdělávání je pro předškolní děti poskytováno bezúplatně.
 • V případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 5 000 Kč.
 • Dítě je přijato a vzdělává se v MŠ Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, pokud má trvalé bydliště v Městské části Praha 4, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5 ŠZ.
 • Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel spádové školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli Mateřské školy Na Chodovci.
 • Podle uvedeného pravidla oznámí ředitel školy pouze děti, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání.
 • Při zápisu k předškolnímu vzdělávání a tedy i k povinnému předškolnímu vzdělávání spolupracuje ředitelka školy s obecním úřadem.
 • Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí uvedených v § 34 odst. 3. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.
 • Po přijetí dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání tuto zákonnou povinnost dítě plní do konce školního roku.

Jiné způsoby plnění povinností předškolního vzdělávání:

 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 1. nebo 3. způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit v den sběru přihlášek, popřípadě nejpozději do konce měsíce května v daném roce.
 • Více informací vám rádi poskytnou přímo ředitelé mateřských škol.

Individuální vzdělávání dítěte

 • Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování dovedností v jednotlivých oblastech, které určuje „Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.“
 • Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup.
 • Termíny ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech jsou následující:
 • řádný termín: první týden v listopadu
 • náhradní termín: první týden v prosinci
 • Konkrétní termíny ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech jsou zákonnému zástupci dítěte sděleny nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení.
 • Způsob ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech: úroveň osvojování očekávaných výstupů zjišťuje učitelka mateřské školy v mateřské škole v průběhu dopoledne kdy dítěti je zadáván diagnostický nástroj iSophi (ověření školní připravenosti) po dobu 30 minut.
 • Při ověřování úrovně očekávaných výstupů může být přítomen zákonný zástupce dítěte).

Vzdělávání distančním způsobem podle § 184a) ŠZ

Z důvodů krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné:

 • mateřská škola povinně zajistí vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku, probíhá především on-line aplikací LYFLE – zasíláním souborů, pracovních listů, úkolů a doporučení směřující k rozvíjení kompetencí potřebných pro vstup do základní školy, v případě zpětné vazby rovněž on line přikládáním souborů či fotografií výsledků vzdělávání.

zpět nahoru

IX. SYSTÉM HODNOCENÍ DĚTÍ (z hlediska procesu učení)

Při vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole, využíváme principy formativního hodnocení:

 

 • Vytváříme atmosféru důvěry a bezpečí, ve které hodnotíme snahu dítěte, nikoliv dokonalý výsledek. Děti se pak pokoušejí o náročnější činnosti.

 

 • Na místo inteligence nebo talentu se zaměřujeme na píli, pokrok, růst, vytrvalost, zájem a posun.

 

 • U dětí posilujeme zdravé sebevědomí také tím, že se učí, že k životu patří chyby, které je mohou posunout dál a budou mít radost z nových znalostí. Pokud při nějaké činnosti již dítě nedělá chyby, znamená to, že tu činnost již ovládá.

 

 • Cílem efektivní zpětné vazby by mělo být zdravě sebevědomé dítě s růstovým nastavením mysli, které si řekne, že když nevypočítalo příklad, bude se příště víc snažit nebo se ještě musí něco doučit.
 • Společně s dětmi plánujeme, co se bude dít i co se potřebujeme k tomu naučit.

 

 • Respektujeme potřebu různorodosti vzdělávacích cest dětí – někdo lépe vnímá zrakem, jiný si věci potřebuje více ohmatat.

 

 • Zjišťujeme průběžně, jak dítě ve svém vzdělávání postupuje (pedagogická diagnostika), v čem se zdokonaluje či v čem stagnuje. Hodnotíme přitom jeho individuální pokroky – tedy srovnáváme jen dítě samotné (Vidím, že už máš správně zapnuté všechny knoflíky u košile. Vzpomínám si, že ještě před Vánoci ti to takhle pěkně nešlo. To je výborné!).

 

 • Při vytváření nových poznatků nejdříve zjišťujeme, co dítě již o problematice ví. Ptáme se na jeho názor, pokoušíme se o vysvětlení (např. technika náhodného výběru dotázaných).

 

 • Průběžně poskytujeme dětem zpětnou vazbu – popisujeme, čeho jsme si všimli, co by bylo ještě třeba zlepšit.

 

 • Na vlastním hodnocení se podílejí i děti (například do osobního portfolia si vyberou, kterou ze svých prací tam vloží, protože se jim nejvíce povedla, využíváme různých aktivit typu „Už umím… a ještě bych se chtěl naučit…).

