Platby rodičů v mateřské škole

Vážení rodiče, pokud jste zapomněli VS dítěte nutný k identifikaci plateb za školku, napište na LYFLE ředitelce MŠ.

Rodič je povinen zajistit si včas termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržovat.

Školné na školní rok 2023/2024 je stanoveno od 1.9. 2023 do 30.06. 2024 ve výši 955,00 Kč.

Školné na prázdninový provoz v MŠ na Chodovci od 29.7. 2024 do 9.8. 2024 ve výši 434,00 Kč (jednotná výše).

Účet MŠ pro platbu školného 0068739389/0800, při platbě uveďte variabilní symbol dítěte.

 

Termíny k úhradě za školné : 15. 9., 15. 10., 15. 11., 15. 12.,15.1.,15.2.,15.3.,15.4.,15.5.,15.6.

Termín k úhradě školného na prázdninový provoz v MŠ Na Chodovci: 15.7. 2024

 

Způsob úhrady a termíny splatnosti za školné:

-bezhotovostním převodem – měsíční trvalé či jednorázové příkazy se splatností do 15. dne v měsíci

-je možné uhradit i několik plateb najednou.

!Školné neplatí děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem PŠD!

Osvobození od úplaty školného má:

 • zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi
 • dítě v pěstounské péči

Snížení úplaty:

+ v případě omezení nebo přerušení provozu v daném měsíci delší než 5 vyučovacích dnů, rozhodnutím ředitele školy, se o tyto dny snižuje poměrná část z úplaty (§ 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

+ v případě omezení nebo přerušení provozu v daném měsíci delší než 5 vyučovacích dní, které je důsledkem i omezení či přerušení provozu “ podle jiného právního předpisu“ ( vyhláška č. 423/2020 Sb., kterou se mění vyhlášky v oblasti školství, která nabyla účinnosti 23.10.2020), tzn. subjektem odlišným od ředitele školy, se o tyto dny snižuje poměrná část z úplaty.

Prominutí školného:

+ je možné, pokud nebude dítě docházet do MŠ v době hlavních prázdnin ani jeden den.

Stravné dětí

Stravné se hradí formou zálohy na stravné od 4.9. 2023

ve výši 1.200,– Kč/měsíc.

 

Děti od 3 do 6 let: 59,00 Kč celodenní stravné          47,00 Kč polodenní (bez odpoledsní svačiny)– po včasném odhlášení

Způsob úhrady a termíny splatnosti za stravné:

-bezhotovostním převodem – měsíční trvalé či jednorázové příkazy se splatností do 25. předcházejícího měsíce

-je možné uhradit i několik plateb najednou.

-účet školní jídelny  35-0068739389/0800 uveďte variabilní symbol dítěte

 

Termíny plateb zálohy stravné: 25. 8., 25. 9., 25. 10., 25. 11., 25. 12., 25. 01., 25. 02., 25. 03., 25. 04., 25. 05.

Vyúčtování přeplatků za školní rok je provedeno ročnš po ukončení letního prázdninového provozu.

Příspěvek rodičů na společné kulturně výchovné akce dětí

Příspěvky na kulturně výchovné akce, výlety apod., které jsou součástí vzdělávacího programu školy, hradí rodiče formou jednorázového příspěvku do fondu rodičů.

za 1. pololetí 600,– Kč nebo jednorázově za celý školní rok 1.200,– Kč poukazujte na účet MŠ 0068739389/0800 uveďte variabilní symbol dítěte – splatnost do 15. října/15. února.

 

Příspěvek rodičů na případné individuálně sjednané akce, které si nad rámec školních akcí organizuje jednotlivá třída a jsou součástí ŠVPPV.

Výše příspěvku se stanoví podle rozpočtu akce. Hradí se ve výši do 200,– Kč v hotovosti oproti příjmovému dokladu, je zaúčtována do pokladny školy a v účetnictví rovněž vedena pod analytickým účtem. Vyšší částka se hradí bezhotovostně.

 

Platby za mimoškolní zájmové aktivity dětí

Platby za tyto činnosti hradí rodiče přímo externím pořádajícím organizacím podle jejich podmínek.

 

_______________________________________________________________

Sazebník úhrad

V souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování inforamcí podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je povinný subjekt oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s:

 • pořízením kopiií,
 • opatřením technických nosičů dat,
 • odesláním informací žadateli,
 • mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací.

1. Materiálové náklady (v Kč)

Náklady na černobílé kopírování

 • formát A4 jednostranný 2,00
 • formár A4 oboustranný 2,50

Náklady na černobílý tisk 2,00

 • formát A4 jednostranný 2,50
 • formát A4 oboustranný

Náklady na barevné kopírování a tisk Tvoří 3násobek ceny za černobílé kopírování a tisk

 • Náklady na skenování
 • formát A4 jednostranný 2,00

Náklady na opatření technických nosičů dat

 • CD-R, DVD-R dle pořizovacích nákladů

2. Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby

 • Listovní zásilky na dobírku/doporučeně dle platných ceníků České pošty
 • Balíkové zásilky na dobírku/doporučeně dle platných ceníků České pošty

 

 • ostatní dle platných ceníků České pošty

3. Osobní náklady

Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Hodinová sazba odvozená z nákladů na platy, za 1 hodinu a každou další započatou hodinu (celkem počet hodin všech zaměstnanců, kteří se na vyhledávání informací podíleli). 350,- Kč/hod.

Náklady do výše 100 Kč na jednu žádost nebudou účtovány.