Platby rodičů v mateřské škole

Vážení rodiče, pokud jste zapomněli VS dítěte nutný k identifikaci plateb za školku, paní učitelka vám ho sdělí.

Děkujeme vám za včasné platby nutných k zajištění provozu školky.

 

Školné školní rok 2020/2021

Jednotná výše za sjednanou celodenní docházku pro školní rok 2020/2021 je stanovena ve výši  960,– Kč/měsíc.

Školné nehradí děti, které plní v daném školním roce povinnou předškolní docházku, vč. dětí s odloženou ŠD.

Způsob úhrady a termíny splatnosti za školné

Bezhotovostním převodem – měsíční trvalé či jednorázové příkazy.

Je možné uhradit i několik plateb najednou.

Školné poukazujte na účet MŠ 0068739389/0800 uveďte variabilní symbol dítěte – splatnost do 15. dne v měsíci

Termíny plateb za školné : 15. 9., 15. 10., 15. 11., 15. 12., 15. 01., 15. 02., 15. 03., 15. 04., 15. 05., 15. 06.

 

Stravné dětí

Stravné se hradí formou zálohy ve výši 950,– Kč/měsíc.

Z důvodu zvýšení cen potravin navyšujeme od 1. 9. 2020 platby za stravné dítěte v MŠ:
Děti od 3 do 6 let: 45,00 Kč celodenní stravné
Děti od dovršení 7 let: 47,00 celodenní stravné.

Děti od 3 do 6 let: 39,00 Kč polodenní stravné (bez odpolední svačiny)
Děti od dovršení 7 let: 41,00 Kč polodenní stravné (bez odpolední svačiny).

Způsob úhrady a termíny splatnosti za stravné

Bezhotovostním převodem – měsíční trvalé či jednorázové příkazy.

Je možné uhradit i několik plateb najednou.

Zálohy poukazujte na účet školní jídelny  35-0068739389/0800 uveďte variabilní symbol dítěte –- splatnost 25. předcházejícího měsíce – jedná se o zálohu! Vyúčtování přeplatků bude provedeno až v červenci 2021 – po ukončení období před hlavními prázdninami.

Termíny plateb zálohy stravné: 25. 8., 25. 9., 25. 10., 25. 11., 25. 12., 25. 01., 25. 02., 25. 03., 25. 04., 25. 05.

 

Příspěvek rodičů na společné kulturně výchovné akce dětí

Příspěvky na kulturně výchovné akce, výlety apod., které jsou součástí vzdělávacího programu školy, hradí rodiče formou jednorázového příspěvku do fondu rodičů.

za 1 pololetí 500,– Kč nebo jednorázově za celý školní rok 1 000,– Kč poukazujte na účet MŠ 0068739389/0800 uveďte variabilní symbol dítěte – splatnost do 15. října/15. února.

 

Příspěvek rodičů na případné individuálně sjednané akce, které si nad rámec školních akcí organizuje jednotlivá třída a jsou součástí ŠVPPV.

Výše příspěvku se stanoví podle rozpočtu akce. Hradí se ve výši do 200,– Kč v hotovosti oproti příjmovému dokladu, je zaúčtována do pokladny školy a v účetnictví rovněž vedena pod analytickým účtem. Vyšší částka se hradí bezhotovostně.

 

Platby za mimoškolní zájmové aktivity dětí

Platby za tyto činnosti hradí rodiče přímo externím pořádajícím organizacím podle jejich podmínek.