 

 • Při formativním hodnocení používáme v mateřské škole řadu technik. Blíže viz náš Školní vzdělávací program „Vitamíny.“

 

zpět nahoru

X. SYSTÉM HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Hodnocení a vyhodnocování (evaluace) probíhá na úrovni školy a na úrovni tříd. Na úrovni školy hodnotíme především podmínky MŠ, plnění cílů a záměrů ŠVP a práce pedagogického sboru. Na úrovni třídy provádí pedagog evaluaci školních témat, hodnocení třídy, hodnocení jednotlivých dětí a hodnocení sama sebe.

 

Evaluace průběhu vzdělávání se zaměřuje na hodnocení vzdělávacího procesu, používání metod a forem práce, uplatňování nových poznatků a zkušeností, naplňování cílů a záměrů ŠVP. Probíhá jedenkrát ročně a k evaluaci se využívá vzájemných hospitací, konzultací pedagogů, hospitací ředitele či zástupce, dotazníků a pedagogických porad.

 

Evaluace uplatňování nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního vzdělávacího procesu a ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu probíhá pomocí dotazníků, na pedagogických poradách, konzultacemi a sledováním během školního roku dle potřeby.

 

Evaluace personálních podmínek

Cílem je zhodnocení personálních podmínek nutných při naplňování cílů RVP. Hodnotíme kvalifikovanost pedagogického týmu, využívání DVPP při naplňování stanovených cílů, počty dětí vzhledem k počtu provozních zaměstnanců. Probíhá jedenkrát ročně.

Využívá se kontrolní činnost, hospitace, pedagogické a provozní porady, průběžné vzdělávání pedagogů.

 

Evaluace materiálních podmínek

Zhodnocení materiálních podmínek školy vzhledem k záměrům ŠVP. Týká se vybavení tříd, zahrady a dětského hřiště, technického stavu budovy. Využívá se záznamů z pedagogických a provozních porad, kontrolní činnosti. Provádí všechny pracovnice dle místa svého působení.

 

Evaluace ekonomických podmínek

Hodnocení v oblasti ekonomiky školy, čerpání rozpočtu, mzdových nákladů, efektivnosti hospodaření. Provádí se dle směrnice ředitele školy, pomocí tabulek, rozborů, konzultací na pedagogických a provozních poradách. Provádí ředitel a ekonom školy dle kompetencí.

 

Evaluace organizačních podmínek školy

Zhodnocení vhodnosti a účelnosti organizace a režimového uspořádání vzhledem k záměrům ŠVP. Využívá se kontrolní činnosti, hospitací, záznamů z pedagogických a provozních porad. Provádí všichni pracovníci MŠ a ředitel školy.

 

Evaluace spolupráce s rodinou

Cílem je zhodnocení naplnění zvolených forem, metod spolupráce při plnění těchto záměrů v oblasti ŠVP. Využívá se fotodokumentace, webu školy, rozhovorů s rodiči, dotazníků, pedagogických a provozních porad. Podílí se všechny pedagogické pracovnice MŠ.

 

Evaluace spolupráce se ZŠ a další veřejností

Vyhodnocuje se kvalita a účelnost zvolených metod spolupráce ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP. Využívá se záznamů, fotodokumentace, konzultací, návštěv, výstav, článků do místního tisku.

zpět nahoru

XI. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MŠ ZE STRANY DĚTÍ, ZAMĚSTNANCŮ MŠ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

 • Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v mateřské škole všichni pracovníci dbají, aby děti šetrně zacházely s učebními pomůckami, hračkami a dalším materiálem a nepoškozovaly majetek školy.
 • Pokud si děti přinášejí do mateřské školy vlastní hračku, pedagogičtí pracovníci neodpovídají za její poškození.
 • V případě, že je dítěti poskytnuto zařízení, pomůcka určená ke vzdělávání dítěte v době vzdělávání distančním způsobem, jsou podmínky nakládání s uvedeným majetkem školy ze strany dítěte sjednány ve smlouvě o výpůjčce uzavřené se zákonným zástupcem dítěte.

 

PaedDr. Miloslava Makovičková, ředitelka mateřské školy Na Chodovci

Jednotlivé části ke stažení:

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky

2. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

3. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

4. Práva a povinnosti mateřské školy

5. Podmínky zajištění bezepčnosti a ochrany zdraví dětí

6. Systém medikace a zdravotnických úkonů v mateřské škole

7. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

8. Podmínky realizace povinného předškolního vzdělávání

9. Systém hodnocení dětí

10. Systém hodnocení mateřské školy

11. Podmínky zacházení s majetkem mateřské školy

Dodatky:

Obsahový koncept školního řádu

Dodatek č.1 ŠŘ Odškodnění úrazu dítěte