Třída „Žlutý vitamínek

školní rok 2021/2022

telefon: 272 760 835

Učitelky:  Blanka Škubová, třídní a uvádějící učitelka do praxe, logopedická asistentka, práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem

                 Michaela Němečková, začínající učitelka ( od 1.9. 2021)

 

Provoz třídy: 7:00 – 17:00 hod.

  • do 28 dětí po dovršení 3 let a děti 4 až 5 leté
  • adaptace na nové prostředí probíhá zpravidla u několika dětí, které přicházejí poprvé do školky. Probíhá obvykle rychleji.
  • děti již mají zažitý pravidelný režim, toto poskytuje více možností věnovat se činnostem, které děti obohacují a přispívají tak k jejich rozvoji – manuální, rozumové, výtvarné činnosti, pracovní činnosti (např. stříhání nůžkami)
  • na děti jsou již kladeny vyšší nároky týkající se sebeobsluhy – ke konci školního roku děti zvládají zapnutí bundy, uvázání uzlíku na botě, od poloviny školního roku se postupně učí jíst příborem
  • zhledem k větší fyzické zdatnosti se mohou děti účastnit delší vycházky
  • řízené a neřízené činnosti jsou střídány; dostatek spontánních činností mají děti v průběhu dopoledních her a pobytu venku, řízené činnosti slouží především k pohybovým aktivitám, společnému povídání
  • aktivity probíhají již ve skupinkách, tak aby se děti postupně seznamovaly s různými formami spolupráce, učily se poznávat druhé, jejich potřeby, zájmy a vzájemně komunikovat
  • uplatňují se především metody krátkých rozhovorů, vyprávění, dramatizační hry, manipulační hry a počátky experimentování
  • zájmové kroužky probíhají zásadně v odpoledních hodinách a to podle nabídky pořádajících organizací, zájmů rodičů a prostorových podmínek školky, která pro tyto zájmové aktivity prostory školky pronajímá.