Třída „Žlutý vitamínek

školní rok 2023/2024

telefon: 272 760 835

Učitelky:  Blanka Škubová, logopedická asistentka,

                 Olga Čermáková

Provoz třídy: 7:00 – 17:00 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:00 – 12:15

  • zapsáno 28 dětí 4 až 5 letých
  • adaptace na nové prostředí probíhá zpravidla u několika dětí, které přicházejí poprvé do školky. Probíhá obvykle rychleji.
  • děti již mají zažitý pravidelný režim, toto poskytuje více možností věnovat se činnostem, které děti obohacují a přispívají tak k jejich rozvoji – manuální, rozumové, výtvarné činnosti, pracovní činnosti (např. stříhání nůžkami)
  • na děti jsou již kladeny vyšší nároky týkající se sebeobsluhy – ke konci školního roku děti zvládají zapnutí bundy, uvázání uzlíku na botě, od poloviny školního roku se postupně učí jíst příborem
  • zhledem k větší fyzické zdatnosti se mohou děti účastnit delší vycházky
  • řízené a neřízené činnosti jsou střídány; dostatek spontánních činností mají děti v průběhu dopoledních her a pobytu venku, řízené činnosti slouží především k pohybovým aktivitám, společnému povídání
  • aktivity probíhají již ve skupinkách, tak aby se děti postupně seznamovaly s různými formami spolupráce, učily se poznávat druhé, jejich potřeby, zájmy a vzájemně komunikovat
  • uplatňují se především metody krátkých rozhovorů, vyprávění, dramatizační hry, manipulační hry a počátky experimentování